Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4103. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica, stran 9137.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 1. izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica
1. člen
S tem odlokom se določajo način in postopki vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Oplotnica (v nadaljevanju: vračilo vlaganj).
Občina Oplotnica po določbah tega odloka nastopa kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam kot dejanskim upravičencem do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem prejema zneska vračila vlaganj od Republike Slovenije kot temeljnega zavezanca po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
2. člen
Dejanski upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe z območja Občine Oplotnica, za katere je bivša Krajevna skupnost Oplotnica od leta 1974 do konca leta 1994 sklepala pogodbe o investicijah v telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. .
3. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
4. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov bivše KS Oplotnica, s katerim razpolaga Občina Oplotnica ter evidenc in podatkov drugih pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
Seznam upravičencev objavi komisija po postopku in na način kot ga določa zakon.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb oziroma dokazil posameznih upravičencev in v višini, določeni v zakonu.
Vsak upravičenec se lahko s posebno izjavo, ki jo poda pisno ali ustno na zapisnik pri komisiji, odpove vračilu deleža iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je le sklenjena pogodba upravičenca. Pogodbeno vrednost upravičenec dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
8. člen
Če posamezni upravičenec ni oseba iz 2. člena tega odloka, mora komisiji predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.
V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa dvoje ali več oseb, morajo komisiji sporočiti ime ene od njih, ki bo v postopku nastopala kot njun oziroma njihov skupni predstavnik.
9. člen
O vseh odprtih vprašanjih (npr. ustreznost dokazil in podobno) bo v skladu s tem odlokom in zakonom odločala komisija.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/2002
Oplotnica, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost