Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4095. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova, stran 9132.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99, 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 35. seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V34 Brezje, V35 Horjul, V36 Koreno, V37 Vrzdenec, V38 Žažar, V44 Butajnova, V45 Šentjošt in V47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/59, 83/98) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu črta pika in doda naslednje besedilo: »ter spremembe in dopolnitve izdelane v juliju 2002.«
2. člen
V 4. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Meje morfoloških enot v območju urejanja z oznako VS 35/1 Horjul so določene v grafičnem delu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev izdelanih v juliju 2002 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000.«
3. člen
V 7. členu se v 3. točki v poglavju »morfološka enota 3C/2« prva alinea črta in nadomesti z novo:
»– za vse posege je treba pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti kulturno varstvene pogoje,«
4. člen
V 8. členu se prva alinea nadomesti z besedilom: »Občini Horjul« in v tretji alinei se črta besedilo »in okolje«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 367/2002
Horjul, dne 6. septembra 2002.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost