Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4837. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV), stran 11849.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV)
Razglašam Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 (ZITRPSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-154/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O IZVAJANJU TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV SLOVENSKE VOJSKE V LETIH 2008 DO 2015 (ZITRPSV)
1. člen
S tem zakonom se ureja izvajanje najpomembnejših temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, določenih z Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 89/04) in srednjeročnimi obrambnimi programi za njeno izvedbo.
2. člen
(1) Za izvajanje temeljnih razvojnih programov v letih 2008 do 2015 iz prejšnjega člena bo Republika Slovenija zagotovila v proračunu Republike Slovenije skupno do 710 milijonov eurov.
(2) Sredstva za izvajanje temeljnih razvojnih programov po tem zakonu se v državnih proračunih za posamezno leto določijo na posebni proračunski postavki pri Ministrstvu za obrambo, pri čemer letni obseg porabe ne sme presegati 105 milijonov eurov, skupni znesek porabe pa ne sme preseči zneska iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Prednostne naloge izvajanja temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske iz 1. člena tega zakona v posameznem letu se določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi splošnega dolgoročnega programa razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnih obrambnih programov. V letni načrt izvajanja temeljnih razvojnih programov se praviloma vključijo projekti, s katerimi se zagotavljajo ključne operativne zmogljivosti vojske v daljšem časovnem obdobju, pri čemer se upošteva zlasti vrsto zmogljivosti in roke, dogovorjene za njihovo vzpostavitev v okviru Nata. Pri določitvi teh projektov se poleg nabav oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev upošteva tudi kadrovske, logistične, infrastrukturne in druge potrebe.
(2) Oborožitveni sistemi, vojaška oprema in druga sredstva, vključno z infrastrukturo iz prejšnjega odstavka, morajo izpolnjevati standarde oziroma merila, določena v zvezi Nato, oziroma mora biti povezljiva s temi standardi ali merili.
4. člen
(1) Ministrstvo za obrambo za izvajanje temeljnih razvojnih programov v skladu s tem zakonom lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti za celotno obdobje veljavnosti zakona, vendar ne v višjem celotnem in letnem znesku, kot je določen v 2. členu tega zakona.
(2) Pri sklepanju pogodb za izvajanje temeljnih razvojnih programov v skladu s tem zakonom morajo biti praviloma dogovorjene tudi protidobave blaga ali storitev, proizvedenih v Republiki Sloveniji, v skladu s smernicami, ki jih določi Vlada Republike Slovenije.
(3) K sklenitvi pogodb za izvajanje temeljnih razvojnih programov daje predhodno soglasje medresorska delovna skupina, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije imenuje tudi medresorsko delovno skupino za potrjevanje in spremljanje programov protidobav iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Ministrstvo za obrambo mora zagotoviti ločeno evidenco oborožitvenih sistemov, vojaške opreme in drugih sredstev vključno z infrastrukturo, za katero se zagotavljajo sredstva s tem zakonom.
6. člen
(1) Letno določena sredstva za izvajanje temeljnih razvojnih programov po tem zakonu, skupaj z drugimi proračunskimi sredstvi Ministrstva za obrambo ter izdatki proračuna Republike Slovenije, ki se vštevajo v obrambne izdatke Republike Slovenije na način, kot se ugotavljajo obrambni izdatki v Nato, ne smejo preseči 2 odstotka bruto domačega proizvoda od vključno leta 2008 do 2015, ki jih je kot obveznost prevzela Republika Slovenija kot članica Nato.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če se zaradi spremembe varnostnih razmer povečajo obveznosti Republike Slovenije v zvezi Nato ali Evropski uniji na obrambnem področju.
7. člen
Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona.
8. člen
Ministrstvo za obrambo lahko po uveljavitvi tega zakona sklepa pogodbe in prevzema obveznosti v obsegu in do višine, kot je to določeno z 2. členom tega zakona.
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije hkrati z zaključnim računom proračuna Republike Slovenije za leto 2007 posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem tudi zaključno poročilo o izvrševanju Zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 – obvezna razlaga in 97/01). V zaključnem poročilu mora biti posebej izkazana razlika med višino porabljenih sredstev in višino knjiženih sredstev v breme letnih proračunov Republike Slovenije za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007.
(2) Do dokončne poravnave obveznosti iz naslova posojil, najetih za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007, se evidentirajo le odplačila glavnic in obresti teh posojil, in sicer tako, da se izkazujejo v letnih proračunih na posebnih postavkah in ločenih štirimestnih kontih pri Ministrstvu za finance.
10. člen
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se sredstva po tem zakonu izkazujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju eura pri Banki Slovenije.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-03/06-4/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 932-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost