Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4131. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9165.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 33. redni seji, ki je bila dne 25. 9. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Železniki v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta ter določitev kandidata.
4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta občine Železniki ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere predstavniki so bili na volitvah leta 1998 izvoljeni v Občinski svet občine Železniki.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo dva elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Železniki.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta, pri čemer upošteva predloge, ki so jih na njen poziv predlagatelji posredovali do 11. 10. 2002 do 12. ure.
Komisija seznam pošlje županu.
6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ dvema kandidatoma.
Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.
7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem redu.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
9. člen
V kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektojev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta občine Železniki in se objavijo v uradnem listu RS.
Št. 08-09-6490-2002
Železniki, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost