Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4090. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna, stran 9122.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 31. redni seji dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest na območju Občine Dobrna.
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za zaposlitev brezposelne osebe oziroma so zanj nujno potrebna.
2. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Dobrna.
II. POSPEŠEVANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST
3. člen
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih delovnih mest na območju Občine Dobrna.
4. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, če se je z zaposlitvijo povečalo število delovnih mest delodajalca.
V to subvencijo so zajeti tudi programi RZZ za samozaposlovanje.
5. člen
Za sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest lahko zaprosijo:
Mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki, ki izpolnjujejo pogoje za mala in srednja podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem (Uradni list RS, št. 59/00), s sedežem in dejavnostjo v Občini Dobrna.
6. člen
Višino subvencije za posamezno novo delovno mesto v letu razpisa določi Odbor za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna glede na razpoložljiva proračunska sredstva v ta namen, vendar ne sme biti višja, kot je nujno potrebno za dosego namena, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je dodeljena.
7. člen
Sredstva za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Odbor za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna v glasilu Občine Dobrna.
8. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za odpiranje novih delovnih mest mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje odpiranja novih delovni mest,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo lahko po tem razpisu pridobijo upravičene osebe,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo posredoval sklep o odobritvi sredstev.
9. člen
Vlagatelji morajo vlogi za subvencioniranje novih delovnih mest v Občini Dobrna (obrazec), predložiti naslednja dokazila:
– izpis zavarovanih oseb za preteklo in tekoče leto (razen za program samozaposlovanja),
– dokazilo o zaposlitvi (fotokopija obrazca M1), za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– fotokopija pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za osebo, ki je zasedla novoustanovljeno delovno mesto,
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za gospodarske družbe),
– izjavo, da za ta namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna oziroma drugih virov. V primeru, da so bila sredstva prejeta, je potrebno navesti višino prejetih sredstev.
10. člen
Za posamezno odprtje novega delovnega mesta lahko upravičenec zaprosi le enkrat.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema uprava Občine Dobrna in jih po pregledu kompletnosti odstopi v obravnavo Odboru za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, določenim v razpisu. Odbor za malo gospodarstvo in obrt občine Dobrna odloča o vlogah na podlagi veljavnega proračuna in tega pravilnika s sklepom.
12. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev za odpiranje novih delovnih mest je v roku 15 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi na župana Občine Dobrna.
13. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi subvencije za odprtje novega delovnega mesta, sklene upravičenec z Občino Dobrna pogodbo o sofinanciranju novega delovnega mesta. Občina Dobrna nakaže sredstva na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju novega delovnega mesta.
Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upravičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.
14. člen
Če se delovno razmerje na novo ustanovljenem delovnem mestu, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo na isto delovno mesto ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni.
Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrniti se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj se terjatev prijavi v stečajno maso.
15. člen
Enkrat letno se poda Občinskemu svetu občine Dobrna poročilo o dodeljevanjih sredstev v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanja odpiranja novih delovnih mest.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1108/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost