Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec, stran 11903.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 44. seji dne 16. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Leskovec (Uradni list SRS, št. 22/88, Uradni list RS, št. 54/95, 59/97, 71/02, 125/04 – pop. in 91/05).
2. člen
V 13.b členu se spremenijo in dopolnijo šesti, sedmi in osmi odstavek, ki v celoti glasijo:
»(6) Dozidave so zasnovane iz posameznih enot, ki jih je možno locirati v nizu s tem, da ima vsaka enota ravno ali dvokapno streho.
(7) Možna je fazna izgradnja, ki tudi dopušča izgradnjo zunanje enote. V tem primeru se prostor med novim in obstoječim objektom uredi kot manipulativna površina. Vertikalni gabarit se prilagaja gabaritom obstoječih objektov, maksimalna dovoljena višina kapi zunanjega objekta je 8,5 m.
(8) Strehe objektov so ravne, oziroma simetrične dvokapnice; v tem primeru se nakloni streh in kritine prilagajajo obstoječim objektom. Pri oblikovanju fasad je možna uporaba različnih materialov: omet, beton, steklo, pločevina in podobno.«.
3. člen
V 13.b členu se na koncu dodata dvanajsti in trinajsti odstavek, ki glasita:
»(12) Na območju zazidalnega načrta je dopustna tudi rušitev obstoječih objektov.
(13) Na območju zazidalnega načrta je dopustno tudi združevanje gradbenih parcel in objektov.
Ob tem je potrebno zagotoviti nemoteno funkcioniranje objekta (ustrezno število parkirnih mest za zaposlene, dostavo…, ustrezno število nadomestnih parkirnih mest za obiskovalce pred objektom, ob ulici MDB ter ustrezne manipulativne površine).«.
4. člen
Navedene spremembe veljajo samo za območje obstoječih obrtniških delavnic, ki se nahajajo na desni strani Ulice MDB, gledano iz smeri od CKŽ do Ulice 11. novembra.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2006-O502
Krško, dne 16. oktobra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost