Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4093. Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna, stran 9126.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna na 31. redni seji dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa področja, upravičence, pogoje in merila za dodelitev subvencij iz programa kmetijstva in razvoja podeželja na območju Občine Dobrna.
2. člen
Sredstva za dodelitev subvencij za področje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobrna se vsako leto določijo s proračunom Občine Dobrna.
II. PODROČJA IN UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
3. člen
Subvencije iz proračuna Občine Dobrna se dodeljujejo za ukrepe kmetijske strukturne politike (razen za subvencioniranje nakupa kmetijskih strojev in mehanizacije), in sicer za pripravo razvojnih in investicijskih programov, urejanje kmetijskih zemljišč, izobraževanje na področju kmetijstva, podporo programom razvoja v obliki svetovalne dejavnosti, pospeševanje društvene dejavnosti, investicijska podpora razvoju ekoloških kmetijskih gospodarstev, podpora ukrepom varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, regresiranje umetnega osemenjevanja krav, telic, svinj in kobil iz kmečke reje, preventivni ukrepi (zdravstveno varstvo živali in rastlin, zavarovanje rastlin in posevkov), promocije in sejmi.
Pomoč za stroške obveznih pregledov oziroma analiz je dovoljena do 100% stroškov obveznih pregledov in do 70% za neobvezne preglede. Pomoč je mogoče dodeliti le za preglede, ki jih opravljajo pristojni upravni organi ali neodvisni organi, ki so odgovorni za pregled.
Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij je dovoljena do 80% stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje pred izgubami zaradi naravnih nesreč in izjemnih dogodkov. Če zavarovanje pokriva tudi druge izgube, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere, ali izgube, ki jih povzročijo bolezni živali ali rastlin, se stopnja pomoči zmanjša na 50% stroškov premij.
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Spodbujanje pašnega in kosnega izkoriščanja travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
– Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin, ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine.
Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha za gorsko-višinsko območje in strme kmetije,
– do 6.000 SIT/ha za gričevnato-hribovito območje.
– Pogoji za pridobitev pomoči
Opredelitev kmetije v gorsko-višinsko območje ali strme kmetije, ali v druga območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer se izvede na podlagi elaborata »Območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« (v skladu s 110. členom ZKZ) ali na podlagi demografske ogroženosti območja (v skladu s 1. in 2. členom uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 19/99).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo, iz katere je razvidna/o:
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine (v nadaljevanju: GVŽ) /kmetijo,
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 GVŽ/ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem letu najmanj enkrat pokošene ali popašene (izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta (priloga) ali dobre kmetijske prakse (izjava).
1.2. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.5. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso, ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah, grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.). Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal), kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50 ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj 3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku 5 let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme.
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme.
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150m2 ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrna,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
3.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02 – odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda Upravna enota Celje,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljišč).
3.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Celje o nakupu zemljišča,
– dokazilo, da upravičenecu predstavlja kmetijska dejavnost glavni vir dohodka,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
4. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
4.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
4.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda)
– v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za: gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
4.3. Sofinanciranje aktivne obrambe proti toči (mreže)
Namen ukrepa
Namen sofinanciranja vzpostavitve aktivne obrambe proti toči (mreže) je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih sadovnjakih.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev mreže v nasadih jablan in hrušk minimalne površine 0,3 ha, vendar največ do 700.000 SIT/ha;
– do 30% upravičenih stroškov od vrednosti računa za postavitev mreže v nasadih češenj, višenj, breskev in sliv minimalne površine 0,1 ha, vendar največ do 700.000 SIT/ha.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih parcel,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o nakupu materiala.
5. Projekti na področju kmetijstva
5.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
5.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
5.3. Obnova – oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov
Namen financiranja
Sofinancira se izvedba projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov v Sloveniji z namenom vključitve Občine Dobrne v:
– oživitev zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje novih,
– odpiranja novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu,
– ohranjanja kulturne krajine in podeželja.
Višina pomoči
– sofinancira se do 30% upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka, in sicer: koli, žica, sadike, ograja,
– sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe projekta Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije do 100%, in sicer: animacije, izobraževanja in demonstracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba, sklenjena med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Občino Dobrna,
– pri obnovi travniških sadovnjakov je minimalna površina obnove 30 arov,
– dela in naloge morajo biti izvedena pod strokovnim vodstvom predstavnikov kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o stroških obnove,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe oziroma nosilcev projekta.
5.4. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje, gobe in zelenjavo.
Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta Oživitve kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se krijejo do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine 40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške opreme in kritje stroškov administracije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev (stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
5.5. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
6. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV, in sicer kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne infrastrukture – na območju projekta CRPOV.
Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del)
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 1 ha poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
8. Izobraževanje in društvene dejavnosti
8.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
8.2. Regresiranje izobraževanja naslednikov kmetij
Namen ukrepa
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju učencev kmetijskih programov srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
Prav tako je namen ukrepa sofinanciranje usposabljanja odraslih udeležencev izobraževanja, prevzemnikov kmetij, za kmetijske poklice.
Višina pomoči
– do 70.000 SIT/učenca v tekočem letu,
– do 50% upravičenih stroškov šolnine za odraslega udeleženca izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– račun oziroma dokazilo o vplačani šolnini in potrdilo o vpisu (dodatno za odrasle udeležence izobraževanja).
8.3. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci za dodelitev subvencij iz proračuna Občine Dobrna za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna so kmetje, ki imajo obdelovalne površine ležeče na območju Občine Dobrna.
Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru, da ima kmet ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru omejena na največ 40% upravičenih stroškov, ali 50% na manj razvitih območjih. Če pa investicijo izvajajo mladi kmetje v roku 5 let od ustanovitve oziroma prevzema kmetije, se najvišja stopnja poveča na 45% ali 55% na manj razvitih območjih. Intenzivnost ne sme presegati dovoljene višine pomoči, lahko pa je omejena po absolutni višini.
V zvezi s splošnimi stroški za investicije, kot so stroški za arhitekte, inženirje in svetovanje, študije izvedljivosti, je dovoljena pomoč do 12% vrednosti upravičenih stroškov izgradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnine ter nakupa novih strojev in opreme.
IV. POGOJI IN MERILA
5. člen
Dokumentacija iz 6. člena oziroma glede na področje subvencioniranja ohranjanja in razvoja podeželja v Občini Dobrna določenega v 3. členu tega pravilnika. Potrebno je predložiti tudi potrdila ustreznih pristojnih služb o namenski porabi sredstev.
V primeru pridobitev sredstev iz naslova proti zaraščanju krajine mora vlagatelj imeti v lasti oziroma posedovati, najmanj 1 ha obdelovalnih površin.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
V primeru investicij v kmetijska gospodarstva je pomembno, da gre za začete investicije v tekočem letu, pri čemer mora biti podana ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter ustrezne poklicne zmožnosti prejemnika pomoči.
V. PREDPISANA DOKUMENTACIJA
6. člen
Za vložitev zahtevka za dodelitev subvencije iz naslova ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna je potrebno, ob predpisanih dokumentih določenih v 3. členu tega pravilnika za posamezen namen sofinanciranja, vložiti vlogo na obrazcu, katero zainteresirani pridobijo na sedežu Občine Dobrna.
Upravičenec mora podati izjavo, da za posamezen namen ni pridobil sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev je iz teh virov za posamezen namen že pridobil. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
VI. JAVNI RAZPIS
7. člen
Sredstva za subvencije navedene v pravilniku se dodeljujejo na osnovi javnih razpisov.
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Dobrna.
Javni razpis vsebuje:
– skupni znesek sredstev, namenjenih za subvencioniranje programov iz področja kmetijstva, razvoja podeželja,
– namene za katere se sredstva dodeljujejo,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
8. člen
Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od dneva objave v občinskem glasilu.
9. člen
Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema Občinska uprava občine Dobrna in jih po pregledu kompletnosti odstopi v obravnavo Odboru za kmetijstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, določenim v razpisu. Odbor za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja Občine Dobrna odloča o vlogah na podlagi veljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s sklepom.
10. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev subvencije iz programov kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobrna je v roku 8 dni od prejema sklepa možna pritožba, ki se naslovi na župana Občine Dobrna.
11. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi subvencije se sredstva s strani Občine Dobrna nakažejo na račun upravičenca v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa.
Spis z vsemi zahtevanimi in predloženimi dokazili upravičenca se hrani v arhivu Občine Dobrna.
VII. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Namensko porabo sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobrna, nadzoruje nadzorni odbor Občine Dobrna.
Če se ugotovi nenamenska uporaba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva skupaj z zakonitimi obrestmi, in sicer od datuma prejema, na račun proračuna Občine Dobrna.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 1111/02-6
Dobrna, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost