Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4100. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9135.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) je Občinski svet občine Markovci na seji dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Markovci v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Markovci (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo svetniki in svetniške skupine (v nadaljevanju: predlagatelji). Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata za elektorja.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje 48 dni pred dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se ene elektor. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje, oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo po vrstnem redu v prvem krogu izžrebanih številk kandidati.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev, kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi župan.
9. člen
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature določi izmed prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki je na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve 27. novembra 2002.
Ta pravila se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 006-01/02-13
Markovci, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost