Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4115. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, stran 9148.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002 sprejel
A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče, za obdobje petih let, in sicer od 2003 do 2007.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
II. BESEDILO VPRAŠANJA
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije občine Sevnica in z naslednjim besedilom:
          Občinska volilna komisija Občine Sevnica
 
  REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI TRŽIŠČE
 
                 GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 10. 11. 2002, o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tržišče, ki se uporabi za:
– izgradnjo vodovoda,
– izgradnjo pločnikov,
– novogradnjo in asfaltiranje krajevnih cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– sofinanciranje športne dvorane ob Osnovni šoli Tržišče,
– izgradnjo mrliške vežice,
– razširitev pokopališča,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 1, z dne, 24. 6. 2002, in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka
                  GLASUJEM
 
          ZA                PROTI
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Tržišče, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tržišče.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.
III. DAN RAZPISA REFERENDUMA
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 30. 9. 2002. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
IV. DAN GLASOVANJA
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče, v nedeljo dne 10. 11. 2002.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Sevnica, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Sevnica.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.
Št. 00603-0001/01
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost