Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4842. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2 Jezero, stran 11866.

Na podlagi 27., 34. in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 29. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu VT 20/2 Jezero
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 81/04) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98 in 81/04) za območje Občine Brezovica sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja VT 20/2 Jezero (v nadaljnjem besedilu: OLN).
(2) OLN je izdelal Nagy Griša s.p. – Arbic biro iz Ljubljane pod številko 00164/2005, v decembru 2005.
2. člen
(vsebina OLN)
(1) Odlok o OLN za območje urejanja VT 20/2 Jezero določa mejo območja urejanja, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov ter prostorskih ureditev, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
(2) Sestavni deli OLN so: tekstualni del s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora, odlok ter grafični prikazi in obvezne priloge.
(3) Vsebina OLN
1. Besedilo odloka OLN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN;
– ureditveno območje OLN;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– zasnovo projektnih prometnih rešitev, meteorne in sanitarne kanalizacije, vodovoda, plina, telekomunikacijskega in elektro omrežja in obveznosti njihovega priključevanja, ter ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje OLN.
2. Kartografski del OLN vsebuje:
1. Pregledno situacijo v širšem prostoru     M 1:5000
2. Pregledni situacijski načrt – digitalni
ortofoto                     M 1:5000
3. Katastrski načrt z vrisano mejo
območja OLN                    M 1:2880
4. Katastrski načrt                M 1:1000
5. Geodetski načrt obstoječega stanja
z mejo območja OLN                 M 1:500
6. Arhitektonsko zazidalno situacijo umestitve
načrtovane prostorske ureditve v prostor      M 1:500
7. Načrt krajinske zasnove             M 1:500
8. Zbirna karta komunalnih vodov s prometno
ureditvijo                     M 1:500
9. Zakoličbeni načrt z vplivnim območjem      M 1:500
3. Obvezne priloge OLN:
1. Povzetek za javnost
2. Obrazložitev in utemeljitev OLN
3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
4. Seznam sprejetih aktov in predpisov upoštevanih pri pripravi OLN
5. Okoljevarstveno poročilo
6. Revizijsko poročilo okoljevarstvenih rešitev
II. MEJA IN FUNKCIJA OBMOČJA
3. člen
(obseg območja)
(1) Območje, ki ga ureja OLN, omejuje na zahodni in severni strani Strojarčkov studenec, na vzhodni strani barjanski travnik in na južni strani obstoječa enodružinska stanovanjska gradnja in obsega zemljišče parc. št. 806/1 k. o. Preserje. Površina zemljišča je po podatkih zemljiške knjige 11.372 m2.
(2) Potek meje ter številka parcele je prikazana kartografskem delu list št. 3, katastrski načrt z vrisano mejo OLN.
(3) Na območju OLN se nahaja montažen gospodarski objekt, betonska ploščad za pranje vozil in makadamsko parkirišče. Dostop do parkirišča je iz regionalne ceste Podpeč–Vrhnika po makadamski poti (206/3 k.o. Kamnik) preko betonskega mostu (2260/1 k.o. Preserje) čez Strojarčkov studenec. V gospodarskem objektu so komunalni priključki na NN elektro omrežje, vodovodno in telefonsko omrežje.
4. člen
(funkcija območja)
(1) Pravna podlaga za sprejem Občinskega lokacijskega načrta VT 20/2 Jezero (v nadaljevanju OLN) je Odlok o Dolgoročnem planu občine in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list SRS, št 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98, 81/04), ki med drugim določa območja, ki se bodo urejala z občinskimi lokacijskimi načrti.
(2) Območje je v prostorskih sestavinah planskih dokumentov namenjeno transportni dejavnosti.
(3) Območje OLN je namenjeno ureditvi parkirišč za tovorna in osebna vozila, poslovno servisni objekt z mehanično delavnico, avtopralnico s pomožnimi prostori za lastne potrebe in pisarnami ter za gospodarski objekt za vzdrževanje zelenih in utrjenih površin. Poslovno servisni objekt je dovoljeno rekonstruirati v regalna skladišča z hladilnico za prehrambeno blago v delu objekta, kjer se predvideva mehanična delavnica in avtopralnica. Poslovno servisnemu objektu je dovoljeno spremeniti namembnost v športno rekreacijske namene z beauty centrom in manjšim gostinskim lokalom.
(4) Območje OLN je v skladu s smernicami Natura 2000 razdeljeno na ureditev iz (3) točke tega člena samo na delu predmetnega območja in sicer jugovzhodno od začrtanega varovanja Nature 2000 na preostalem delu pa s krajinsko zasnovo predvidena ureditev obstoječega barjanskega travnika, kar je prikazano v kartografskem delu list 7.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
IN POGOJI ZA ARHITEKTURNO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Predvideni so naslednji objekti za potrebe transportne dejavnosti:
– Objekt A – gospodarski objekt,
– Objekt B – poslovno servisni objekt s parkiriščem in dovozno cesto.
(2) Po podatkih študije poplavne varnosti je za zgoraj navedene objekte potrebno upoštevati poplavno raven za visoke vode z 100-letno povratno dobo K(100 z upoštevanjem v.v. Ljubljanice)= 290,17 m n.m.
6. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) OBJEKT A
GOSPODARSKI OBJEKT:
Gabarit: P, tloris 11,0mx15,0m, višinske kota pritličja 290,25m n.m., višinska kota kapi 5,0m (nad pritličjem);
Oblikovanje: montažen objekt, podolgovat tloris vsaj 1:1,3;
Fasada: enostavna, barva svetlo rjave oziroma drap barve;
Streha: simetrična dvokapnica, sleme vzporedno z daljšo stranico, naklona 38°, strešniki temno rjave oziroma temno rdeče barve;
Najmanjši odmiki objekta od sosednjih zemljišč: upoštevanje gradbene meje (GM) in mejo varstvenega pasu priobalnega zemljišča (PZ);
Regulacijski elementi: upoštevanje gradbene meje (GM) in priobalno zemljišče (PZ);
Dopustne tolerance: navedene so v členu 22 tega odloka;
Višina objekta: ni tolerance
Funkcija: Shramba in garaža za malo kmetijsko mehanizacijo, spravilo orodja za vzdrževanje zelenih in parkirnih površin OLN.
 
(2) OBJEKT B
POSLOVNO SERVISNI OBJEKT IN PARKIRIŠČA:
Gabarit: P + 1, tloris 27,0mx34,0m, višinske kota pritličja 290,30m n.m., višinska kota kapi 7,0m (nad pritličjem);
Oblikovanje: montažen objekt, možno lomljenje tlorisa ter izvedba izzidkov;
Fasada: enostavna in členjena, nadstropje obloženo z lesom, barve svetlo rjave in pritličje drap barve;
Streha: ravna, členjena, minimalnega naklona, jeklena pločevina temno rjave oziroma temno sive barve;
Najmanjši odmiki objekta od sosednjih zemljišč: upoštevanje gradbene meje (GM) in mejo varstvenega pasu priobalnega zemljišča (PZ);
Regulacijski elementi: upoštevanje gradbene meje (GM) in priobalno zemljišče (PZ);
Dopustne tolerance: navedene so v členu 22 tega odloka;
Višina kapi objekta: ni tolerance
Funkcija: Avtomehanična in avtopralnica z zaprto izvedbo pranja vozil s pomožnimi prostori v pritličju, pisarniški in arhivski prostori v nadstropju.
PARKIRIŠČA:
(1) Parkirišča za 14 tovornih (vlačilcev) in 14 osebnih vozil so v asfaltni izvedbi z betonskimi robniki višine 0,15m in opremljena z ustreznimi požiralniki in lovilci olj in bencinov. Prečiščene meteorne vode se vodijo v strugo vodotoka.
DOVOZNA CESTA:
(1) Dovozna cesta je okvirne dolžine 80 m in poteka od mostu čez Strojarčkov studenec do območja parkirišč po severovzhodni strani območja.
(2) Prečni prerez 6,0m, vozni pas širine 5,5m in z enostransko bankino širine 0,5m, izvedba v asfaltu.
7. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Okolica objektov se uredi v skladu s krajinsko zasnovo. Travnate površine severozahodno od 20 KV zračnega voda ostajajo v travnati zasaditvi, ki se redno kosi tako, da se ohrani struktura naravnega barjanskega travnika. Na obodu se na notranji strani brežine Strojarčkovega studenca dosadi višja drevesna vegetacija jelš in vrb. Na jugozahodni strani poslovno servisnega objekta se uredi zasaditev plezalk.
(2) Na severovzhodni strani OLN se ohrani živa meja, zasajena s smrekami.
(3) Na obravnavanem območju je treba upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva narave.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
8. člen
(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije za posamezne vode je potrebno evidentirati obstoječo pozidavo in obstoječo infrastrukturo, načrtovanje posameznih vodov mora potekati istočasno in medsebojno usklajeno z upoštevanjem odmikov pri vzporednem potekanju in križanju posameznih vodov.
(2) Omrežja se izvedejo podzemno.
(3) Komunalni in energetski vodi in priključki se uredijo v skladu s pogoji tega OLN.
(4) Odstopanja so dovoljena v primeru ustreznejših tehničnih rešitev.
(5) Pred pričetkom del je potrebno obstoječe komunalne vode zakoličiti in jih po potrebi ustrezno zaščititi.
(6) Za izvedbo komunalne infrastrukture je potrebno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč in urediti služnostne pogodbe.
 
Promet:
(1) Dovoz do območja OLN bo izveden iz regionalne ceste RIII 642/1146 Vrhnika – Podpeč z cestnim priključkom v km 15.2+20 – km 15.3+20, na zemljišču parc. št. 2260/3 k.o. Preserje, dovozni cesti parc. št. 206/3 k.o. Kamnik in preko betonskega mostu, parc. št. 2260/1 k.o Preserje.
(2) Obstoječo dovozno cesto se razširi na širino voznega pasu na 5,50m, izvedba v asfaltu. Prometna ureditev omogoča dovoz in obračanje interventnih in komunalnih vozil.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije se upošteva minimalno možne vzdolžne sklone načrtovanih cestnih odcepov, ustrezne vertikalne in horizontalne radije ter ustrezno cestno signalizacijo.
(4) Vse vozne površine se asfaltirajo in ustrezno odvodnjavajo.
 
Kanalizacijsko omrežje:
(1) Za fekalne vode se zgradi vodotesna greznica oziroma mala čistilna naprava.
(2) Odvodnjavanje in čiščenje padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajen s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih ČN (Uradni list RS, št. 103/02).
(3) Pri odvajanju padavinskih voda je predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike in sicer z zatravitvami in zasaditvami.
(4) Padavinske vode se spelje v vodotok. Iztočni objekt (izpust meteorne kanalizacije v vodotok) mora biti detajlno obdelan. Struga mora biti proti erozijsko zaščitena.
 
Vodovodno omrežje:
(1) Javno vodovodno omrežje poteka do obstoječega stanovanjskega objekta, ki je v lasti investitorja.
(2) Zgraditi bo potrebno novo odjemno mesto in novo gradnjo priključiti preko zunanjega jaška na javno vodovodno omrežje.
(3) Prečkanje vodovodnega sistema in ostale infrastrukture mora biti projektirano in izvedeno po Pravilniku za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 52/99), pravokotno na strugo v zaščitni cevi in 1 m pod niveleto struge za kamnitim pragom in ustrezno zaščito pred erozijo.
(4) Na odsekih, kjer se trasa komunalnih vodov približuje vodotoku ali le tega prečka, se upošteva obremenitev vodov s strojno mehanizacijo in nemotene dostope z mehanizacijo in odda v delo pooblaščenemu izvajalcu gospodarske javne službe.
 
Elektro omrežje:
(1) Napajanje območja OLN z električno energijo je iz obstoječe TP. Za potrebe oskrbe odjemalcev z elektriko nizke napetosti je izvedena z NN kablovodom.
(2) Na območju OLN poteka 20 KV zračni vod, ki ga prečka. Trasa poteka tako, da je območje razdeljeno na dva dela. Jugovzhodni del je predviden za novo gradnje, severozahodni pa se bo uredil v skladu s krajinsko zasnovo.
(3) Objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz obstoječega elektroenergetskega omrežja Elektro Ljubljana.
(4) Obstoječe NN kabelsko omrežje na gospodarskem objektu se ohrani, v novo gradnjo pa se zgradi novo NN kabelsko omrežje.
(5) V območju OLN sta predvideni dve razvodni omarici in sicer na gospodarskem objektu in na novo gradnji.
 
Telekomunikacijsko omrežje:
(1) Objekti bodo priključeni na obstoječe TK omrežje.
(2) Obstoječe TK kabelsko omrežje na gospodarskem objektu se ohrani, do novo gradnje pa se zgradi novo TK kabelsko omrežje.
(3) V območju OLN sta predvideni dve razvodni omarici in sicer na gospodarskem objektu in na novo gradnji.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
9. člen
Ogrevanje:
Ogrevanje v poslovno-servisnem objektu bo centralno. Možna je uporaba različnih energentov in sistemov (lesna biomasa, elektrika, plin, kurilno olje, toplotna črpalka, idr.).
10. člen
Zbiranje odpadkov:
Komunalne odpadke bo potrebno zbirati v pravilno dimenzioniranih zabojnikih ter jih za odvoz pripraviti ob dostopni cesti.
11. člen
Varovanje proti hrupu:
(1) Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi prostorov morajo graditelji, projektanti in izvajalci gradbenih del upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom.
(2) V območju OLN je potrebno upoštevati določila:
1. Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
2. Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
12. člen
Varovanje proti onesnaženju zraka:
(1) Varovanje zraka mora biti do dovoljene meje onesnaženja (II. območje).
(2) V območju OLN niso dovoljene dejavnosti, ki prekomerno onesnažujejo zrak.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
13. člen
Varstvo voda:
(1) Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje voda.
(2) Odvod meteornih vod s parkirišč mora biti speljan preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo oziroma v ponikanje.
(4) Fekalne vode se morajo odvajati v greznica ali male čistilne naprave, po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema pa se je nanj obvezno priključiti.
(5) Vsi objekti s pripadajočo interno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo vključno z ograjami morajo biti odmaknjeni od vodnega zemljišča pri vodotokih 2. reda 5 m. V projektni dokumentaciji se mora kotirati pas priobalnega zemljišča.
14. člen
Varstvo tal:
Gradbišče naj bo omejeno na območje OLN, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor. Zagotovijo naj se vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal in vode oziroma se zagotovi takojšnje ukrepanje v primeru nesreče.
15. člen
Zdravstveno varstvo:
Upoštevajo naj se elementi varovanja človekovega okolja pred prekomernimi nivoji hrupa, prekomernimi emisijami onesnaževanja zraka ob upoštevanju rože vetrov, elementi onesnaževanja talnih vod, elementi naravne osvetlitve poslovno – servisnega objekta, zelene in proste površine, promet (statični in dinamični).
16. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju so evidentirane naslednje enote kulturne dediščine:
– Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9386),
– Kamnik pod Krimom – Naselbina Založnica (EŠD 11411),
– Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD 11819) in
– Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru Ljubljansko barje (št. 20).
17. člen
(varstvo narave)
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotopske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za izdelavo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VT 20/2 Jezero« (ZRSVN, OE Ljubljana, marec 2005), ki je priloga temu odloku.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
18. člen
Pri projektiranju predvidenih posegov v prostor je potrebno v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
(1) Pogoji za varen umik ljudi in premoženja;
(2) Potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru;
(3) Prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
(4) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov);
(5) V območju OLN je z vodovodnim omrežjem načrtovano tudi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki zagotavlja protipožarno zaščito.
VII. NAČRT PARCELACIJE
19. člen
Ureditveno območje OLN obsega samo zemljišče s parc. št. 806/1 k.o. Preserje. Načrt gradbene parcele je prikazan v kartografskem delu.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
20. člen
Gradnja bo izvajana fazno.
(1) V prvi fazi se s sanacijo legalizira gospodarski objekt,
(2) v drugi fazi bo izvršena novo gradnja poslovno-servisnega objekta in parkirišča z dovozno cesto do mostu čez Strojarčkov studenec,
(3) v tretji fazi se izvede rekonstrukcija poslovno servisnega objekta v regalna skladišča z hladilnico za prehrambeno blago in
(4) v četrti fazi se poslovno servisnemu objektu spremeni namembnost v športno rekreacijski namen z beauty centrom in manjšim gostinskim lokalom v gabaritnih merah objekta B.
20a. člen
Vplivno območje
Vplivno območje OLN-ja, obsega zemljišče parc. št. 806/1 k. o. Preserje.
IX. PROSTORSKI UKREPI TER DRUGI POGOJI
IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
21. člen
(1) Investitorji načrtovanih objektov in drugih posegov v prostor, določenih s tem odlokom, so dolžni poravnati obveznosti skladno z akti Občine Brezovica.
(2) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(3) Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
(6) Izdelati načrt ureditve gradbišča.
(7) Promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do prevelikih zastojev oziroma predolgih zapor.
(8) Zagotoviti ukrepe na obstoječi cesti v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala.
(9) Obnoviti dostope in dovoze, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni.
(10) Zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč.
(11) Zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo za časa gradnje.
(12) V času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(13) Za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene mejne ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom.
(14) Zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
22. člen
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno zmanjšanje tlorisnih gabaritov, pri čemer je potrebno upoštevati gradbene meje.
(2) Dopustne so manjše spremembe dovoznih cest in priključkov.
(3) Parkirišča je možno izvesti le nivojsko.
(4) Dovoljena so odstopanja od tras komunalnih vodov, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav, tehnologiji in sami izvedbi komunalnih vodov.
(5) Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na izvedbo OLN in ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(6) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih le ta zadevajo.
XI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XII. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Do izvedbe posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju ohranja obstoječa raba prostora.
25. člen
OLN je na vpogled na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik, in na Občini Brezovica.
26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 15/06
Brezovica, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost