Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4092. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna, stran 9124.

V skladu z zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 31. redni seji dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna
I. SPLOŠNI DOLOČILI
1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in merila za dodelitev subvencij za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na območju Občine Dobrna.
Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za gradnjo objektov in nabavo opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
2. člen
Sredstva za dodelitev subvencij za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v Občini Dobrna se vsako leto določijo s proračunom Občine Dobrna.
II. PODROČJA
3. člen
Subvencije iz proračuna Občine Dobrna se dodeljujejo za spodbujanja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju Občine Dobrna.
2.1. Področje sub. dopolnilnih dejavnosti za kmetijstvo,
2.2 Področje sub. dopolnilnih dejavnosti za turizem.
INTENZIVNOST POMOČI
2.1. Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima kmet ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru omejena na največ 40% upravičenih stroškov, ali 50% na manj razvitih območjih. Če pa investicijo izvajajo mladi kmetje v roku 5 let od ustanovitve oziroma prevzema kmetije, se najvišja stopnja poveča na 45%, ali 55% na manj razvitih območjih. Intenzivnost ne sme presegati dovoljene višine pomoči, lahko pa je omejena po absolutni višini.
V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa novih strojev in opreme.
2.2. Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima kmet ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru omejena na največ 55% upravičenih stroškov.
V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa novih strojev in opreme.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci za dodelitev subvencij iz 3. člena so kmetje, ki imajo stalno prebivališče na področju Občine Dobrna in pridelovalne površine na območju Občine Dobrna.
Za dodelitev sredstev subvencij za ureditev registracije in delovanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji so upravičeni občani, ki so pri pristojnem organu pridobili odločbo za opravljanje dopolnilne dejavnosti in občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za izdajo upravnega dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Za dodelitev sredstev iz naslova dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, lahko vlagatelj na podlagi potrdila upravne enote o vloženem zahtevku za izdajo upravnega dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potrdilo ne sme biti starejše od 6 mesecev, kandidira le enkrat. V roku dveh let od dodelitve sredstev iz naslova ohranjanja in razvoja dopolnilih dejavnosti na kmetijah, mora prejemnik sredstev predložiti pravnomočno in veljavno dovoljenje o opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
IV. POGOJI IN MERILA
5. člen
1. Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le- ta še ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
2. Merila
Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli tisti vlagatelji, ki se na razpis prijavljajo prvič. Prednost bodo imela turistična področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, in tista področja dopolnilnih dejavnosti, ki sovpadajo z vizijo in smernicami razvoja turizma v Občini Dobrna.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
6. člen
Če bo predloženih več programov vlagateljev bodo imeli prednost tisti programi in registracije dopolnilnih dejavnosti, pri katerih bo dopolnilna dejavnost na kmetiji predstavljala ponudbo tradicionalnih, avtentičnih obrti in rokodelskih spretnosti, v smislu ohranjanju kulturnega izročila.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
V primeru investicij v kmetijska gospodarstva je pomembno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter ustrezne poklicne zmožnosti prejemnika pomoči.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
7. člen
Za vložitev zahtevka za dodelitev subvencije iz naslova ohranjanja in razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je potrebno, ob predpisanih dokumentih, vložiti vlogo na obrazcu, katero zainteresirani pridobijo na sedežu Občine Dobrna;
– ob vlogi za subvencioniranje ohranjanja in razvoja dopolnilne dejavnosti na kmetiji je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev, mapna kopija, ustrezno upravno dovoljenje za ureditev dopolnilne dejavnosti na kmetiji oziroma kolikor dopolnilna dejavnost na kmetiji še ni registrirana pa je vlagatelj predložil potrdilo upravne enote o vloženem zahtevku za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potrdilo ne sme biti starejše od šestih mesecev. Vlogi je potrebno predložiti tudi mnenje kmetijsko svetovalne službe.
VI. JAVNI RAZPIS
8. člen
Sredstva za subvencije navedene v pravilniku se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov.
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna.
Javni razpis vsebuje:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
9. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave v občinskem glasilu.
10. člen
Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema Občinska uprava občine Dobrna, in jih po pregledu kompletnosti odstopi v obravnavo Odboru za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, določenim v razpisu. Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja občine Dobrna odloča o vlogah na podlagi veljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s sklepom.
Ob prejemu sklepa o dodelitvi sredstev iz naslova subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna, upravičenec za dodelitev sredstev poda pisno izjavo, da bodo dodeljena sredstva porabljena namensko.
11. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev subvencije iz programov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je v roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi na župana Občine Dobrna.
12. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi subvencije Občine Dobrna se sredstva nakažejo na žiro račun upravičenca v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa.
Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upravičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.
VII. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Občini Dobrna, nadzoruje Nadzorni odbor občine Dobrna.
Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, na račun proračuna Občine Dobrna.
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 1110/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost