Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4834. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B), stran 11839.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-148/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-B)
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 59. členu črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 62. členu se dosedanji drugi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»(2) V skupno število zaposlenih po tem zakonu se štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so na teh podlagah zavarovani.«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz prejšnjih dveh odstavkov« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05).«.
3. člen
V 65. členu se tretji odstavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»(3) Če delodajalec v določenem roku ne plača obveznosti iz prejšnjega odstavka niti ne dokaže, da ni zavezanec za plačilo, Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve.
(5) Pritožbe rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(6) Za izterjavo plačil zaradi neizpolnjene kvote je pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.«.
4. člen
V 74. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(4) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz prve, druge, tretje, četrte, šeste in osme alinee 61. člena tega zakona.«.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po določbah tega člena.«.
5. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso upravičeni do nagrade za preseganje kvote po določbah tega člena.«.
6. člen
V 78. členu se na začetku prvega odstavka postavi oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sklad določi operativni način izvajanja pooblastil, ki jih ima na podlagi tega zakona.«.
7. člen
V 82. členu se na koncu pete alinee beseda »in« nadomesti z vejico.
Za peto alineo se dodata novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne izpolnitve kvote, ki ga izvaja Sklad oziroma njegov pooblaščenec,
– nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena tega zakona, ki ga izvaja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo in«.
Dosedanja šesta alinea postane osma alinea.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Povezane družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, so samostojno zavezane k izpolnjevanju kvote od 1. januarja 2007.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-04/03-2/4
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1016-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost