Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4129. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki, stran 9164.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 33. redni seji, dne 25. 9. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Železniki.
II
Stroški volilne kompanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Železniki v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 63/98).
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-6491-2002
Železniki, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost