Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4119. Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan, stran 9151.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine Škocjan na 36. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo: namen, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Škocjan.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanju zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanju poseljenosti, zlasti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v občini,
– spodbujanju pašno–kosnega in okolju ter živalim prijaznega sistema reje domačih živali,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega varstva domačih živali in rastlin,
– regresiranju umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj in kobil iz kmečke reje,
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombanjev,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– investicijam in tehnološkim posodobitvam na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture,
– nakupu kmetijskih zemljišč,
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja,
– sofinanciranju poskusov in raziskovalne dejavnosti na področju kmetijstva oziroma podeželja,
– sofinanciranju posameznih ukrepov, katerih namen je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva,
– podpori ukrepom varovanja kulturne krajine in ohranjanju krajinske in biotske pestrosti na podeželju,
– sofinanciranju obnove naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– pospeševanju društvene dejavnosti s področja kmetijstva,
– prireditvam in sejmom, povezanim s promocijo kmetijstva in podeželja,
– drugim ukrepom, namenjenim ohranjanju razvoja kmetijstva in podeželja, ki so v skladu s 36. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00).
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične osebe – kmetje s stalnim prebivališčem v Občini Škocjan in pravne osebe – društva s sedežem v Občini Škocjan (za ukrep »pospeševanja društvene dejavnosti«).
Ukrepi, ki so vezani na zemljišča, se uveljavljajo za zemljišča, ki ležijo na območju Občine Škocjan in zemljišča, ki ležijo v katastrskih občinah, ki mejijo na Občino Škocjan (to so: k.o. Krsinji Vrh, k.o. Zbure, k.o. Gorenja vas, k.o. Bela Cerkev, k.o. Površje, k.o. Gradišče).
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
6. člen
Upravičenci lahko začnejo s postopkom za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih bo Občina Škocjan objavila v obliki javnega razpisa na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa v javnih občilih. Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
Razpis in s tem višino sredstev za posamezne namene sprejme občinski svet na predlog župana. Osnutek predloga oblikuje odbor za kmetijstvo občinskega sveta.
Ukrepi, za katere se bodo dodelila sredstva, se določijo za vsako leto posebej in ni nujno, da so to vsi ukrepi, ki so vsebovani v tem odloku, kar je odvisno od strategije razvoja kmetijstva v Občini Škocjan in od razpoložljivih proračunskih sredstev.
V primeru, da glede na število prispelih vlog za posamezni namen, ni dovolj planiranih sredstev za tisti namen, velja načelo sorazmernega znižanja višine pomoči.
7. člen
Upravičenec mora pri vsakem ukrepu podati pisno izjavo, da za isti namen ni prejel sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov. Če pa je takšna sredstva prejel, pa mora v izjavi navesti kateri so ti nameni in priložiti ustrezno dokumentacijo (vlogo za državna sredstva ali mednarodne vire oziroma odločbo o dodelitvi takšnih sredstev) (v nadaljevanju: klavzula o komulaciji).
8. člen
Upravičenec je upravičen do pomoči iz razpisanih ukrepov, če gre za nujno pomoč brez katere ni mogoč obstoj kmetijskega gospodarstva.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašno–kosnega izkoriščanja travne ruše v okolju ter živalim prijaznim sistemom reje domačih živali.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin z rejo domačih živali na območju Občine Škocjan s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in izgled kulturne krajine. Z živalim prijazno rejo (sonaravno rejo domačih živali) se postopoma vzpostavlja naravni krogotok na kmetiji, zmanjšuje obremenjevanje tal in voda ter zagotavljajo zdrava in kakovostna živila živalskega izvora, kar ima ugoden dolgoročni vpliv na prehrano in zdravje potrošnikov.
Višina pomoči:
– do 10.000 SIT/ha za gorsko–višinsko območje in strme kmetije,
– do 5.000 SIT/ha za gričevnato–hribovito območje, kraško območje in druga območja z omejenimi dejavniki,
– do 3.000 SIT/ha za nižinsko območje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– je opredelitev kmetije na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št. 59/96, 31/98, 68/00) v kraško, nižinsko, hribovito–gričevnato, gorsko–višinsko območje in strme kmetije,
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– obtežba v mejah 0,5 – 1,9 GVŽ/ha,
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj dvakrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali (izjava),
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta ali dobre kmetijske prakse gnojenja (izjava),
– klavzula o komulaciji (izjava),
– izjava upravičenca, da bo kmetoval na območju s težjimi pridelovalnimi razmerami vsaj 5 let po prvem plačilu izravnalnega nadomestila in da uporablja običaje dobre kmetijske prakse, ki so združljive s potrebo po varovanju okolja in ohranjanju podeželja zlasti s trajnostnim kmetovanjem (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov zaradi ročne košnje, nabave gnojil in semena, nabava goriva za košnjo.
1.2. Preventivni ukrepi na področju zdravstvenega varstva živali
Namen ukrepa:
Je s pospeševanjem preventivnega zdravljenja živali izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Namen ukrepa je omogočanje delovanja veterinarske službe za določen čas, in sicer za eno uro prisotnosti v ambulanti za območje Občine Škocjan.
Višina pomoči:
Je sofinanciranje do 50% stroškov zdravstvenega varstva živali.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Pomoč dodeli Občina Škocjan na osnovi izstavljenega računa Veterine d.o.o. Novo mesto za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Delno povračilo stroškov dela veterinarja za tekoče leto.
1.3. Regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj in kobil iz kmečke reje
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov ter s tem izboljšati vrednost črede in vodenje selekcije.
Višina pomoči:
Sofinancira se pripust:
– goveje plemenice do 4.000 SIT oziroma do 50% stroškov osemenjevanja,
– plemenske svinje do 4.000 SIT oziroma do 50% stroškov osemenjevanja,
– plemenske kobile do 4.000 SIT oziroma do 50% stroškov osemenjevanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenci – kmetje predložijo kopije pripustnih listov živali za tekoče leto ali original račun o nabavi semena za tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov osemenjevanja za tekoče leto.
1.4. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin).
Višina pomoči:
– do 50% stroškov zdravljenja čebel.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci do subvencij so fizične osebe oziroma čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– original račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel, ki glasi na tekoče leto,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa za tekoče leto, zaradi izboljšanja preventive, kar izvede usposobljena in pooblaščena oseba.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Podpora kmetovanju na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je podpora kmetovanju na območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Ukrep je namenjen ohranitvi tradicionalnega izgleda kulturne krajine in ohranitvi njivskih površin. V območje z omejenimi možnostmi za kmetovanje ne spadajo vasi: Grmovlje, Hudenje in Zavinek.
Ukrep je naravnan v trajnostno in okolju prijazno kmetovanje z upoštevanjem načel načrtnega gnojenje in varstva rastlin, ko gnojimo in škropimo v tistih morfoloških fazah, ko bodo rastline dodana sredstva najboljše izkoristile. Omejena in evidentirana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev pomeni manj stroškov za gnojila in škropiva, za obdelovanje tal in oskrbo posevkov in ima za posledico zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje in s tem zagotavljanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu. Posreden vpliv oziroma namen ukrepa je obogatiti prehrano z rastlinskimi beljakovinami in izboljšati zdravje potrošnikov.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 7.000 SIT/ha njiv pod poljščinami oziroma vrtninami (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– površine (njive), na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 1 ha njiv,
– upravičenec je dolžan pripraviti gnojilni načrt ali podati izjavo o dobri kmetijski praksi gnojenja, ki jo mora upoštevati na celotni kmetiji (izjava),
– izjava o uporabi fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov zaradi nabave semena, gnojila, zaščitnih sredstev, pogonskega goriva.
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in nakupa mrež proti toči ter analiz zemlje in krme.
Namen ukrepa:
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja. Namen nakupa mrež proti toči je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami na področju vseh panog rastlinske pridelave. Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z načrtno usmerjenim gnojenjem zmanjšujemo onesnaževanje okolja in podtalnice. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka plemenskih živali.
Višina pomoči:
– sofinanciranje stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov, do 100%,
– sofinanciranje stroškov za nakup mreže proti toči, do 10%,
– sofinanciranje stroškov za analizo zemlje in krme, do 50%.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– original račun za testiranje škropilnic in pršilnikov, ki glasi na tekoče leto,
– original račun za nakup mreže proti toči, ki glasi na tekoče leto,
– original račun za analizo zemlje in krme, ki glasi na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov, za nakup mreže proti toči ter analizo zemlje in krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01).
Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije za naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji, predelavo mleka, turizem na kmetiji ter ostale dopolnilne dejavnosti v skladu z zakonom.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z osnovnimi podatki o prosilcu, terminskim planom izvedbe oziroma dokončanja investicije ter finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– original račun za izdelavo projektne dokumentacije, ki mora biti izdan v tekočem letu,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta), če je že izdano,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– izjavo o obvezni registraciji dejavnosti v času enega leta po zaključeni investiciji,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del, nabava opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti in turizma na kmetiji).
4. Podpora preusmeritvam (prestrukturiranju) kmetij.
4.1. Spodbujanje preusmerjanja kmetij v integrirano pridelavo oziroma predelavo hrane.
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalne v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur. Integrirana predelava je uporaba metod in postopkov integriranega načina kmetijske dejavnosti. Imtegriran način kmetijske dejavnosti je uravnotežena uporaba agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi.
Višina pomoči:
– kritje do 70% stroškov kontrole integrirane pridelave zelenjave, sadja, grozdja in vina,
– kritje do 50% stroškov izobraževanja nosilcev integrirane pridelave in predelave.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da je kmetija vključena v kontrolo integrirane pridelave in certifikat,
– original račun stroškov kontrole integrirane pridelave zelenjave, sadja, grozdja in vina, ki je izdan v tekočem letu,
– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupna pogodba,
– original račun stroškov izobraževanja, ki je izdan v tekočem letu,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa kontrole integrirane pridelave in računa izobraževanja nosilcev integrirane pridelave in predelave, za tekoče leto.
4.2. Spodbujanje ekološkega kmetovanja.
Namen ukrepa:
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz kovencionalnega v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči:
– kritje do 100% stroškov kontrole ekološke pridelave, ki se izvede na kmetiji 1x letno,
– kritje do 50% stroškov izobraževanja za ekološko kmetovanje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij in certifikat,
– kmetija oziroma nosilec pridelave vključen v Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine,
– kmetija vključena v kontrolo najmanj 3 leta od prejema zadnje podpore,
– original račun stroškov kontrole ekološke pridelave zelenjave ali sadja v tekočem letu, ki glasi na tekoče leto,
– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupna pogodba,
– original račun stroškov izobraževanja, ki glasi na tekoče četo,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov računa kontrole ekološke pridelave in računa izobraževanja za ekološko kmetovanje, vse za tekoče leto.
4.3. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbuditi uvajanje sodobnih tehnologij na kmetijah in izboljšati kakovost tehnološke opreme s ciljem zmanjšanja stroškov pri pridelavi hrane. Prednost pri dodeljevanju nepovratnih sredstev imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir pridobivanja dohodka, in sicer za sofinanciranje tehnološke posodobitve kmetije.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– investicijski program in poročilo o že izvedenih delih z izvirniki računov,
– veljavno gradbeno dovoljenje oziroma odločba o priglasitvi del (v primeru novogradnje ali adaptacije) – če je že izdano,
– original račun o izdelavi projektne dokumentacije, ki mora biti izdan v tekočem letu,
– prosilec ni upravičen do nepovratnih sredstev za isto investicijo po izdelanem projektu v obdobju 5 let od prvega prejema sredstev s strani občine,
– starost nosilca dejavnosti do 50 let,
– dokazilo o lastništvu kmetije (ZK izpisek),
– ustrezna izobrazba kmetijske smeri ali druge ustrezne izobrazbe,
– potrdilo ZPIZ o zavarovanju iz naslova kmetijske dejavnosti,
– fotokopija osebnega dokumenta,
– izjava nosilca, da bo predmetno dejavnost opravljal še najmanj 5 let,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del, nabava opreme).
4.4. Ureditev gnojišč in greznic v skladu s predpisi uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96, 35/01).
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njimi neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter predpisi uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96, 35/01).
Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– original račun o izdelavi projektne dokumentacije, ki mora biti izdan v tekočem letu,
– gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi del – če je že izdano,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del.
5. Ureditev kmetijskih zemljišč
5.1. Manjša zemeljske dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije.
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Ureditev kmetijskih zemljišč se sofinancira do višine 200.000 SIT/ha in sicer do 40% upravičenih stroškov investicije. Pri ureditvi pašnikov se subvencionira postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in obnova obstoječega pašnika, starejšega od 10 let, do 20.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo, da znaša minimalna površina pašnika 2 ha na kmetijo,
– kopija katastrskega načrta,
– posestni list ali zakupno pogodbo,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– original račun o opravljenih strojnih delih oziroma originalni račun o nabavi materiala za izgradnjo pašnika, ki glasi na tekoče leto,
– odločbo o priglasitvi del (za vodna zajetja),
– soglasje zavoda za gozdove pri posegih na gozdna zemljišča,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov ureditve kmetijskih zemljišč (zemeljska dela, strojne ure) in ureditve pašnikov (zemeljska dela, strojne ure, nabava kolov, žic, pastirjev) za tekoče leto.
5.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč.
Namen ukrepa:
Sofinancira se medsebojna menjava kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96) z namenom zaokrožitve posestvi in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
Sofinancirajo se stroški postopka izvedbe zamenjave parcel, in sicer do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Novo mesto, oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– original račune stroškov, nastalih pri izvedbi pravnega posla (medsebojne menjave kmetijskih zemljišč), ki morajo glasiti na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave pogodbe, notarske overitve, plačila takse in vpisa v zemljiško knjigo, za tekoče leto.
5.3. Nakup kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je nakup kmetijskih zemljišč velikosti z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim kmetovanje pomeni edini vir preživljanja.
Višina pomoči:
Sofinancirajo se stroški postopka pravnega posla, in sicer do 50% upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– potrdilo o statusu kmeta,
– odločba o zaščiteni kmetiji,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– pogodba o prometu zemljišča, sklenjena v obdobju enega leta od sklenitve posla,
– odločba/potrdilo upravne enote o pridobitvi zemljišča,
– original račune stroškov, nastalih pri izvedbi pravnega posla (medsebojne menjave kmetijskih zemljišč), ki morajo glasiti na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave pogodbe, notarske overitve, plačila takse in vpisa v zemljiško knjigo, za tekoče leto.
5.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih namakalnih sistemov.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave, zlasti pridelave vrtnin.
Višina pomoči:
Sofinancira se priprava projektne dokumentacije, in sicer do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
– dovoljenje za izkoriščenje vodnega vira Ministrstva za okolje in prostor,
– original račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije, ki glasi na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del, nabava opreme).
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Priprava projektov na področju kmetijstva.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine...). Naročnica teh projektov je lahko le Občina Škocjan, izdelovalec pa je zunanja usposobljena oseba.
Višina pomoči:
– projekt se financira v višini 100% izdelave projekta.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogodba o sofinanciranju, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– finančna konstrukcija,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
Upravičenci:
So izbrani strokovno usposobljeni izvajalci.
Upravičeni stroški:
Povračilo stroškov izdelave projektov za tekoče leto.
6.2. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov.
Namen financiranja:
Sofinancira se izvedba projekta oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Občine Škocjan v:
– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči:
– sofinancira se vrednosti izdelave projektne dokumentacije, in sicer do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pogoji za vključitev v projekt so določeni v pogodbi, sklenjeni med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Občino Škocjan,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– posestni list,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških izdelave projektne dokumentacije,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta,
– original račun stroškov izdelave projektne dokumentacije, ki mora glasiti na tekoče leto,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije: stroški zemeljskih del in nabava sadik).
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za izvedbo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV. Sofinancirajo se izvedbena dela na območju projekta CRPOV.
Višina pomoči:
– sofinancira se do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za izdelavo projektne dokumentacije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del),
– za isto ali drugo investicijo sme isti prosilec kandidirati šele po preteku 5 let od zadnjega prejema sredstev iz tega naslova.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izjava o opravljanju predmetne dejavnosti še najmanj 5 let od zaključka investicije,
– predložitev originalnega računa za izdelavo projektne dokumentacije, ki je izdan v tekočem letu,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičenci:
So kmetje, društva in druge fizične ter pravne osebe, ki so predvidene kot nosilke izvedbenega programa po projektu CRPOV.
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izdelave projektne dokumentacije glede na investicijo, ki se bo izvajala v tekočem letu (upravičeni stroški celotne investicije – adaptacij in novogradenj: stroški zemeljskih, gradbenih in obrtniških del, nabava opreme).
8. Zavarovanje proti naravnim nesrečam in neugodnim vremenskim razmeram v kmetijstvu.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji kmetijskih kultur za zavarovanje proti naravnim nesrečam (potres, plaz, udor, poplava) ter neugodnim vremenskim razmeram (pozeba-zmrzal, toča, suša).
Višina pomoči:
– sofinanciranje do 40% stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– original potrdilo o plačilu zavarovalne premije, ki mora glasiti na tekoče leto,
– posestni list ali zakupna pogodba,
– mnenje svetovalne službe,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov plačila zavarovalne premije za tekoče leto.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti.
9.1. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij.
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega šolstva kmetijske šole, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Višina pomoči:
– 30.000 SIT/učenca na šolsko leto.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– izjava lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije,
– potrdilo o višini prejemanja druge štipendije (če jo prosilec prejema),
– fotokopija odločbe o dohodnini za preteklo leto staršev oziroma skrbnikov,
– klavzula o komulaciji (izjava).
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izobraževanja učenca.
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
Namen ukrepa:
Sofinancirajo se dejavnosti in programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in ne opravljajo komercialne dejavnosti – gre za podpiranje delovanja osnovnih društvenih dejavnosti.
Višina pomoči:
– sofinancira se finančno ovrednoteni program, in sicer do 60.000 SIT/leto za društva s sedežem v Občini Škocjan in do 30.000 SIT/leto za društva s sedežem izven Občine Škocjan.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva.
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov za osnovno delovanje društva za tekoče leto, in sicer za: izobraževanje članov društva, za predstavitve društva z izvedbo postavitve stojnice na sejmih, prikaz tradicionalnih kmečkih opravil, nabava noš in drugih tipičnih kmečkih oblačil, nabava opreme potrebne za kmečka opravila.
9.3. Programi izobraževanja kmetov.
Namen ukrepa:
Pri programih izobraževanja kmetov se sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in ostalih izvajalcev kot so: usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev pridelave – preusmerjanja kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, tečaji higienskega minimuma in izvedba ostalih strokovnih predavanj in seminarjev in strokovnih ekskurzij.
Višina pomoči:
Sredstva se upravičencem zagotavljajo v obliki sofinanciranja za plačilo honorarjev predavateljem, za stroške izvedbe seminarjev, tečajev, demonstracijskih poskusov in izvedbo strokovnih ekskurzij, in sicer do 100% stroškov izobraževanja oziroma največ do 100.000 SIT na obliko izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vloga za sofinanciranje s predloženim finančno ovrednotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili.
Upravičeni stroški:
Delna povrnitev stroškov izobraževanja kmetov v tekočem letu.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan spremlja in preverja občinska uprava.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0001/02
Škocjan, dne 5. avgusta 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost