Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4108. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik, stran 9140.

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/00), 11. in 12. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 23/01 in 29/01) in 15. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in 46/01) je Občinski svet občine Podlehnik na 20. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Podlehnik
1. člen
(Opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Podlehnik.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov.
Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.
2. člen
(Znesek prispevka)
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Podlehnik plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek za priključek do 15 cm v višini: 1000 točk (1 točka 0,5 EUR) (1 točka je 0,5 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila). Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija.
3. člen
(Opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško možno.
V času izgradnje kanalizacije, ki poteka do zapadlosti plačila zadnjega obroka prispevka (akcije), je v znesku prispevka všteta tudi izgradnja kanalizacijskega priključka na uporabnikovem zemljišču, če je lastniško možno.
Število točk 2. člena se za:
– individualne eno do tri stanovanjske hiše pomnoži s količnikom 1,00,
– več stanovanjske objekte s štirimi in več stanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,80 in
– gostinske lokale ter objekte za gospodarske in storitvene dejavnosti pomnoži s količnikom 1,20.
4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v enem ali več (največ 24) zaporednih mesečnih obrokih. Plačilo na obroke se določi s posebno pogodbo. Obroki so fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti.
Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi občani Občine Podlehnik. Kolikor se uporabnik vključi v akcijo kasneje, vendar pred zaključkom akcije, lahko znesek poravna v tolikih obrokih, kot jih še imajo za plačilo uporabniki, ki so se vključili v začetku akcije. Kolikor uporabnik poravna celotni znesek v prvih treh mesecih od začetka akcije, plača prispevek v vrednosti 90% točk.
Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije samo pod pogojem, da v celoti poravnajo znesek prispevka.
Po sklenitvi pogodbe izda občinska uprava uporabniku soglasje, na osnovi katerega mu upravljalec kanalizacijskega omrežja izvede priključek v skladu z veljavnimi predpisi.
Brez soglasja ni mogoče izvesti priključitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(Izvajalec priključka)
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede njegov upravljalec v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi.
Stroški izvedbe priključka na kanalizacijsko omrežje v prispevku niso zajeti (razen v akciji) in jih plača uporabnik, ki se priključuje, na podlagi pogodbe, ki jo sklene z upravljalcem javnega kanalizacijskega omrežja (priklop).
6. člen
(Namembnost prispevka)
Sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na posebnem kontu Občine Podlehnik in so strogo namenska.
Sredstva prispevkov so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij,
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij,
– izgradnjo lokalnih čistilnih naprav.
7. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 602-9/02-2002
Podlehnik, dne 12. septembra 2002.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost