Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4844. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce, stran 11872.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Del nepozidanih zemljišč v območju med obstoječo pozidavo enodružinskih stanovanjskih objektov in gozdom, je opredeljen po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) kot stanovanjsko območje s spremljajočimi dejavnostmi. Zazidalni načrt-ZN Lisce (proj. št. 155/64 ZNG Celje; UVC št. 26/68, 10/69, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS, št. 29/98), ki podaja pogoje za obravnavano območje, opredeljuje ta prostor kot koridor za prometno in komunalno infrastrukturo na meji med stanovanjsko sosesko in pogozdenim hribom na južni stani.
Prestavitev cestne in železniške infrastrukture na v ZN vrisano traso ni več aktualna, niti tega ne omogočajo novi planski akti, je pa območje obravnavano kot poplavno in je v sklopu projekta za izboljšanje poplavne varnosti celotnega območja Lisc po obravnavanih parcelah predvidena izvedba protipoplavnih ukrepov kot je zajetje in odvod zalednih vod z gozdnih površin Miklavškega hriba.
Obravnavane parcele mejijo na jugu na zemljišča, ki imajo status mestnega gozda (gozd s posebnim namenom). Ulica, ki vodi do zemljišč, je v veljavnem IPA slepa ulica in ne seže do obravnavanih zemljišč, na sosednjem zemljišču pa je izgrajeno večnamensko igrišče.
Novi lastniki zemljišč bi želeli na zemljiščih zgraditi več dvostanovanjskih in enostanovanjskih objektov. Glede na plansko opredeljenost zemljišč je ob pogoju spremenjene prostorske ureditve za obravnavano območje to možno.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lisce je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega prostora ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve in gradnje dvostanovanjskih in enostanovanjskih objektov kot dvojčka, vrstnih, grozda ali prostostoječih v funkcionalno in oblikovno povezano območje obstoječega naselja Lisc.
Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno kot robni pogoj upoštevati bližino mestnega gozda sorazmerno osenčenost in poplavnost območja ter že izdelan projekt za izvedbo protipoplavnih ukrepov.
S prostorsko ureditvijo je potrebno zagotoviti ustrezno prometno dostopnost za vse parcele v tem pasu, cesta mora postati javno dobro. Znotraj obravnave je potrebno rešiti tudi status obstoječega igrišča.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) =1,2 in F(z)= 0,4.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet sprememb in dopolnitev ZN so zemljišča s parc. št. 1036, 1073, 1072/2, del 1072/1 in 1075 ter 1074, vse k.o. Celje, ki predstavljajo ožje območje obravnave sprememb in dopolnitev ZN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja gradnje večstanovanjskih objektov DALUS, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o. iz Mengša, ki je tudi naročnik izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje.
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog Sprememb in dopolnitev ZN (predlog ZN, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Lisce (proj. št. 155/64 ZNG Celje; UVC št. 26/68, 10/69, Uradni list SRS, št. 23/84 in Uradni list RS, št. 69/93 ter 29/98)
– Odvod zalednih voda za ZN Lisce – Celje, PGD PZI št. proj. 106/99 (PUV, nizke in vodne gradnje, Celje d.d.).
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor.
Investitor Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je DALUS, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o., Slovenska cesta 18A, Mengeš. Le-ta zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravi v skladu s 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Spremembe in dopolnitve ZN mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 26. člena ZUreP-1 v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 4. oktobra 2006. Mestna četrt je podala pobude in pripombe, ki so vgrajene v program priprave.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu z 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN za namen javne razgrnitve.
– 14 dni pred sprejemom sklepa o javni razgrnitvi se skliče druga prostorska konferenca.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Savinja in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lisce – II. obravnava.
– Objava odloka v Uradniem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi investitor predvidene prostorske ureditve.
11. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-00013/2006-4200 MGM
Celje, dne 13. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost