Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4843. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«, stran 11871.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici«, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi IPA ter roki za posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V območje zemljišč med magistralo na jugu, Mariborsko cesto na vzhodu, Staro Dečkovo cesto na severu in obstoječo stanovanjsko pozidavo ob Vrunčevi ulici na zahodu, je umeščen kompleks vojašnice. Obravnavano območje z izjemo nekaj zemljišč v severovzhodnem vogalu kompleksa je v Celjskem prostorskem planu opredeljeno kot območje vojašnice, veljavni zazidalni načrt pa to območje v celoti obravnava kot funkcionalno zemljišče vojašnice (območja SLO in DS) in ne podaja urbanističnih in arhitektonskih pogojev urejanja znotraj tako opredeljenega območja.
V preteklih letih so bila zaradi denacionalizacije in medsebojnih sporazumov izvzeta iz območja vojašnice nekatera zemljišča v vogalu med Mariborsko cesto in Staro Dečkovo cesto. Le-ta so v planskih aktih opredeljena kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, razen zemljišča s parc. št. 301/2 k.o. Celje, ki je še vedno obravnavano kot območje vojašnice. Obravnavana zemljišča predstavljajo del širšega območja, katerega prostorsko urejanje je določeno z Odlokom o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec. Preobrazba namembnosti območja zemljišč, severno nad Staro Dečkovo cesto, ki je opredeljeno kot športno rekreacijsko območje, v sejemski kompleks generira vrsto problemov v širšem prostoru.
Predmetna lokacija, ki je od širšega območja obravnave ločena s cesto, je izjemno zanimiva za razne investitorje zlasti zaradi lege ob glavni mestni vpadnici in možnosti priključevanja na obstoječe prometno omrežje ter bližine centra. Zemljišča je možno združiti v večjo gradbeno parcelo, na kateri je možno zgraditi poslovno trgovski objekt in jih obravnavati ločeno od širšega območja v ločenem prostorskem načrtu.
Ker veljavni zazidalni načrt ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati program lastnika zemljišč, je treba na njegovo pobudo izdelati nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev njegove namere ob upoštevanju prostorske danosti in omejitev.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet občinskega lokacijskega načrta »TPC ob vojašnici« je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev lokacije ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve in gradnje poslovno trgovskega objekta in potrebnih manipulacijskih površin na obravnavanih zemljiščih.
Pri pripravi prostorske rešitve je potrebno upoštevati značaj Mariborske ceste in prilagoditi zasnovo in oblikovanje objekta ter zunanje ureditve pogojem urejanja ob mestni vpadnici v smislu oblikovanja mestne fasade ob Mariborski cesti.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno upoštevati tudi priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), ki podaja usmeritve za stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) (F(i) =1,6 in F(z)= 0,6).
Upoštevati je treba tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta. Ker obravnava predmetni občinski lokacijski načrt le manjši del območja, katerega prostorska ureditev je bila predmet prostorske konference pred objavo programa priprave, se bodo programska izhodišča, ki jih je podala Mestna četrt Dolgo polje na prostorski konferenci in se nanašajo bolj na območje severno od obravnavanih zemljišč, upoštevala pri načrtovanju prostorske ureditve za celotno območje, ko bo to predmet obravnave.
4. člen
Ureditveno območje IPA
Predmet občinskega lokacijskega načrta so zemljišča s parc. št. 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303 in 305, vse k.o. Celje, ki predstavljajo gradbene parcele zrušenih ali dotrajanih objektov in so v lasti pobudnika prostorske ureditve. Velikost obravnavanega območja je ca. 7200 m2.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Pripravljavec OLN je Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve na pobudo investitorja gradnje poslovno trgovskega objekta Kranjska investicijska družba d.o.o. Ljubljana, ki nosi vse stroške postopka.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN so:
– Mestna občina Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Energetika Celje, JP d.o.o. (Smrekarjeva 1, Celje)
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, (Lava 11, Celje)
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje).
V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu s 29. členom ZUreP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev OLN (predlog sprememb in dopolnitev OLN, ki je že usklajen s stališčem Mestnega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Spremembe in dopolnitve ZN Dolgo polje in CRC Golovec (proj. št. 10/83 Razvojni center Celje-TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 2/96, 57/98 in 69/02)
– Posebne strokovne podlage za oblikovanje mestne vpadnice sever-jug-Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, prof. A. Vodopivec,
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev prostorske ureditve za obravnavano območje izdela Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje po pogodbi s pobudnikom in investitorjem prostorske ureditve Kranjske investicijske družbe d.o.o. Ljubljana.
Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
OLN se pripravi v skladu s 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju: ZUreP-1) ter Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Projekt mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v digitalni obliki.
8. člen
Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve je pobudnik dolžan pridobiti geodetske podlage izdelane v skladu z veljavno zakonodajo.
9. člen
Faze in roki za pripravo IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti načrtovalca z investitorjem. Postopek priprave in sprejema OLN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Prva prostorska konferenca je bila sklicana 11. oktobra 2006. Mestna četrt je podala pobude in pripombe, ki se neposredno ne nanašajo na območje obravnave tega OLN.
– Župan Mestne občine Celje s podpisom potrdi program priprave. Objava Programa priprave v Uradnem listu RS.
(Medtem izbrani načrtovalec s strani pobudnika pripravi grafične podloge za pridobitev smernic.)
– Nosilci planiranja na državni in lokalni ravni podajo v skladu s 29. členom ZUreP-1 smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
– Ob predpostavki, da so aktivnosti nosilcev planiranja opravljene v podanih rokih, pripravljavec skupaj z izbranim načrtovalcem pripravi predlog lokacijskega načrta za namen javne razgrnitve.
– Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.
– Izvede se javna razgrnitev predloga načrtovane prostorske ureditve z javno obravnavo na Mestni četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje, ki traja 30 dni.
– Župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave OLN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita usklajeni predlog prostorskega akta. Istočasno pripravljavec pozove nosilce planiranja na državni in lokalni ravni, da dajo mnenja k usklajenemu predlogu prostorskega akta; rok je 30 dni.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog OLN Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v I. obravnavi.
– Mestni svet obravnava in sprejme na predlog župana Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN–II. obravnava.
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo OLN zagotovi investitor predvidene gradnje poslovno trgovskega objekta.
11. člen
Program priprave OLN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-014/2006-4000 MGM
Celje, dne 16. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost