Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4116. Odlok o spremembah zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju, stran 9149.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 24. redni seji dne 26. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju, ki ga je pod št. proj. 555/01 v septembru 2001 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je sestavni del tega odloka.
2. člen
V 2. členu odloka se na koncu člena doda besedilo:
»Opis meje območja sprememb ZN poteka (vse parcele so k.o. Šentjur):
– območje A:
na severu: po severnem robu parcele 237/2,
na vzhodu: po zahodnih robovih parcel 238/1, 240/27, 240/26, 236/13 in 240/25,
na jugu: po južnem robu parcele 235/2,
na zahodu: po vzhodnem robu parcele 1366/1;
– na območju B:
na severu in vzhodu: po robu parcele 242/1,
na jugu: po severnem robu parcele 242/10,
na zahodu: po vzhodnem robu parcele 251/1.
Območje A obsega parcele št. 237/2, 237/1, 236/1, 236/8, 236/10, 236/12, 236/5, 236/4, 236/3, 236/2 in 235/2, k.o. Šentjur, v celoti in meri 4683 m2.
Območje B obsega parcele, št. 240/21, 240/13, 240/2 in 242/9, k.o. Šentjur, v celoti in meri 1621 m2.«
3. člen
V besedilu točke 1 v 4. členu odloka se določba »št. 6–19« spremeni v »št. 11–19«.
V besedilu točke 2 v 4. členu odloka se določba »št. 1–19« spremeni v »št. 11–19«.
V besedilu točke 3 v 4. členu odloka se določba »št. 20–38« spremeni v »št. 20–25 in 29–38«.
Na koncu 4. člena odloka se dodajo nove 5., 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»5. Predvidena je gradnja štirih stanovanjskih objektov – varovanih stanovanj (objekti št. 1–4) z naslednjimi pogoji:
– maksimalne tlorisne dimenzije bodo 18,90 x 13,92 m (vključno z izzidki in balkoni) + nadstrešnica za parkiranje osebnih vozil 13,20 x 6 m,
– etažnost: stanovanjski del delno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje, nadstrešnica, pritličje.
6. Predvidena je gradnja treh stanovanjskih objektov – varovanih stanovanj (objekti št. 26–28) z naslednjimi pogoji:
– maksimalne tlorisne dimenzije bodo 15,90 x 12,35 m (vključno z izzidki in balkoni),
– etažnost: pritličje in izkoriščeno podstrešje.
7. za objekte pod točkama 5 in 6 veljajo naslednji pogoji za:
– streho: simetrična dvokapnica z večjimi centralno lociranimi frčadami, naklona od 35–40°,
– arhitektonsko oblikovanje: streha bo simetrična dvokapnica z večjimi centralno lociranimi frčadami, naklona od 35–40°. Tlorisna zasnova bo pravokotna z izzidki pri vhodnem delu in za stopnišče. Na zadnji strani bodo balkoni s stebri do tal. Vhodni del bo poudarjen s členitvijo fasade in večjo frčado na strešnem delu, ki bo služila tudi kot nadstrešek nad vhodom. Fasade so lahko obdelane z ometom v različnih svetlih pastelnih tonih v kombinaciji z lesom, členjene bodo z večjimi zasteklenimi površinami. Kritina bo opečna ali njej podobna kritina po barvi in teksturi,
– zunanja ureditev: dovozni priključki do objektov 1–4 bodo izvedeni iz zahodne smeri z javne poti. Izvedeni bodo v širini nadstrešnice za parkiranje v pritlični etaži objekta, bodo tlakovani. Dostopi bodo prav tako iz zahodne smeri. Do objektov št. 26–28 bodo dostopi iz dovozne ceste na vzhodni strani. Za potrebe parkiranja bo med objekti in dovozno cesto izveden parkirni prostor (skupaj 17 parkirnih mest).
Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem. Zemljišča na nagnjenem terenu bodo urejena v obliki teras.
Pri zunanji ureditvi celotnega območja je možna tudi gradnja opornih zidov med posameznimi funkcionalnimi zemljišči, kadar to narekuje konfiguracija terena.
8. Za objekte navedene pod točkama 5 in 6 veljajo naslednje tolerance:
– gradnja objektov manjših dimenzij kot so določene maksimalne dimenzije,
– gradnja nadstrešnic za parkiranje osebnih vozil do maksimalnih dimenzij 13,20 x 9,55 m (poravnano s stanovanjskim objektom) ob upoštevanju v ZN določenega odmika od ceste,
– manjša sprememba višinskih kot objektov glede na konfiguracijo terena ob zakoličbi objektov oziroma zaradi spremenjenih pogojev geološko geomehanskega poročila.«
4. člen
Sprememba ZN stanovanjske cone III/1 Šentjur pri Celju so stalno na vpogled na Občini Šentjur pri Celju, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora in gospodarske javne službe.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-89/01-100
Šentjur, dne 26. novembra 2001
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost