Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4066. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
4133. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu
4134. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serij RS151095S, RS151095T, RS151095P, RS151095R

MINISTRSTVA

4067. Pravilnik o izvajanju 29. člena zakona o davku na dodano vrednost
4068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
4069. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
4070. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
4071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
4072. Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
4073. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih
4074. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
4075. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4076. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

USTAVNO SODIŠČE

4077. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti za prodajo predmetov, odvzetih v postopku o prekršku med sodnikom za prekrške in davčnim organom
4078. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 498. člena zakona o pravnem postopku
4079. Odločba o razveljavitvi določbe sklepa o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske člane
4080. Odločba o ugotovitvi, da odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina in splošnih pogojih za dobavo in odjem plina iz distribucijskega omrežja ni v neskladju z ustavo in zakonom

BANKA SLOVENIJE

4081. Sklep o zaokroževanju končnih obračunov v gotovinskem poslovanju
4082. Sklep o spremembah in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
4083. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4084. Pravilnik o spremembi pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4085. Sklep o imenovanju na položaj svetnika okrožnega državnega tožilca
4086. Poročilo o gibanju plač za julij 2002
4135. Pravilnik o načinu obračunavanja odstopanj oddaje ali odjema električne energije od voznih redov

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4087. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli

Celje

4088. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4089. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Dobrna

4090. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna
4091. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna
4092. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna
4093. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna

Grad

4094. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje javnega vodovoda v Občini Grad

Horjul

4095. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova

Kobarid

4096. Sklep o potrditvi cene za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4097. Sklep o izvzetju javnega dobra

Kungota

4098. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kungota

Lendava

4099. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za območje predvidene gramoznice Lakoš

Markovci

4100. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Oplotnica

4101. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Oplotnica
4102. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Oplotnica
4103. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica
4104. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Oplotnica
4105. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro

Podčetrtek

4106. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek

Podlehnik

4107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2001
4108. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik
4109. Cenik prispevka pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje v Občini Podlehnik

Prebold

4110. Odlok o ustanovitvi in izdajanju informatorja Občine Prebold

Puconci

4111. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
4112. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo

Sevnica

4114. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
4115. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče

Slovenj Gradec

4113. Sklep o izvzetju zemljišč iz javnega dobra

Šentjur pri Celju

4116. Odlok o spremembah zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
4117. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šentjur
4118. Odlok o dopolnitvI odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur

Škocjan

4119. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan

Škofja Loka

4132. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki

Tišina

4120. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tišina

Vipava

4121. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2002
4122. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vipava
4123. Odlok o določitvi števila članov sveta KS Lože in KS Manče in o določitvi volilnih enot

Vransko

4124. Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije Občine Vransko
4125. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko
4126. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Zavrč

4127. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zavrč

Žalec

4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

Železniki

4129. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
4130. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice občinske volilne komisije
4131. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti