Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4070. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic, stran 9094.

Na podlagi prvega odstavka 33. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o izdajanju poštnih vrednotnic
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa način in postopke izdajanja poštnih vrednotnic ter druge zadeve, povezane z izdajanjem poštnih vrednotnic.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Blok poštnih znamk je posebna oblika tiska ene ali več priložnostnih poštnih znamk, katerih perforacija praviloma ne sega do zunanjega roba bloka. Poštna znamka ali znamke v bloku so lahko detajl motiva, ki je na celem bloku.
2. Mala pola poštnih znamk je prodajna pola, ki obsega od 4 do 10 natisnjenih poštnih znamk s perforacijo, ki sega praviloma do zunanjih robov te pole.
3. Nazivna vrednost poštne vrednotnice je vrednost, natisnjena na poštni vrednotnici v obliki številke, črke ali besedila.
4. Oznaka L označuje poljubno leto, oznaka L-n, kjer je n=1,2, pa leto, ki je n-let pred tem poljubnim letom L.
5. Perforacija je način ločevanja poštnih znamk, pri katerem so znamke ločene z vrstami luknjic, ki omogočajo lažjo ločitev poštnih znamk.
6. Izsekavanje je način ločevanja poštnih znamk, pri katerem so znamke ločene z majhnimi zarezami, ki omogočajo lažjo ločitev poštnih znamk.
7. Pola poštnih znamk je prodajna pola, ki obsega najmanj 50 rednih ali najmanj 11 priložnostnih natisnjenih poštnih znamk s perforacijo, ki sega praviloma do zunanjih robov te pole.
8. Robno polje pole poštnih znamk je polje ob zunanjem robu te pole, ki ni več del poštne znamke.
9. Serija poštnih znamk je več poštnih znamk iste ali sorodne tematike, ki izidejo hkrati ali izhajajo po več let zapored in imajo enako tipografijo in izvedbo.
10. Zvežček poštnih znamk je izdaja večjega števila enakih ali različnih poštnih znamk, pritrjenih v poseben ovitek ali nanj.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02 – v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. LASTNOSTI POŠTNIH VREDNOTNIC
3. člen
(poštne znamke)
(1) Poštne znamke so poštne vrednotnice, opredeljene z nazivno vrednostjo, velikostjo, materialom, tiskom, barvo, besedilom in načinom ločevanja.
(2) Na vsaki poštni znamki morajo biti natiskani naslednji elementi: ime države “SLOVENIJA“, nazivna vrednost in beseda “POŠTA“ ali znak gospodarske družbe iz 64. člena zakona.
(3) Poštne znamke so lahko izdane v seriji poštnih znamk.
(4) Na poštnih znamkah je lahko izvedena tudi zaščita pred ponarejanjem in zlorabljanjem.
4. člen
(vrste poštnih znamk)
(1) Poštne znamke se delijo na redne in priložnostne poštne znamke.
(2) Priložnostne poštne znamke so namenjene prikazovanju motivov iz sveta narave, športa, osebnosti in podobno in tudi zaznamovanju pomembnih obletnic, svetovnih in domačih dogodkov.
(3) Redne in priložnostne poštne znamke se uporabljajo za označevanje plačila poštnih storitev.
5. člen
(oblikovanje pol in blokov poštnih znamk)
(1) Redne poštne znamke so praviloma izdane na polah poštnih znamk ali zvežčkih.
(2) Priložnostne poštne znamke so lahko izdane na polah poštnih znamk, malih polah poštnih znamk, v blokih poštnih znamk ali zvežčkih.
(3) Poštne znamke morajo biti medsebojno ločene s perforacijo, izsekavanjem ali z drugačnim načinom ločevanja. Način ločevanja priložnostnih poštnih znamk izbere komisija za izdajo poštnih vrednotnic (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(4) Robno polje pole poštnih znamk se lahko uporablja za različna označevanja.
6. člen
(poštne celine)
(1) Poštne celine se delijo na redne dopisnice, redna pisma celine, letalske zalepke, ilustrirane dopisnice, razglednične dopisnice in priložnostna pisma celine.
(2) Redna dopisnica in redno pismo celina sta poštni celini določene velikosti in z elementi, ki jih določi gospodarska družba iz 64. člena zakona v skladu z akti Svetovne poštne zveze (UPU).
(3) Letalska zalepka ali aerogram je poštna celina, ki ima na enem delu natisnjeno celotno prednjo stran pisemskega ovitka, preostali del pa je namenjen korespondenci; ko se zloži in zlepi, dobi izgled pisemske poštne pošiljke.
(4) Ilustrirana dopisnica je poštna celina, ki ima poleg elementov redne dopisnice na levi polovici naslovne strani ilustracijo ali besedilo, na desni strani pa lahko namesto natiskane poštne znamke ilustracijo, ki nadomešča poštno znamko.
(5) Razglednična dopisnica je poštna celina, ki ima na naslovni strani elemente redne ali ilustrirane dopisnice, na hrbtni strani pa ilustracijo s poljubnim motivom.
(6) Priložnostno pismo celina je poštna celina, ki ima poleg elementov rednega pisma celine na levi polovici naslovne strani ilustracijo ali besedilo, na desni strani pa lahko namesto natiskane poštne znamke ilustracijo, ki nadomešča poštno znamko.
7. člen
(nazivna vrednost poštnih vrednotnic)
(1) Nazivno vrednost rednih poštnih znamk in poštnih celin določi gospodarska družba iz 64. člena zakona v skladu s potrebami poštnega prometa, v skladu s priporočili in kodeksom Svetovne poštne zveze, na podlagi odobritve komisije in ob upoštevanju veljavnih predpisov.
(2) Nazivno vrednost priložnostnih poštnih znamk določi gospodarska družba iz 64. člena zakona v skladu s potrebami poštnega prometa, v skladu s priporočili in kodeksom Svetovne poštne zveze in na podlagi sklepa komisije iz sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika.
8. člen
(veljavnost poštnih vrednotnic)
Veljavnost poštnih vrednotnic je neomejena, razen če ta pravilnik določa drugače.
III. IZDAJANJE IN UMIK POŠTNIH VREDNOTNIC TER PRETISK POŠTNIH ZNAMK
9. člen
(izdajanje poštnih vrednotnic)
(1) Poštne vrednotnice izdaja gospodarska družba iz 64. člena zakona.
(2) Poštne vrednotnice so do prodaje last gospodarske družbe iz 64. člena zakona, ki z njimi ustrezno gospodari.
(3) Redne poštne znamke in poštne celine se izdajajo v skladu s potrebami poštnega prometa.
(4) Priložnostne poštne znamke se v letu L izdajajo na podlagi letnega programa izdaje priložnostnih poštnih znamk (v nadaljnjem besedilu: letni program) za leto L in sklepa komisije iz sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika.
10. člen
(postopek izdaje rednih poštnih znamk)
(1) Ko so izpolnjeni pogoji, določeni v tretjem odstavku prejšnjega člena, komisija izbere ime in naslov serije rednih poštnih znamk ali ime in naslov posamezne redne poštne znamke.
(2) Ko komisija določi ime in naslov serije rednih poštnih znamk ali ime in naslov posamezne redne poštne znamke, gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi javni razpis za izbiro oblikovalca serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke.
(3) Gospodarska družba iz 64. člena zakona, v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, s sklepom izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Pri izbiri oblikovalca mora gospodarska družba iz 64. člena zakona pridobiti soglasje komisije.
(4) Komisija s sklepom potrdi motiv in likovno rešitev serije rednih poštnih znamk ali posamezne redne poštne znamke in predlaga gospodarski družbi iz 64. člena zakona izdajo redne poštne znamke.
11. člen
(postopek izdaje priložnostnih poštnih znamk)
(1) V letu L-2 gospodarska družba iz 64. člena zakona najkasneje do 31. januarja objavi javni razpis za izbiro imen in naslovov priložnostnih poštnih znamk za leto L, ki traja vsaj tri mesece.
(2) Komisija najkasneje do 30. septembra leta L-2 izbere imena in naslove priložnostnih poštnih znamk za leto L na podlagi predlogov iz prejšnjega odstavka tega člena in dolgoročne emisijske politike gospodarske družbe iz 64. člena zakona, ki mora upoštevati izdaje v okviru organizacije PostEurop, skupne izdaje z drugimi državami ter serije priložnostnih poštnih znamk.
(3) Po izbiri imen in naslovov ter določitvi skupnega števila priložnostnih poštnih znamk za leto L oziroma števila priložnostnih poštnih znamk pri posameznem imenu in naslovu gospodarska družba iz 64. člena zakona do 31. oktobra leta L-2 pošlje predlog letnega programa za leto L v potrditev ministru, pristojnemu za pošto (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) V letnem programu za leto L morajo biti za vse priložnostne poštne znamke, izdane v tem letu, navedeni naslednji elementi:
1. podatki o imenu in naslovu priložnostne poštne znamke,
2. števila priložnostnih poštnih znamk pri posameznem imenu in naslovu,
3. izvedba priložnostnih poštnih znamk (blok, mala pola poštnih znamk, pola poštnih znamk ali zvežček),
4. datum izdaje priložnostne poštne znamke.
(5) Minister potrdi letni program za leto L najkasneje do 30. novembra leta L-2. Po ministrovi odobritvi gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi letni program v svojem uradnem glasilu.
(6) Gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, javni razpis za izbiro oblikovalca za posamezno priložnostno poštno znamko za leto L. Po izvedenem javnem razpisu se s sklepom izbere oblikovalca in z njim sklene pogodbo. Pri izbiri oblikovalca mora gospodarska družba iz 64. člena zakona pridobiti soglasje komisije.
(7) Pred izdajo priložnostne poštne znamke komisija izda sklep, ki poleg elementov, določenih v letnem programu za leto L, še določa:
1. motiv priložnostne poštne znamke,
2. likovno rešitev priložnostne poštne znamke,
3. oblikovalca priložnostne poštne znamke,
4. nazivno vrednost priložnostne poštne znamke,
5. naklado priložnostne poštne znamke,
6. velikost priložnostne poštne znamke,
7. tehniko in izvedbo tiskanja,
8. način ločevanja priložnostnih poštnih znamk,
9. vrsto materiala.
(8) Gospodarska družba iz 64. člena zakona izdaja posamezne priložnostne znamke na podlagi sklepa komisije iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
(postopek izdaje priložnostnih poštnih znamk, ki niso predvidene v letnem programu)
Kadar obstajajo posebej utemeljeni razlogi, lahko komisija gospodarski družbi iz 64. člena zakona predlaga izdajo priložnostne poštne znamke, ki ni predvidena v letnem programu, na način in po postopku, ki ga določi komisija.
13. člen
(postopek izdajanja poštnih celin)
(1) Velikost, obliko in vsebino poštnih celin določi gospodarska družba iz 64. člena zakona s posebnim predpisom, ki ga objavi v svojem uradnem glasilu.
(2) Motive in likovne rešitve ilustriranih in razgledničnih dopisnic ter priložnostnih pisem celin s sklepom potrdi komisija.
14. člen
(naklada in dotiskovanje poštnih vrednotnic)
(1) Naklada rednih poštnih znamk in poštnih celin ni omejena in je odvisna od potreb poštnega prometa.
(2) Naklada priložnostnih poštnih znamk se določi s sklepom komisije iz sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika glede na predvidene potrebe in možnosti prodaje.
(3) Priložnostnih poštnih znamk, ilustriranih ter razgledničnih dopisnic se ne dotiskuje.
(4) Gospodarska družba iz 64. člena mora priložnostne poštne znamke, ilustrirane dopisnice, razglednične dopisnice in priložnostna pisma celine prodajati najmanj 1 leto po izdaji.
15. člen
(umik poštnih vrednotnic)
(1) Na predlog gospodarske družbe iz 64. člena, ki ga potrdi komisija, izda minister sklep o umiku posamezne izdaje poštnih vrednotnic iz prometa in ga gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi v dnevnem tisku.
(2) Rok za umik posameznih poštnih vrednotnic ne sme biti krajši od treh mesecev po objavi sklepa v uradnem glasilu gospodarske družbe iz 64. člena zakona in dnevnem tisku. V tem roku smejo pooblaščeni prodajalci pri gospodarski družbi iz 64. člena zakona zamenjati poštne vrednotnice, namenjene umiku, z veljavnimi poštnimi vrednotnicami v enaki skupni nazivni vrednosti.
(3) O nadaljnjem razpolaganju z umaknjenimi poštnimi vrednotnicami, ki se ne smejo več uporabljati v poštnem prometu, odloča direktor gospodarske družbe iz 64. člena zakona.
16. člen
(pretisk nazivne vrednosti rednih poštnih znamk)
Nazivne vrednosti rednih poštnih znamk se pretiskujejo le izjemoma. Na predlog gospodarske družbe iz 64. člena, ki ga potrdi komisija, izda minister sklep o pretisku nazivne vrednosti rednih poštnih znamk. Gospodarska družba iz 64. člena zakona objavi sklep o pretisku v dnevnem tisku.
IV. KOMISIJA ZA IZDAJO POŠTNIH VREDNOTNIC
17. člen
(komisija)
(1) Komisija vodi postopke, ki se nanašajo na izdajanje poštnih vrednotnic. Sestavlja jo sedem članov:
1. trije predstavniki gospodarske družbe iz 64. člena zakona,
2. dva predstavnika ministrstva, pristojnega za pošto, in
3. dva predstavnika Filatelistične zveze Slovenije.
(2) Gospodarska družba iz 64. člena zakona, ministrstvo, pristojno za pošto, in Filatelistična zveza Slovenije predlagajo svoje predstavnike v komisiji.
(3) Komisijo s sklepom imenuje minister. V njem določi tudi njenega predsednika in namestnika, ki sta praviloma predstavnika gospodarske družbe iz 64. člena zakona.
(4) Mandat komisije traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Komisija sprejme poslovnik o delu komisije in merila za oblikovanje poštnih vrednotnic.
(6) Komisija je sklepčna, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov.
(7) Komisija sprejema odločitve z navadno večino navzočih. Če je rezultat glasovanja neodločen, je odločilen glas predsednika komisije.
(8) Komisija lahko povabi k sodelovanju dodatne predstavnike ministrstva, pristojnega za pošto, in različne strokovnjake s področja filatelije, likovnega oblikovanja ali tematike, na katero se nanaša konkretna izdaja poštnih vrednotnic. Dodatno vabljeni nimajo glasovalne pravice.
(9) Gospodarska družba iz 64. člena zakona skrbi za izvajanje sklepov komisije.
18. člen
(pristojnosti komisije)
Pristojnosti komisije so:
1. izbor imena in naslova rednih poštnih znamk,
2. potrditev motiva in likovne rešitve rednih poštnih znamk, ilustriranih in razgledničnih dopisnic ter priložnostnih pisem celin,
3. predlaganje izdaje rednih poštnih znamk,
4. priprava predloga letnega programa,
5. izdajanje sklepov o izdaji priložnostnih poštnih znamk z vsemi elementi, določenimi v sedmem odstavku 11. člena tega pravilnika,
6. soglašanje k izboru oblikovalca poštnih znamk,
7. predlaganje in določitev načina in postopka za izdajo priložnostnih poštnih znamk, ki niso bile predvidene v letnem programu izdaje priložnostnih poštnih znamk,
8. potrditev predloga o pretisku nazivne vrednosti rednih poštnih znamk,
9. potrditev predlogov o umiku posameznih izdaj poštnih znamk iz prodaje,
10. odobritev nazivne vrednosti rednih poštnih znamk, ki jo določi gospodarska družba iz 64. člena zakona,
11. oblikovanje meril za oblikovanje poštnih vrednotnic in
12. druge zadeve, določene s tem pravilnikom.
V. PRIGLASITEV (NOTIFIKACIJA) POŠTNIH ZNAMK
19. člen
(priglasitev poštnih znamk)
(1) Gospodarska družba iz 64. člena zakona priglasi vsako izdajo poštnih znamk in brezplačno pošlje po tri primerke vsake poštne znamke vsem poštnim upravam držav članic Svetovne poštne zveze (UPU) s posredovanjem njenega Mednarodnega urada v Bernu.
(2) Poštne znamke, ki jih gospodarska družba iz 64. člena zakona izdaja, ali poštne znamke, ki jih prejema v skladu s prejšnjim odstavkom, hrani v svoji zalogi poštnih znamk.
VI. NADZOR
20. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
Vsak član komisije ima pravico vložiti pobudo za začetek postopka inšpekcijskega nadzora in ima v postopku položaj stranke.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(postopek izdajanja priložnostnih poštnih znamk za leto 2002 in 2003)
(1) Priložnostne poštne znamke za leto 2002 se izdajajo na podlagi letnega programa št. 2664-2/01 z dne 5. 2. 2002, priložnostne poštne znamke za leto 2003 pa na podlagi letnega programa št. 2664-02/02-23-0511 z dne 17. 4. 2002, ki ju je potrdil minister.
(2) Posamezno priložnostno poštno znamko izda gospodarska družba iz 64. člena zakona na predlog komisije in po izdaji posebnega sklepa ministra, v katerem so določeni podatki o nazivu priložnostne poštne znamke, motivu na priložnostni poštni znamki ali bloku, oblikovalcu, nazivni vrednosti priložnostne poštne znamke, nakladi priložnostne znamke, merah priložnostne poštne znamke, tehniki in izvedbi tiskanja, načinu ločevanja priložnostnih poštnih znamk, vrsti uporabljenega materiala in datumu izdaje priložnostne poštne znamke.
22. člen
(postopek izdajanja priložnostnih poštnih znamk za leto 2004)
(1) Priložnostne poštne znamke za leto 2004 se izdajo po postopku, določenem v tretjem do osmem odstavku 11. člena tega pravilnika.
(2) Imena in naslovi priložnostnih poštnih znamk za leto 2004 so določeni na podlagi programa izdaje priložnostnih poštnih znamk, ki ga je sprejela Komisija za izdajo znamk in celin, ustanovljena na podlagi 4. člena pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 60/01) (v nadaljnjem besedilu: komisija za izdajo znamk in celin) na svoji 14. seji, dne 5. 6. 2002.
23. člen
(delovanje komisije)
Komisija za izdajo znamk in celin nadaljuje svoje delo na podlagi določb tega pravilnika, dokler ni imenovana komisija, ki jo imenuje minister v dveh mesecih po začetku veljavnosti tega pravilnika.
24. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 60/01).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2680-12/2002
Ljubljana, dne 18. septembra 2002.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost