Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4836. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A), stran 11844.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-150/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-A)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 in 75/02 – ZIZ-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»Prenos direktiv
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne 11. junija 1998, str. 45).«.
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za pravice imetnikov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in pravice tretjih na teh papirjih se uporabljajo splošna pravila, določena v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja in v zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja, če ta zakon ne določa drugače.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za delnice, izdane kot nematerializirani vrednostni papir, se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), razen naslednjih določb:
– drugi odstavek 174. člena,
– 179. člen,
– 180. člen,
– tretji odstavek 236. člena,
– 243. do 246. člen,
– tretji odstavek 297. člena,
– peti odstavek 308. člena,
– 365. člen,
– prvi in drugi stavek prvega odstavka 376. člena.«.
3. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Bistvene sestavine
4. člen
(1) Nematerializirani vrednostni papir mora imeti naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. oznako vrste vrednostnega papirja,
2. identifikacijske podatke o izdajatelju,
3. podatek, ali je vrednostni papir imenski ali prinosniški,
4. skupno število izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register,
5. če se vrednostni papir glasi na nominalni znesek: skupni nominalni znesek izdanih vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register,
6. datum vpisa vrednostnega papirja v centralni register.
(2) Nematerializirana delnica mora imeti tudi naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. oznako razreda delnice,
2. nominalni znesek, na katerega se glasi, ali oznako, da gre za kosovno delnico,
3. podatek, ali imetniku daje glasovalno pravico,
4. če ima značilnost prednostne delnice, tudi vsebino prednostne pravice ali prednostnih pravic imetnika.
(3) Nematerializirana obveznica ali drug nematerializirani vrednostni papir, na podlagi katerega je imetnik od izdajatelja upravičen zahtevati izplačilo glavnice in morebitnih obresti (v nadaljnjem besedilu: nematerializirani dolžniški vrednostni papir), mora imeti tudi naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. nominalni znesek, na katerega se glasi: znesek glavnice,
2. če je imetnik upravičen do izplačila obresti: podatke o obrestni meri ter o načinu in obdobjih obračuna obresti,
3. podatke o zapadlosti obveznosti izdajatelja iz vrednostnega papirja,
4. če ima izdajatelj pravico do predčasnega odpoklica:
– podatke o odkupni vrednosti, za katero lahko uresniči to pravico,
– podatke o načinu uresničitve te pravice in
– morebitne druge pogoje za uresničitev te pravice,
5. presečni dan pravne samostojnosti upravičenja za izplačilo glavnice in morebitnih obresti, vsebovanih v posamezni anuiteti, izražen v številu koledarskih ali delovnih dni pred zapadlostjo teh obveznosti.
(4) Nematerializirani vrednostni papir, ki daje imetniku pravico do zamenjave za drug vrednostni papir, mora imeti tudi naslednje bistvene sestavine, vpisane v centralni register:
1. vsebino pravic iz vrednostnega papirja, za katerega ga je mogoče zamenjati,
2. menjalno razmerje, po katerem je mogoče opraviti zamenjavo,
3. podatke o načinu uresničitve pravice do zamenjave,
4. rok za uresničitev pravice do zamenjave, če je pravica vezana na rok in
5. morebitne druge pogoje za uresničitev pravice do zamenjave.
(5) Nematerializirani vrednostni papir, ki daje imetniku poleg ali namesto pravic iz drugega do četrtega odstavka tega člena druge pravice, mora imeti v centralni register vpisano natančno vsebino teh pravic.«.
4. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Izpolnitev obveznosti izdaje nematerializiranih
vrednostnih papirjev
8. člen
(1) Izdajatelj, ki mora po tem ali drugem zakonu izdati nematerializirane vrednostne papirje, mora klirinško depotni družbi izročiti ustrezen nalog za izdajo v 15 dneh po dnevu, ko se izpolnijo pogoji za izdajo teh vrednostnih papirjev.
(2) Izdajatelj, ki je izdal nematerializirane vrednostne papirje zaradi izpolnitve obveznosti po prejšnjem odstavku, teh vrednostnih papirjev ne more zamenjati za vrednostne papirje, izdane kot tiskane listine.«.
5. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
»Upravičenje do donosov iz nematerializiranega vrednostnega papirja
15.a člen
(1) Upravičenje do donosov iz nematerializiranega vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: upravičenje do donosov) je:
1. pri nematerializirani delnici, dividendni obveznici ali drugem vrednostnem papirju, ki vsebuje pravico imetnika do udeležbe v dobičku izdajatelja: upravičenje zahtevati izplačilo dividende za posamezno poslovno leto,
2. pri nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjih: upravičenje zahtevati izplačilo obresti oziroma glavnice, ki je vsebovano v dolžniškem vrednostnem papirju,
3. upravičenje do drugega denarnega izplačila, ki je vsebovano v nematerializiranem vrednostnem papirju.
(2) Če izdajatelj s sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička ne določi dospelosti upravičenja delničarjev za izplačilo dividend na podlagi tega sklepa, ta terjatev dospe v 15 dneh po dnevu zasedanja skupščine, na katerem je bil sprejet ta sklep.
(3) Če izdajatelj ne določi dospelosti posameznega izplačila na podlagi nematerializiranega dolžniškega vrednostnega papirja, upravičenje za izplačilo obresti in glavnice, vsebovanih v tem izplačilu, dospe v dveh delovnih dneh po zadnjem dnevu obračunskega obdobja tega izplačila.
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz nematerializiranega vrednostnega papirja
15.b člen
(1) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja iz nematerializiranega vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: presečni dan pravne samostojnosti upravičenja) je dan, od katerega dalje upravičenje do donosov, upravičenje do uresničevanja glasovalne pravice na posamezni skupščini oziroma drugo upravičenje, ki je nastalo na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja, pridobi pravno samostojnost tako, da se na novega imetnika ne prenese več hkrati s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja, na podlagi katerega je nastalo.
(2) Stanje imetnikov oziroma drugih upravičencev do donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan pravne samostojnosti upravičenja se določi po stanju centralnega registra v časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na ta dan, tako da se upravičenje iz prejšnjega odstavka s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja ne prenese več na novega imetnika, če je bil prenos v centralnem registru izvršen po tem časovnem trenutku.
(3) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja določi izdajatelj s pravnim poslom, ki je pravni temelj nastanka tega upravičenja.
(4) Če je pravni temelj nastanka upravičenja iz prvega odstavka tega člena sklep skupščine oziroma drugega organa izdajatelja nematerializiranih delnic, določitev presečnega dne pravne samostojnosti upravičenja na dan, ki je pred dnem zasedanja skupščine, ki je sprejela tak sklep, oziroma dnem izdaje sklepa, ki ga je izdal drug organ izdajatelja, nima pravnega učinka.
(5) Če izdajatelj s sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička oziroma z amortizacijskim načrtom oziroma drugim pravnim poslom, ki je pravni temelj nastanka upravičenja do donosov, ne določi presečnega dne pravne samostojnosti teh upravičenj, je presečni dan pravne samostojnosti teh upravičenj dan, ki je dva delovna dneva pred dospelostjo teh upravičenj.«.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»Pravice imetnika nematerializiranega
vrednostnega papirja
16.a člen
(1) Z vpisom nematerializiranega vrednostnega papirja v njegovo korist v centralnem registru pridobi zakoniti imetnik pravice iz tega vrednostnega papirja in pravico razpolagati s tem vrednostnim papirjem.
(2) Pravice iz nematerializiranega vrednostnega papirja so pravice, ki so vsebovane v tem vrednostnem papirju.
(3) Pravice zakonitega imetnika iz nematerializiranega vrednostnega papirja lahko ta uresničuje neposredno v razmerju do izdajatelja tega vrednostnega papirja.
(4) Imetnik razpolaga z nematerializiranim vrednostnim papirjem tako, da članu klirinško depotne družbe, ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, izda ustrezen nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v korist drugega imetnika ali za vpis pravice tretjega na tem vrednostnem papirju.«.
7. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»Nepreklicnost naloga in dokončnost vpisov
23.a člen
(1) Naloga za prenos ali za drug vpis v centralni register ni več mogoče preklicati, ko je nalog vnesen v centralni register.
(2) Klirinško depotna družba s pravili poslovanja določi časovni trenutek, ko se šteje, da je nalog vnesen v centralni register.
(3) Vsi vpisi, izvršeni v centralnem registru, so dokončni.«.
8. člen
Prvi odstavek 25. člena se črta.
9. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izdajatelj lahko ob izdaji imenskih nematerializiranih delnic omeji njihovo prenosljivost samo pod pogoji in na način, določen v drugem odstavku 236. člena in v 237. oziroma 238. členu ZGD-1.«.
10. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »v skladu z ZGD samo tako, da njihov prenos pogojuje z dovoljenjem pristojnega organa družbe« nadomesti z besedilom »samo pod pogoji in na način, določen v drugem odstavku 236. člena in v 237. oziroma 238. členu ZGD-1«.
11. člen
32. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pravica do prepovedi razpolaganja
32. člen
(1) Imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja se lahko s pravnim poslom odpove razpolaganju s tem vrednostnim papirjem v korist določene osebe.
(2) Pri prodaji nematerializiranega vrednostnega papirja, ki je predmet pravice do prepovedi razpolaganja iz prejšnjega odstavka tega člena, v postopku prisilne izvršbe ima imetnik te pravice predkupno pravico.
(3) Za pravico do prepovedi razpolaganja iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 40., 41., 42. in 56. člen tega zakona.«.
12. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja nastalo upravičenje iz prvega odstavka 15.b člena tega zakona, se to upravičenje prenese na novega imetnika hkrati s prenosom nematerializiranega vrednostnega papirja, če je bil prenos v centralnem registru izvršen do vključno presečnega dne pravne samostojnosti tega upravičenja.«.
13. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»Postopek zaradi insolventnosti nad imetnikom
39.a člen
(1) Postopek zaradi insolventnosti po tem členu je postopek prisilne poravnave, stečaja, neprostovoljne likvidacije ali drug postopek, katerega začetek povzroči omejitev ali prenehanje veljavnosti nalogov osebe, nad katero je ta postopek začet.
(2) Začetek postopka zaradi insolventnosti nad imetnikom ne vpliva na veljavnost naloga za prenos ali za drug vpis v centralni register, če je bil nalog vnesen v centralni register pred začetkom tega postopka. Veljavni so tudi nalogi, ki so bili vneseni v centralni register po trenutku, od katerega učinkuje začetek postopka zaradi insolventnosti, če član klirinško depotne družbe, ki je vnesel nalog, ni vedel ali ni mogel vedeti za začetek postopka zaradi insolventnosti in ki so bili izvršeni na dan začetka postopka zaradi insolventnosti.
(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za naloge, ki jih je član klirinško depotne družbe vnesel v centralni register zaradi razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnik je sam.«.
14. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni, tako da se glasi: »VIII. VPISI NA PODLAGI ODLOČB DRŽAVNIH ORGANOV«.
15. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje vpisov na podlagi odločb državnih organov
60. člen
Klirinško depotna družba mora vnesti in izvršiti vpise na podlagi odločbe, ki jo je v postopku izvršbe ali zavarovanja ali v drugem postopku v mejah svojih pristojnosti izdalo sodišče ali drug državni organ in katere predmet so nematerializirani vrednostni papirji, v skladu z zakonom, na podlagi katerega je bila taka odločba izdana.«.
16. člen
61., 62. in 63. člen se črtajo.
17. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»Položaj delničarja kot procesna predpostavka
za pravno sredstvo
66.a člen
(1) Če so delnice izdane kot nematerializirani vrednostni papir, je procesna predpostavka za odločanje o predlogu, ugovoru oziroma tožbi delničarja iz tretjega odstavka 322. člena, drugega odstavka 325. člena oziroma drugega odstavka 328. člena ZGD-1 izpolnjena, če so delnice v centralnem registru vpisane v dobro računa nematerializiranih vrednostnih papirjev tega delničarja v celotnem obdobju:
– od treh mesecev pred vložitvijo oziroma od vložitve predloga, ugovora oziroma tožbe,
– do odločitve sodišča o tem predlogu, ugovoru oziroma tožbi.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka delničar zaradi prenosa delnic na drugega imetnika izgubi položaj zakonitega imetnika teh delnic pred odločitvijo sodišča o njegovem predlogu, ugovoru oziroma tožbi, se šteje, da je ta predlog, ugovor oziroma tožbo umaknil.«.
18. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni, tako da se glasi: »XI. IZDAJA, IZBRIS ALI ZAMENJAVA VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZARADI KORPORACIJSKIH DEJANJ IZDAJATELJA«.
19. člen
Naslov 1. razdelka XI. poglavja se spremeni, tako da se glasi: »1. Skupne določbe«.
20. člen
70. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Uporaba določb
70. člen
Če ni v tem poglavju določeno drugače, se za izdajo, izbris ali zamenjavo nematerializiranih delnic ali drugih vrednostnih papirjev zaradi:
1. spremembe osnovnega kapitala delniške družbe,
2. spremembe statuta delniške družbe glede bistvenih sestavin delnic,
3. statusnega preoblikovanja, pri katerem je udeležena delniška družba,
4. prenehanja izdajatelja brez pravnega nasledstva ali
5. drugega korporacijskega dejanja izdajatelja,
smiselno uporabljajo določbe III. poglavja tega zakona.«.
21. člen
Za 70. členom se dodata nova 70.a in 70.b člen, ki se glasita:
»Presečni dan za izdajo, zamenjavo ali izbris nematerializiranih delnic
70.a člen
(1) Presečni dan za izdajo, zamenjavo ali izbris nematerializiranih delnic na podlagi naslednjih korporacijskih dejanj izdajatelja:
1. povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
2. zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic,
3. združitve, delitve ali drugih statusnih preoblikovanj, pri katerih je udeležen izdajatelj,
je dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja.
(2) Od trenutka zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan iz prejšnjega odstavka do trenutka, ko klirinško depotna družba v centralnem registru izvrši vse vpise v zvezi s korporacijskim dejanjem izdajatelja iz prejšnjega odstavka, ni dovoljeno izvršiti nobenega naloga oziroma drugega vpisa, katerega predmet so nematerializirani vrednostni papirji iz prejšnjega odstavka.
(3) Za upravičenja do izdaje, zamenjave ali izbrisa nematerializiranih delnic na podlagi korporacijskih dejanj izdajatelja iz prvega odstavka tega člena se ne uporablja 15.b člen tega zakona.
Rok za izvršitev vpisov v zvezi z izdajo, zamenjavo
ali izbrisom vrednostnih papirjev
70.b člen
(1) Klirinško depotna družba mora izvršiti vpise v zvezi z izdajo, zamenjavo ali izbrisom nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi izvedbe korporacijskega dejanja izdajatelja iz 70. člena tega zakona v treh delovnih dneh od izdaje odločbe, s katero odloči o teh vpisih, če ni izdajatelj v nalogu za izdajo, zamenjavo ali izbris določil daljšega roka za izvršitev.
(2) Izdajatelj v nalogu iz prejšnjega odstavka ne more določiti roka za izvršitev vpisov, ki je daljši od petnajstih dni od izdaje odločbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Izrek odločbe, s katero klirinško depotna družba odloči o vpisih iz prvega odstavka tega člena, mora vsebovati:
1. rok, v katerem bo klirinško depotna družba izvršila vpise,
2. pri korporacijskih dejanjih iz prvega odstavka 70.a člena tega zakona tudi presečni dan za izdajo, zamenjavo ali izbris vrednostnih papirjev, ki so predmet odločbe.«.
22. člen
Prvi odstavek 71. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »nalog iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »nalog za izdajo delnic«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
23. člen
Prvi odstavek 72. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
24. člen
V 73. členu se beseda »drugi« nadomesti z besedo »prvi«.
25. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »tretji« nadomesti z besedo »drugi«.
V drugem odstavku se beseda »četrti« nadomesti z besedo »tretji«.
26. člen
Za 74. členom se doda nov 74.a člen, ki se glasi:
»Obvestilo o delnih pravicah in izdaja delnic pravnim skupnostim delničarjev
74.a člen
(1) Če pri izdaji nematerializiranih delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe ali pri izbrisu nematerializiranih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala, ki se izvede z združitvijo delnic, nastanejo delne pravice, mora klirinško depotna družba potem, ko opravi ustrezne vpise v centralnem registru po 73. členu oziroma prvem odstavku 74. člena tega zakona, obvestiti izdajatelja o teh delnih pravicah.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. osebne podatke o imetnikih delnih pravic in
2. za vsakega imetnika iz prejšnje točke: podatek o višini deleža cele delnice, ki ga predstavlja njegova delna pravica.
(3) Izdajatelj, ki mora po tretjem stavku prvega odstavka 376. člena ZGD-1 oblikovati pravno skupnost delničarjev na delnicah, mora v 15 dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena klirinško depotni družbi izdati nalog za izdajo teh delnic.
(4) Nalog iz prejšnjega odstavka mora za vsako delnico obsegati:
1. osebne podatke o delničarjih, ki bodo v pravni skupnosti glede te delnice in
2. za vsakega delničarja iz prejšnje točke: podatek o višini njegovega deleža v tej pravni skupnosti.«.
27. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »521. člena ZGD« nadomesti z besedilom »591. člena ZGD-1«.
Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
28. člen
Za 81. členom se dodata nova 81.a in 81.b člen, ki se glasita:
»Izbris zapadlih nematerializiranih dolžniških
vrednostnih papirjev
81.a člen
(1) Izdajatelj nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev lahko po zapadlosti zadnje obveznosti razveljavi te vrednostne papirje tako, da klirinško depotni družbi izda nalog za njihov izbris.
(2) Klirinško depotna družba izbriše vrednostne papirje iz prejšnjega odstavka na podlagi naloga izdajatelja:
1. če je potekel dan zapadlosti zadnje obveznosti izdajatelja, ki je vpisan v centralnem registru, ali
2. če je v centralnem registru vpisana pravica izdajatelja do predčasnega odpoklica in če je izdajatelj to pravico uresničil z vsebino in na način, vpisano v centralni register.
Prenos nematerializiranih delnic manjšinskih oziroma izstopajočih delničarjev na glavnega delničarja oziroma glavno družbo
81.b člen
(1) Kadar nematerializirane delnice manjšinskih oziroma izstopajočih delničarjev z vpisom v register sklepa o prenosu oziroma o vključitvi preidejo na glavnega delničarja oziroma glavno družbo, klirinško depotna družba opravi prenos teh delnic z računov manjšinskih oziroma izstopajočih delničarjev na račun glavnega delničarja oziroma glavne družbe na podlagi naloga glavnega delničarja oziroma glavne družbe.
(2) Če so delnice iz prvega odstavka tega člena predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, ta pravica oziroma pravno dejstvo s prenosom po prvem odstavku tega člena preneha in jo klirinško depotna družba izbriše hkrati s prenosom.
(3) Za prenose iz prvega odstavka tega člena in za izbrise iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata 70.a in 70.b člen tega zakona.
(4) Do denarne odpravnine za prenos oziroma do primerne odpravnine za vključitev so upravičeni:
1. če v primeru iz drugega odstavka tega člena iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka tega člena,
2. v drugih primerih: manjšinski oziroma izstopajoči delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka tega člena.
(5) Klirinško depotna družba mora potem, ko opravi ustrezne vpise v centralnem registru v skladu s prvim odstavkom tega člena, obvestiti izdajatelja o imetnikih iz prejšnjega odstavka.
(6) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. osebne podatke o imetnikih,
2. za vsakega imetnika iz prejšnje točke: podatek o številu delnic, ki so bile v skladu s prvim odstavkom tega člena prenesene z njegovega računa, in
3. v primeru iz 1. točke četrtega odstavka tega člena tudi:
– podatke o pravici tretjega oziroma pravnem dejstvu,
– osebne podatke o upravičencu glede te pravice tretjega oziroma pravnem dejstvu,
– število delnic, ki so bile predmet te pravice tretjega, oziroma pravno dejstvo.«.
29. člen
Za 92. členom se doda naslov novega XIV.A poglavja in 92.a člen, ki se glasita:
»XIV.A NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
Nadzor nad izvajanjem zakona
92.a člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvaja agencija.«.
30. člen
Besedilo 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 300.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
1. izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev iz 7. člena tega zakona oziroma prvega in drugega odstavka 96. člena tega zakona, ki ne izda vrednostnih papirjev v roku iz 8. člena oziroma tretjega odstavka 96. člena tega zakona;
2. izdajatelj nematerializiranih vrednostnih papirjev iz prvega in drugega odstavka 97. člena tega zakona, ki ne izda sklepa o zamenjavi vrednostnih papirjev v roku iz drugega odstavka 68. člena tega zakona oziroma ne objavi javnega poziva imetnikom v roku iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona;
3. izdajatelj nematerializiranih dolžniških vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 98.a člena tega zakona, ki ne izda naloga za vpis spremembe podatkov o dolžniškem vrednostnem papirju v roku iz tretjega odstavka 98.a člena tega zakona;
4. izdajatelj nematerializiranih delnic iz prvega odstavka 98.b člena tega zakona, ki ne izda naloga za uskladitev zneska delnic oziroma za izdajo ali zamenjavo delnic zaradi uskladitve po 695. členu ZGD-1 v roku iz drugega odstavka 98.b člena tega zakona.
(2) Z globo do 450.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba izdajatelja, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
31. člen
V prvem in drugem odstavku 94. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
32. člen
Za 98. členom se dodata nova 98.a in 98.b člen, ki se glasita:
»Vpis spremembe podatkov o nematerializiranem dolžniškem vrednostnem papirju zaradi prehoda na euro
98.a člen
(1) Če se zaradi prehoda na euro spremenijo podatki o nominalnem znesku, na katerega se glasi nematerializirani dolžniški vrednostni papir, ali drugi podatki o tem vrednostnem papirju, zaradi te spremembe ni treba opraviti zamenjave tega vrednostnega papirja.
(2) Klirinško depotna družba vpiše spremembo podatkov o vrednostnem papirju iz prejšnjega odstavka v centralni register po nalogu izdajatelja.
(3) Izdajatelj mora nalog iz prejšnjega odstavka izdati v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(4) Klirinško depotna družba mora vpisati spremembo podatkov o vrednostnem papirju iz prvega odstavka tega člena v centralni register v petih delovnih dneh po dnevu uvedbe eura kot valute Republike Slovenije.
Nalog za uskladitev zneska nematerializiranih delnic oziroma za izdajo ali zamenjavo delnic zaradi prehoda
na euro
98.b člen
(1) Če izdajatelj zaradi prehoda na euro po 695. členu ZGD-1 ob nespremenjenem številu nematerializiranih delnic spremeni nominalni znesek, na katerega se glasijo delnice, ali zamenja delnice v kosovne delnice po razmerju za eno delnico, ki se glasi na tolarski znesek, ena kosovna delnica, se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek 98.a člena tega zakona.
(2) Izdajatelj mora nalog iz prejšnjega odstavka oziroma ustrezen nalog za izdajo ali zamenjavo nematerializiranih delnic zaradi uskladitve po 695. členu ZGD-1 izdati v 15 dneh po dnevu, ko se izpolnijo pogoji za vpis uskladitve zneska delnic oziroma za izdajo ali zamenjavo nematerializiranih delnic zaradi prehoda na euro.«.
33. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/96-13/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1001-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost