Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4838. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 11850.

Na podlagi enajste alinee četrtega odstavka 266. člena ter prvega in drugega odstavka 269. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo ZPIZ-1-UPB4) je Svet Zavoda na 10. seji dne 20. 6. 2006 sprejel
S T A T U T
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je bil kot univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji s 1. 7. 1992 ustanovljen z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list Republike Slovenije št. 12/92) in je po ZPIZ-1-UPB4 edini nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Sloveniji.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka 30013500.
2. člen
Zavod je organiziran, upravljan in voden enotno za območje Republike Slovenije.
3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«.
Skrajšano ime Zavoda je: ZPIZ.
Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, pri poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: »The Institute of Pension and Disability Insurance of Slovenia«.
Sedež Zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom 32 mm. Pečat ima naokrog izpisan napis: »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije«, v sredini pa »Ljubljana«.
Območne enote Zavoda imajo pečat z navedbo imena Zavoda in območne enote.
Zavod lahko pri poslovanju poleg imena uporablja tudi znak Zavoda, ki je sestavljen iz stiliziranih velikih črk kratice bele barve na modri podlagi.
Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka Zavoda določi Svet Zavoda s posebnim sklepom.
4. člen
Zavod izvaja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter opravlja z njim povezane naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda. Kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja, Zavod zlasti:
– rešuje zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izvaja zavarovanje po mednarodnih sporazumih,
– izplačuje pokojnine in druge denarne dajatve,
– opravlja funkcijo organa za zvezo z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– vodi matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic ter prispevkih,
– podaja izvedeniška mnenja v zvezi z invalidnostjo,
– upravlja in gospodari s sredstvi Zavoda,
– opravlja finančna in knjigovodska dela,
– pripravlja gradiva za Svet Zavoda,
– opravlja dela v zvezi z razvojem sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– opravlja plansko-analitska dela,
– zagotavlja kakovosten in učinkovit informacijski sistem z ustrezno informacijsko tehnologijo, računalniško vodi postopke in obdelavo podatkov ter v skladu z usmeritvami in razvojem v javni upravi zagotavlja ustrezno elektronsko poslovanje, povezano z drugimi nosilci javnih pooblastil,
– vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije iz obveznega zavarovanja,
– zagotavlja pravno in drugo pomoč zavarovancem in uživalcem pravic,
– izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno opravljanje notranje revizije,
– opravlja vsa potrebna strokovna, administrativna, tehnična in tem podobna dela,
– opravlja druga dela na podlagi zakonov in podzakonskih aktov.
Kadar Svet Zavoda obravnava gradiva v funkciji organa ustanovitelja druge pravne osebe, mora gradiva za seje Sveta Zavoda pripraviti ta pravna oseba oziroma njen direktor.
Zavod lahko opravljanje posameznih del in nalog s pogodbo poveri drugi pravni osebi, če je to gospodarno, zanesljivo in smotrno, lahko pa po pogodbi prevzame opravljanje del tudi za druge organe, organizacije in družbe, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti.
Dejavnosti Zavoda po standardni klasifikaciji so:
– 75.300   Obvezno socialno zavarovanje
– 72.300   Obdelava podatkov
– 72.400   Omrežne podatkovne storitve
– 55.23   Dejavnost drugih nastanitvenih obratov
– 22.1    Založništvo
– 70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74.110   Pravno svetovanje
– 74.873   Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
5. člen
Pri opravljanju dejavnosti mora Zavod zagotavljati:
– kakovostno, učinkovito in pravočasno uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč zavarovancem in uživalcem pravic,
– gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje in racionalno organiziranost,
– ustrezno strokovno-raziskovalno delo na področju sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– neposredno sodelovanje z državnimi organi, z organizacijami in delodajalci, s sindikati, z organizacijami upokojencev in invalidov ter vsemi drugimi dejavniki, povezanimi s področjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
6. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi, ki jih pridobiva skladno z določbami zakona, in z njimi zagotavlja pravočasno in redno uresničevanje vseh pravic in obveznosti iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zakonsko določenem obsegu ter nemoteno izvajanje dejavnosti Zavoda.
7. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev, v okviru dejavnosti, določenih z zakonom in tem statutom.
Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, odgovarja Zavod s svojim celotnim premoženjem.
8. člen
Delo Zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila niso dostopna javnosti.
9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja preko medijev, z zagotavljanjem pogojev za delo novinarjev, s spoštovanjem in izvajanjem predpisov o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja, z objavami sklepov in drugih odločitev v Uradnem listu Republike Slovenije, preko svoje spletne strani, z letnimi poročili in statističnimi pregledi, s svojim glasilom ter na druge ustrezne načine.
10. člen
Zavod ima glasilo Vzajemnost, ki ga izdaja v skladu s posebnim splošnim aktom sam ali skupaj z drugimi izdajatelji oziroma soizdajatelji.
II. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organa Zavoda sta:
– Svet Zavoda – organ upravljanja Zavoda ter
– Generalni direktor – poslovodni organ Zavoda.
1. Svet zavoda
1.1. Pristojnosti, naloge in sestava
12. člen
Pristojnosti Sveta Zavoda so določene z zakonom in s tem statutom. Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja Svet Zavoda tudi naslednje naloge:
1. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge in pobude za potrebne ukrepe,
2. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij, zdravnike posameznike ter druge strokovne institucije kot izvedenske organe Zavoda,
3. imenuje stalne ali občasne komisije, odbore ali druga delovna telesa za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,
4. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postopke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise ter opravlja druga dejanja s kadrovskega področja, ki sodijo v okvir pristojnosti Sveta Zavoda,
5. daje soglasje generalnemu direktorju k imenovanju namestnika generalnega direktorja, direktorjev sektorjev in direktorjev območnih enot Zavoda,
6. odloča o odpisu, prodaji ter odtujitvi osnovnih sredstev Zavoda,
7. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega direktorja in delavcev Zavoda, sprejema oziroma daje soglasje k v zakonu in v tem statutu določenim aktom Zavoda ter sklepa kolektivno pogodbo Zavoda,
8. opravlja druge upravljalske in izvršilne naloge za izvajanje dejavnosti Zavoda v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda, izdanimi na njegovi podlagi ali na podlagi zakona oziroma drugih predpisov.
13. člen
Svet Zavoda sestavlja 27 članov, ki jih po predstavniškem načelu imenujejo oziroma izvolijo Vlada Republike Slovenije, štiri v zakonu določene interesne skupine (v nadaljevanju: interesne skupine) ter delavci Zavoda, tako da:
– 10 članov imenuje Vlada Republike Slovenije;
– 6 članov imenujejo sindikati, reprezentativni za območje države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje države, najmanj enega predstavnika;
– 4 člane imenujejo delodajalska združenja na ravni države;
– 5 članov imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države;
– 1 člana imenujejo organizacije delovnih invalidov na ravni države;
– 1 člana izvolijo delavci Zavoda.
1. 2. Način imenovanja oziroma izvolitve članov
14. člen
Vlada Republike Slovenije, interesne skupine iz 13. člena tega statuta ter delavci Zavoda imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta Zavoda neposredno ali posredno.
15. člen
Neposredno v Svet Zavoda:
– imenuje 10 članov Vlada Republike Slovenije,
– najmanj po enega člana lahko imenujejo tiste zveze ali konfederacije sindikatov, ki so po registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje države,
– izvolijo enega člana delavci Zavoda.
Vlada Republike Slovenije, interesne skupine iz prejšnjega odstavka ter delavci Zavoda imenujejo oziroma izvolijo člane v Svet Zavoda skladno z zakonom oziroma na način in po postopku, kot ga določijo same.
Člani Sveta Zavoda, predstavniki Vlade Republike Slovenije, interesnih skupin iz prvega odstavka tega člena ter delavcev Zavoda so imenovani oziroma izvoljeni, ko volilna komisija Zavoda prejme pisno sporočilo Vlade Republike Slovenije, interesnih skupin ter Sveta delavcev Zavoda o njihovem imenovanju oziroma izvolitvi v Svet Zavoda.
16. člen
Posredno imenujejo člane v Svet Zavoda interesne skupine iz tretje, četrte in pete alinee 13. člena tega statuta.
V primeru, da kateri od sindikatov, ki je reprezentativen za območje države iz druge alinee 13. člena tega statuta, ne izkoristi zakonske možnosti neposrednega imenovanja enega člana v Svet Zavoda, se za preostala prazna mesta imenujejo člani te interesne skupine posredno.
Člane Sveta Zavoda v okviru svojih interesnih skupin lahko predlagajo vsa delodajalska združenja na ravni države, vse zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države, vse organizacije delovnih invalidov na ravni države in vsi tisti sindikati, reprezentativni za območje države, ki so že pravočasno imenovali po enega člana Sveta Zavoda (v nadaljevanju: notranje interesne organizacije).
Notranje interesne organizacije v posamezni interesni skupini imenujejo člane Sveta Zavoda na podlagi medsebojnega pisnega sporazuma.
V primeru, da interesne skupine iz prejšnjega odstavka ne dosežejo sporazuma, se opravi imenovanje članov iz te interesne skupine s predhodnimi internimi volitvami, kot jih določa ta statut.
1. 3. Razpis za imenovanje oziroma volitve
17. člen
Imenovanje oziroma volitve članov Sveta Zavoda s posebnim sklepom razpiše Svet Zavoda najprej 135 dni ter najkasneje 105 dni pred iztekom mandatne dobe članov Sveta Zavoda.
Imenovanje oziroma volitve se opravi najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom mandatne dobe članov.
Stroške izvedbe imenovanja oziroma volitev krije Zavod.
Krog upravičencev, merila, kriterije in način vračila stroškov po prejšnjem odstavku določi Svet Zavoda s posebnim aktom.
18. člen
V sklepu o razpisu se določijo dan razpisa, poziv za imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta Zavoda ter dnevi glasovanja volilnih teles, za morebitne volitve.
Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lahko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja oziroma volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma volilna opravila.
Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
1.4. Volilna komisija Zavoda
19. člen
Za koordiniranje in spremljanje imenovanja ter volilnih postopkov in za druga v statutu določena opravila v zvezi s temi postopki imenuje Svet Zavoda volilno komisijo Zavoda.
Volilna komisija je sestavljena tako, da ima v njej vsaka v zakonu in v 13. členu tega statuta določena interesna skupina – razen Vlade Republike Slovenije in delavcev Zavoda, ki imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta Zavoda neposredno, najmanj po enega predstavnika.
Članstvo v Svetu Zavoda ni pogoj za imenovanje člana volilne komisije.
Član volilne komisije ne more biti imenovan ali izvoljen v nov Svet Zavoda.
Volilna komisija Zavoda ima predsednika, ki ga izmed svojih članov izvolijo člani volilne komisije.
Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi volilno komisijo v skladu s tem statutom.
20. člen
Notranje interesne organizacije interesnih skupin iz 16. člena tega statuta, ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov Sveta Zavoda, pošljejo svojo pisno prijavo volilni komisiji Zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. V primeru, da se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni komisiji Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov Sveta Zavoda ne morejo sodelovati.
V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz druge alinee 13. člena tega statuta v 15 dneh od dneva razpisa ne imenuje svojega predstavnika v Svet Zavoda, v nadaljnjem postopku imenovanja članov ne more več sodelovati. Za tako prazno mesto lahko kandidirajo vse zveze in konfederacije sindikatov, ki so pravočasno imenovale svojega predstavnika v Svet Zavoda.
Volilna komisija Zavoda sestavi seznam prijavljenih notranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni sklenejo sporazum o imenovanju članov Sveta Zavoda ter ga posredujejo volilni komisiji.
Volilna komisija Zavoda prijavljene notranje interesne organizacije tudi pozove, da ji posredujejo podatke, zahtevane v določilih, ki veljajo za postopek internih volitev po tem statutu, če sporazuma v določenem roku 30 dni ne morejo ali ne nameravajo skleniti.
1.5. Imenovanje na podlagi sporazuma
21. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo interesno skupino, imenujejo člane Sveta Zavoda sporazumno tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma po svojih dogovorjenih internih pravilih med seboj sklenejo poseben pisni sporazum o imenovanju članov Sveta Zavoda.
Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam vseh notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni komisiji Zavoda in so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih članov v številu, ki ga za to interesno skupino določa 13. člen tega statuta.
1. 6. Interne volitve znotraj interesnih skupin
22. člen
Če vse prijavljene notranje interesne organizacije v posamezni interesni skupini v določenem roku ne sklenejo pisnega sporazuma o imenovanju članov Sveta Zavoda, ali jih imenujejo v neustreznem številu, se za imenovanje članov Sveta Zavoda iz te interesne skupine opravijo predhodne interne volitve v posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih sestavljajo predstavniki vseh interesnih organizacij te interesne skupine.
23. člen
Preostale člane Sveta Zavoda, predstavnike sindikatov, po končanem neposrednem imenovanju upravičenih zvez ali konfederacij sindikatov iz druge alinee 13. člena tega statuta voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki reprezentativnih sindikatov za območje države, ki so pravočasno prijavili kandidate.
Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih sindikatov.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko imenuje zveza in konfederacija še po enega predstavnika na vsakih deset tisoč članov.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno telo, priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezentativnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov, v kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
24. člen
Člane Sveta Zavoda, predstavnike delodajalskih združenj, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospodarskih ter obrtnih zbornic in reprezentativnih združenj delodajalcev, organiziranih za območje države.
Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upoštevajo tista, ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije, ki so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti na strani delodajalcev in so zastopane v Ekonomsko socialnem svetu.
Vsaka gospodarska ter obrtna zbornica in vsako reprezentativno združenje delodajalcev lahko imenuje v interno volilno telo po enega predstavnika na vsakih deset tisoč delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno telo, priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v register, pravila zbornice ali združenja in podatke o številu delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja, v kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
25. člen
Člane Sveta Zavoda, predstavnike upokojencev, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki njihovih interesnih organizacij, to je vseh zvez oziroma organizacij upokojencev na ravni države, ki so poslale svojo prijavo volilni komisiji Zavoda.
Za zvezo oziroma organizacijo upokojencev na ravni države se šteje združenje, društvo ali druga organizacijska oblika upokojencev na ravni države, ki je vpisana v ustrezen register.
Zveza ali organizacija lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih društev ali drugih organizacij, posamezna organizacija ali društvo, ki ni članica zveze ali združenja, pa enega predstavnika.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno telo, priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register, dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o številu članov, v kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
26. člen
Člana Sveta Zavoda, predstavnika delovnih invalidov, voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki njihovih interesnih organizacij, to je vseh organizacij delovnih invalidov na ravni države, ki so poslale svojo prijavo volilni komisiji Zavoda.
Za organizacijo delovnih invalidov na ravni države se štejejo zveze, združenja, društva ali druge organizacijske oblike delovnih invalidov na ravni države, ki so vpisane v ustrezen register in tam izrecno opredeljene kot organizacije delovnih invalidov. Druge invalidske organizacije, ki niso organizacije delovnih invalidov, se ne štejejo za organizacijo delovnih invalidov po tem statutu.
Organizacija delovnih invalidov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih društev ali drugih organizacijskih oblik delovnih invalidov, posamezna organizacija, ki ni članica zveze ali združenja, pa enega predstavnika.
Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko imenuje vsaka organizacija iz drugega odstavka tega člena v interno volilno telo še po enega predstavnika na vsakih pet tisoč članov.
Seznamu predstavnikov, imenovanih v interno volilno telo, priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register kot organizacije delovnih invalidov, dokazilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije in podatke o številu članov, v kolikor s temi podatki Zavod še ne razpolaga.
27. člen
Notranje interesne organizacije iz 23., 24., 25. in 26. člena tega statuta določijo svoje predstavnike v internem volilnem telesu po svojih pravilih in v številu, določenem v tem statutu za posamezno interesno organizacijo.
Volilna komisija Zavoda po preteku roka za imenovanje, na podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativnosti in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam upravičenih notranjih interesnih organizacij in seznam njihovih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje predstavnike v interna volilna telesa, predlagajo kandidate in sodelujejo v postopku volitev.
Volilna komisija Zavoda potrdi sezname v roku 15 dni po izteku roka za imenovanje članov Sveta Zavoda.
28. člen
Kandidate za člane Sveta Zavoda določijo notranje interesne organizacije po svojih pravilih.
Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov po 13. členu tega statuta pripada posamezni interesni skupini.
Notranje interesne organizacije predložijo kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov volilni komisiji Zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov Sveta Zavoda.
29. člen
Volilna komisija Zavoda sestavi na podlagi kandidatur za vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.
Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s črko, ki jo volilna komisija Zavoda izžreba. Za imenom kandidata je na seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je kandidata predlagala.
30. člen
Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane Sveta Zavoda posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na podlagi seznama potrjenih kandidatur.
Volilne zbore skliče volilna komisija Zavoda najkasneje osem dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v interno volilno telo in vabilu priloži seznam imenovanih predstavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje interesne organizacije, ki je predstavnika imenovala, in seznam kandidatov.
31. člen
Volitve na volilnem zboru se opravijo na dan glasovanja in v času, ki ga za to določi volilna komisija Zavoda ne glede na število prisotnih članov volilnega zbora, ki so upravičeni, da glasujejo.
32. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov. Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje največ za toliko kandidatov, kolikor članov Sveta Zavoda se voli v internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je glasovnica neveljavna.
Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
Za člane Sveta Zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi volilna komisija Zavoda.
1.7. Poročilo volilne komisije in konstitutivna seja Sveta Zavoda
33. člen
Volilna komisija Zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in ostale dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno poročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov Sveta Zavoda in ga posreduje Svetu Zavoda pred sklicem njegove konstitutivne seje.
Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna komisija Zavoda ter jih skupaj s svojim mnenjem posreduje Svetu Zavoda, ki o pritožbi odloči, njegova odločitev pa je dokončna.
Konstitutivno sejo Sveta skliče predsednik prejšnjega Sveta Zavoda najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi vseh članov Sveta Zavoda.
Na konstitutivni seji Svet Zavoda verificira mandate svojih članov.
1.8. Mandat članov Sveta Zavoda
34. člen
Mandat članov Sveta Zavoda traja štiri leta.
Članu Sveta Zavoda lahko predčasno preneha mandat zaradi smrti, odpoklica interesne organizacije, na podlagi pisne odpovedi ali če izgubi status predstavnika Vlade Republike Slovenije ali skupine, iz katere je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne organizacije z dnem, ko je Svet o tem pisno obveščen.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu Sveta Zavoda imenuje novega člana za preostali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal.
1.9. Predsednik Sveta Zavoda in njegov namestnik
35. člen
Svet Zavoda ima predsednika in njegovega namestnika.
Mandat predsednika in njegovega namestnika traja štiri leta.
Predsednika Sveta Zavoda in njegovega namestnika izvoli Svet Zavoda iz vrst svojih članov na podlagi prejetih kandidacijskih predlogov, ki jih lahko podajo člani Sveta Zavoda.
Svet Zavoda najprej izvoli predsednika in nato namestnika predsednika, ki pa ne moreta biti iz vrst iste interesne skupine.
Podrobnejši način in postopek izvolitve predsednika Sveta Zavoda ter njegovega namestnika določa poslovnik o delu Sveta Zavoda.
36. člen
Predsednik Sveta Zavoda sklicuje in vodi seje Sveta, podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema Svet Zavoda, opravlja druge zadeve, ki jih določajo statut in drugi akti Zavoda, ter zadeve, za katere ga pooblasti Svet Zavoda.
Namestnik predsednika Sveta Zavoda nadomešča predsednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta odsoten ali zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel mandat, opravlja namestnik njegove naloge do izvolitve novega predsednika.
Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo odgovorna Svetu Zavoda.
Svet Zavoda ima sekretarja.
1.10. Delo Sveta Zavoda
37. člen
Svet zaseda na sejah, ki se sklicujejo in potekajo skladno z določili poslovnika o delu Sveta Zavoda.
Svet Zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov.
Svet Zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Statut, finančni načrt, zaključni račun, letno poročilo o poslovanju Zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja, izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta Zavoda ter imenovanje in razrešitev generalnega direktorja Zavoda, sprejema Svet Zavoda z večino glasov vseh članov.
Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja, vzdrževanje reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in druga vprašanja določi Svet Zavoda s poslovnikom.
1. 11. Komisije ali druga delovna telesa Sveta Zavoda
38. člen
Za pripravo stališč, mnenj, predlogov ali za izvršitev posameznih zahtevnejših, obsežnejših ali periodičnih nalog oziroma zadolžitev lahko Svet Zavoda s sklepom imenuje iz vrst svojih članov stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa.
V sklepu o imenovanju Svet Zavoda komisijam ali drugim delovnim telesom določi področja, vsebino, roke in pristojnosti delovanja ter imenuje njihove predsednike in namestnike.
Svet Zavoda lahko glede na naravo in vsebino nalog v sklepu o imenovanju komisij ali drugih delovnih teles določi, da pri njihovem delu poleg imenovanih članov Sveta Zavoda sodelujejo tudi predstavniki Službe Zavoda ali drugi imenovani posamezniki.
Komisije ali druga delovna telesa Sveta Zavoda so za svoje delo odgovorni Svetu Zavoda.
39. člen
Področja in naloge, za katere lahko Svet Zavoda imenuje komisije ali druga delovna telesa, so zlasti:
– spremljanje sistemskih vprašanj izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter dajanje predlogov in pobud za potrebne ukrepe,
– obravnava statuta in njegovih sprememb ter dopolnitev,
– spremljanje in koordiniranje volilnih aktivnosti, vodenje postopkov imenovanj in razrešitev, objavljanje razpisov in pripravljanje predlogov izbire ter druga opravila s tega področja.
1.12. Sejnine ter povračila stroškov
40. člen
Predsednik Sveta Zavoda, njegov namestnik in predsedniki stalnih komisij ali delovnih teles Sveta Zavoda prejemajo za svoje delo sejnino v višini, kot jo določi Svet Zavoda s posebnim sklepom.
Člani Sveta Zavoda prejemajo za delo v Svetu Zavoda sejnino v višini, kot jo določi Svet Zavoda s posebnim sklepom. Svet Zavoda lahko določi sejnino tudi za delo članov komisij ali delovnih teles Sveta Zavoda.
Vsi člani Sveta Zavoda, komisij ali drugih delovnih teles Sveta Zavoda imajo poleg prejemkov iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila materialnih in drugih stroškov ter povračila morebitnih nadomestil za izgubljeni zaslužek.
2. Generalni direktor zavoda
41. člen
Poslovodni organ Zavoda je generalni direktor, ki ga imenuje Svet Zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada Republike Slovenije.
42. člen
Generalni direktor organizira in vodi delo ter poslovanje Zavoda in je odgovoren za zakonitost dela Zavoda, predstavlja in zastopa Zavod ter je odredbodajalec za Zavod. V ta namen zlasti:
1. podpisuje poslovno pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje Zavoda,
2. predlaga temelje poslovne politike Zavoda in ukrepe za njihovo izvajanje,
3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju Zavoda,
4. spremlja izvajanje finančnega načrta Zavoda in planskih aktov Službe Zavoda ter sprejema ukrepe za njihovo uresničevanje,
5. v skladu s statutom in drugimi predpisi predlaga in sprejema splošne akte ter organizacijske predpise, s katerimi se ureja organizacija dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti,
6. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
7. odloča o pravicah delavcev Zavoda iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti Zavoda,
8. ob soglasju Sveta Zavoda imenuje namestnika generalnega direktorja, direktorje sektorjev in direktorje območnih enot ter samostojno ostale vodilne delavce, ki jih določajo akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, upoštevaje pogoje in postopke iz teh aktov,
9. odobrava stroške za dejavnost Zavoda in poslovanje Službe Zavoda,
10. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite skladno z zakonom,
11. imenuje posebne delovne skupine, komisije ali druga delovna in svetovalna telesa za razrešitev določenih vprašanj ter jim daje naloge,
12. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda.
43. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo Zavoda odgovoren Svetu Zavoda.
44. člen
Generalni direktor in tisti vodilni delavci, ki jih kot zastopnike Zavoda na predlog generalnega direktorja imenuje Svet Zavoda, se kot zastopniki Zavoda vpišejo v sodni register in zastopajo Zavod neomejeno.
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti nadomešča generalnega direktorja njegov namestnik s pravicami, pristojnostmi in odgovornostmi na podlagi pisnega pooblastila, ki ga za take primere izda generalni direktor.
Namestnik generalnega direktorja ima tudi druge pristojnosti, odgovornosti in naloge, določene z akti, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest ter s pisnimi pooblastili, ki jih izda generalni direktor.
45. člen
Generalni direktor lahko v okviru uresničevanja svojih nalog in pristojnosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda, s pisnimi pooblastili prenese opravljanje posameznih zadev, nalog ali delovnih področij na posamezne vodilne in druge delavce, prav tako pa lahko s pooblastili prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin.
Za predstojnike enot, pristojnih za izdajo oziroma podpisovanje odločb po tretjem odstavku 253. člena ZPIZ-1-UPB4, se po tem statutu štejejo direktorji pristojnih enot Zavoda in delavci, ki jih za to posebej pisno pooblasti generalni direktor Zavoda.
46. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih za zastopanje Zavoda pooblasti posamezne delavce Zavoda.
Zastopnik Zavoda je upravičen, da v imenu Zavoda in v okviru njegove poslovne dejavnosti ter prejetih pooblastil sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor tudi, da zastopa Zavod pred sodiščem in drugimi organi.
47. člen
Generalnega direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje Svet Zavoda za dobo, določeno z zakonom in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Postopek razpisa vodi Svet Zavoda.
48. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje ter ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri in najmanj osem let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, ki potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funkcije.
49. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred potekom mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot osem dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
50. člen
Če se na razpis nihče ne prijavi ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja generalnega direktorja na podlagi ponovljenega razpisa Svet Zavoda imenuje vršilca dolžnosti generalnega direktorja, vendar najdlje za eno leto.
Smiselno enako Svet Zavoda ravna tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja generalnemu direktorju pred potekom mandata ali v drugih primerih, ko generalni direktor preneha z delom v Zavodu.
III. SLUŽBA ZAVODA
1. Organizacija
51. člen
Delavci Zavoda, ki opravljajo strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo Službo Zavoda, ki je organizacijski del Zavoda.
52. člen
Služba Zavoda posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani in po posameznih območnih enotah ter njihovih izpostavah, kot jih določa ta statut, lahko pa tudi v stalnih ali občasnih krajevnih pisarnah, organiziranih s posebnimi sklepi Sveta Zavoda za določeno vrsto dela ali za učinkovitejšo pravno ter drugo pomoč zavarovancem in upokojencem.
53. člen
V Centrali so organizirani sektorji, pristojni in odgovorni za izvajanje posameznih delovnih področij Zavoda, in sicer za:
1. pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2. izvedenstvo,
3. finance,
4. razvoj in organizacijo,
5. informacijske tehnologije,
6. pravne in splošne zadeve,
7. nakazovanje pokojnin.
54. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: mestna občina Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec,
2. Območna enota Koper za območje občin: mestna občina Koper, Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,
3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna občina Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas - Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica,
4. Območna enota Ljubljana za območje občin: mestna občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi,
5. Območna enota Maribor za območje občin: mestna občina Maribor, mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale,
6. Območna enota Murska Sobota za območje občin: mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej,
7. Območna enota Nova Gorica za območje občin: mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Vipava in Tolmin,
8. Območna enota Novo mesto za območje občin: mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk,
9. Območna enota Ravne na Koroškem za območje občin: mestna občina Velenje, mestna občina Slovenj Gradec, Gornji Grad, Dravograd, Črna na Koroškem, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Vuzenica.
55. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v izpostavah in sicer:
– Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za območje občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica in Žirovnica,
– Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,
– Območna enota Ravne na Koroškem v izpostavi Velenje za območje občin: mestna občina Velenje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje Solčava, Šmartno ob Paki in Šoštanj,
– Območna enota Maribor v izpostavi Ptuj za območje občin: mestna občina Ptuj, Ormož, Destrnik, Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in Zavrč.
56. člen
Svet Zavoda lahko v primeru potrebe po spremembi notranje organizacije ali spremembe v organizaciji občin ali regij do naslednjih sprememb statuta s sklepom spremeni krajevno pristojnost posamezne območne enote Zavoda.
V primeru in za čas iz prvega odstavka tega člena lahko Svet Zavoda poleg sektorjev, območnih enot, izpostav in krajevnih pisarn iz 52. do 55. člena tega statuta s sklepom ustanovi tudi druge take enote Zavoda, ali jih ustrezno spremeni.
57. člen
Sektorji in območne enote imajo službe in oddelke kot svoje notranje organizacijske enote, lahko pa, v skladu s splošnim aktom o notranji organizaciji, tudi ožje organizacijske enote.
58. člen
Sektorje in območne enote Zavoda vodijo direktorji, ki so odgovorni za stanje in poslovanje v sektorjih in območnih enotah, ki jih vodijo.
Za stanje in poslovanje služb in oddelkov ter ožjih organizacijskih enot iz 57. člena, so odgovorni vodje teh enot.
59. člen
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, materialni položaj, druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, uresničujejo delavci Zavoda v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti Zavoda.
2. Svet delavcev
60. člen
Svet delavcev izvolijo delavci Zavoda.
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sektorji in območne enote po enega člana.
Mandat članov traja štiri leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
Pravico voliti člane v Svet delavcev imajo vsi delavci, ki delajo v Zavodu.
Generalni direktor ter delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi nimajo pravice voliti članov v Svet delavcev.
Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki imajo pravico voliti v Svet delavcev in ki delajo v Zavodu.
61. člen
Člane Sveta delavcev volijo delavci Zavoda na tajnih in neposrednih volitvah.
Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Predsednik zastopa in predstavlja Svet delavcev, namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v njegovi odsotnosti.
62. člen
Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve ter pristojnosti, področje in način dela Sveta delavcev podrobneje določajo pravila sveta delavcev.
Svet delavcev na podlagi prejetih predlogov iz vrst zaposlenih, sindikata ali posameznih organizacijskih enot Zavoda voli člana iz vrst delavcev Zavoda v Svet Zavoda po postopku in na način, kot ga določajo pravila sveta delavcev.
IV. IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA
63. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari, potrebi po stalni pomoči in postrežbi, o nezmožnosti za delo oziroma nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov ter o okoliščinah iz 201. člena ZPIZ-1-UPB4 dajejo invalidske komisije oziroma zdravniki posamezniki in druge strokovne institucije, ki jih imenuje Svet Zavoda, kot izvedenski organ Zavoda.
Izvedenski organi Zavoda dajejo izvedenska mnenja tudi na zahtevo drugih organov in institucij ter tujih nosilcev zavarovanja, če tako določa zakon, drugi predpisi ali mednarodni sporazumi.
Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov določi Zavod s splošnim aktom, ki ga sprejme Svet Zavoda.
V. OBVEŠČANJE
64. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji.
V Zavodu se organizira obveščanje tako, da je organizacijam in delodajalcem, zavarovancem in uživalcem pravic ter delavcem Zavoda omogočen vpogled v poslovanje Zavoda ob doslednem izvajanju predpisov o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.
65. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v Uradnem listu Republike Slovenije ter drugimi javnimi objavami in obvestili Zavoda v medijih, preko spletne strani Zavoda, z glasilom Zavoda Vzajemnost in drugimi ustreznimi načini, upoštevaje tudi predpise o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja ter predpise o varstvu osebnih podatkov.
66. člen
Za izdajanje glasila Vzajemnost je Zavod skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije ter ob soglasju Vlade Republike Slovenije ustanovil Zavod Vzajemnost.
Izdajanje glasila Vzajemnost, medsebojna razmerja ustanoviteljev, naloge, status, organizacija, organi, upravljanje in vodenje, vsebinska zasnova urejanja glasila in vsa druga vprašanja Zavoda Vzajemnost so urejena s sklepom, pogodbo o ustanovitvi in statutom Zavoda Vzajemnost.
VI. SPLOŠNI IN IZVRŠILNI AKTI ZAVODA
67. člen
Splošni in izvršilni akti Zavoda so statut Zavoda, poslovnik o delu Sveta Zavoda, splošni akti in sklepi za izvajanje zavarovanja, pravilniki, organizacijski in izvršilni sklepi ter drugi akti.
68. člen
Splošni akti in sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način urejajo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih zakonov, za katere ni po zakonih izrecno določena pristojnost državnih organov.
69. člen
Poslovnik o delu Sveta Zavoda ureja način dela Sveta Zavoda ter njegovih komisij ali drugih delovnih teles.
70. člen
Statut in splošne ter izvršilne akte iz 67. in 68. člena tega statuta sprejema Svet Zavoda.
71. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije Zavoda, določanje organizacijskih, delovnih in drugih postopkov ter urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev Zavoda, ima Zavod v skladu z zakonom, drugimi predpisi, zahtevami delovnega procesa ter organizacijskimi in drugimi potrebami tudi druge akte, ki podrobneje urejajo zlasti naslednja področja:
1. notranjo organizacijo Zavoda,
2. sistemizacijo delovnih mest,
3. računovodstvo in finančno poslovanje,
4. postopke javnega naročanja,
5. popis sredstev in virov – inventuro,
6. poslovanje z dokumentarnim gradivom, njegovo hranjenje ter pisarniško poslovanje,
7. varstvo pri delu in pred požarom,
8. normative in ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev,
9. notranjo revizijo in notranje kontrole,
10. varstvo osebnih podatkov,
11. delovna razmerja delavcev Zavoda,
12. stanovanjsko pomoč in koriščenje počitniških kapacitet ter
13. druge.
72. člen
Akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema Svet Zavoda na predlog generalnega direktorja.
Akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema generalni direktor ob soglasju Sveta Zavoda.
Akte iz 3. do vključno 10. točke prejšnjega člena izdaja generalni direktor na predlog pristojne organizacijske enote Službe Zavoda.
Akt iz 11. točke prejšnjega člena sprejema generalni direktor po predhodnem mnenju sindikata delavcev Zavoda in to za razmerja, ki niso urejena s kolektivno pogodbo na nivoju Zavoda, ki jo skleneta Svet Zavoda in v Zavodu organizirani sindikati delavcev Zavoda.
Akt iz 12. točke prejšnjega člena sprejema Svet delavcev na predlog generalnega direktorja.
Druge akte, ki jih mora Zavod sprejeti na podlagi zakonov, uredb in drugih predpisov, ter pravilnike, organizacijske in druge akte iz 13. točke prejšnjega člena izdaja generalni direktor, če za njihov sprejem ni določena pristojnost drugega organa.
73. člen
Statut Zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
1. Služba Zavoda pripravi osnutek statuta in ga predloži generalnemu direktorju;
2. Generalni direktor po pridobitvi mnenj in pripomb direktorjev sektorjev sprejme predlog statuta in ga predloži Svetu Zavoda;
3. Svet Zavoda po obravnavi pripomb in amandmajev k predlogu, podanih v skladu s poslovnikom o delu Sveta, statut Zavoda sprejme;
4. V primeru, da so pri obravnavi na Svetu Zavoda podane zahtevnejše in obsežnejše pripombe ali amandmaji, ki terjajo dodatno usklajevanje, lahko Svet Zavoda pred sprejemom statuta gradivo vrne v dopolnitev generalnemu direktorju;
5. Svet Zavoda pošlje statut v soglasje Vladi Republike Slovenije;
6. Statut se po prejetem soglasju Vlade Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
74. člen
Drugi akti Zavoda, ki jih sprejema Svet Zavoda, se sprejemajo po naslednjem postopku:
1. Služba Zavoda pripravi, generalni direktor pa predloži Svetu Zavoda predlog akta;
2. Svet Zavoda predlog obravnava in na podlagi obravnave ter ob upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov predloženi akt sprejme;
3. Akti za izvajanje zavarovanja se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, drugi akti pa na oglasnih deskah Zavoda.
Za spremembe in dopolnitve teh aktov velja enak postopek kot za njihov sprejem.
VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA
75. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom in finančnimi načrti, pri čemer je prednostna naloga Zavoda pravočasno izplačevanje pokojninskih, invalidskih ter drugih dajatev.
Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov, finančnega načrta ter drugih splošnih in izvršilnih aktov namenja ustrezna sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte na področjih prevencije invalidnosti, rehabilitacije invalidov, za delovanje invalidskih podjetij, za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti, ki jih organizirajo organizacije, zveze in društva upokojencev in delovnih invalidov ter za druge podobne naloge, aktivnosti in dejavnosti, povezane s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
76. člen
V okviru planiranih finančnih sredstev v finančnem načrtu Zavod zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda in za delovanje Službe Zavoda.
77. člen
Zavod planira svoje poslovanje s programom dejavnosti in s finančnim načrtom, ki sta lahko ločena ali pa glede na vsebino tvorita enoten pravni akt.
78. člen
Na podlagi sprejetega finančnega načrta Zavoda generalni direktor predlaga Svetu Zavoda letni program dela, kadrovski načrt, plan investicij in investicijskega vzdrževanja ter finančni načrt Službe Zavoda.
Z letnim programom dela in kadrovskim načrtom se podrobneje opredeli vrsta in količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opraviti delavci Zavoda, potreben delovni čas, roke za izpolnitev nalog, nosilce nalog ter število in strukturo potrebnih kadrov.
Pri izhodiščih za sestavo kadrovskega načrta se upošteva doseženi obseg storitev v preteklem letu in spremembe v obsegu ter vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti Zavoda in sklepov Sveta Zavoda. Upošteva se tudi možne racionalizacije delovnih postopkov, povečanje produktivnosti dela in smotrno porabo materialnih sredstev.
Predlog plana investicij in investicijskega vzdrževanja usklajeno in vsak za svoje področje, ob upoštevanju predlogov direktorjev sektorjev in območnih enot, pripravita sektor za razvoj in organizacijo ter sektor informacijskih tehnologij.
Finančni načrt Službe Zavoda je interni operativni izvedbeni planski akt finančnega načrta Zavoda, ki razčlenjuje njegove že sprejete globalne postavke in v katerem se še podrobneje kot v finančnem načrtu opredelijo in določijo izdatki za poslovanje Službe Zavoda.
Predlog finančnega načrta Službe Zavoda pripravi na podlagi ostalih planskih aktov in planov direktorjev sektorjev finančni sektor Zavoda.
79. člen
Svet Zavoda in generalni direktor sta odgovorna za uresničevanje finančnega načrta Zavoda in drugih planskih aktov s tem, da sprejemata ukrepe za njegovo izvajanje.
Ob obravnavanju letnih poročil o poslovanju Zavoda generalni direktor poroča Svetu Zavoda o izvajanju planskih obveznosti in doseganju ciljev ter rezultatov Zavoda.
VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
IN POSLOVNE TAJNOSTI
80. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in ukrepe, s katerimi Zavod pri zbiranju, obdelavi, shranjevanju, posredovanju osebnih podatkov ter njihovi uporabi preprečuje nezakonit in neupravičen poseg v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in druge ustrezne postopke, ukrepe in odgovornosti, s katerimi Zavod preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali namerno uničenje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo uporabo.
81. člen
S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi upravlja Zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in omejitve pravic, iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme in programskih produktov ter nadzor.
82. člen
Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci Zavoda morajo razen tako opredeljenih podatkov kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali podatke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot tajni.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
83. člen
Kolektivna pogodba Zavoda ter drugi splošni, izvršilni in organizacijski akti, ki so se uporabljali do začetka veljavnosti tega statuta, se uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju z zakonom, drugimi predpisi in tem statutom, sicer pa jih morata Svet Zavoda in generalni direktor uskladiti najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu statuta.
Zunanja podoba pečata, kratice in znaki Zavoda, ki se uporabljajo do začetka veljavnosti tega statuta, se uporabljajo še naprej.
84. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 78/00, 37/02 in 29/03).
85. člen
Sprejeti statut se takoj po danem soglasju Vlade Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 0300-10/2006
Ljubljana, dne 20. junija 2006
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik Sveta Zavoda
Ivan Sisinger l.r.
Opomba: V skladu s tretjim odstavkom 269. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je Vlada Republike Slovenije, s sklepom št. 01403-3/2006/7, z dne 12. 10. 2006, podala soglasje k statutu.

AAA Zlata odličnost