Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4091. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna, stran 9123.

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 13/93, 66/93 in 22/00) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 31. redni seji, dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna
1. člen
S tem pravilnikom se dodelijo način, pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva v Občini Dobrna na podlagi razpisov.
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo, kolikor predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
2. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male gospodarske družbe.
Zgoraj navedeni upravičenci morajo izpolnjevati pogoje za mala in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00).
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Dobrna. Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Dobrna, fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Dobrna.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah ter iz področij kmetijstva, ribištva in transporta.
3. člen
Občina Dobrna bo dodeljevala sredstva občinskega proračuna za razvoj in pospeševanje obrti in malega gospodarstva, in sicer na področjih:
– materialne investicije (za nakup zgradb, zemljišč, opreme, strojev)
– nematerialne investicije (licenc, patentov, know-how-a...).
– udeležba na sejmih in razstavah v višini 50% upravičenih stroškov.
4. člen
Sredstva za razvoj obrti in malega gospodarstva v Občini Dobrna so sredstva zagotovljena s proračunom Občine Dobrna.
5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi pristojni Odbor za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna v glasilu Občine Dobrna.
6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja obrti in malega gospodarstva,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
5. pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
6. rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 30 dni.
7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja v proizvodnji in storitvenih dejavnostih v Občini Dobrna ter to predstavljajo na domačih in tujih sejmih in konferencah,
– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodi proces,
– ki zagotavlja boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– katerih izvedbo projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj in promocijo občine.
8. člen
Vlogo za dodelitev sredstev občinskega proračuna oddajo prosilci na občinsko upravo. Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se strinja z danimi pogoji,
– osnovne podatke,
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma za samostojne podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja,
– za fizične osebe potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– poslovni načrt projekta, ki ga predlagatelj prijavlja,
– fotokopije že podpisanih pogodb oziroma računov povezanih s projektom (če jih prosilec že ima),
– izjavo, da za ta namen še ni dobil državnih pomoči, oziroma če je koliko je dobili iz drugih javnih virov.
9. člen
Intenzivnost pomoči za namen spodbujanja razvoja obrti in malega gospodarstva ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Zgornja meja intenzivnosti velja ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Prejemnik mora zagotoviti vsaj 25% lastnih virov stroškov investicije. Investicija mora biti ohranjena v Občini Dobrna vsaj pet let po dokončanju investicije.
10. člen
Višina sredstev za razvoj obrti in malega gospodarstva v Občini Dobrna se vsako leto določi s proračunom občine.
11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja obrti in gospodarstva v Občini Dobrna nadzoruje nadzorni odbor.
12. člen
Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine Dobrna.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1109/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost