Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4099. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za območje predvidene gramoznice Lakoš, stran 9133.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 36. seji dne 19. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o sprejemu ureditvenega načrta za območje predvidene gramoznice Lakoš
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Na podlagi prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se sprejme ureditveni načrt za območje gramoznice v k.o. Lakoš (v nadaljevanju besedila: UN), ki ga je izdelala ZEU, Družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota pod št. projekta 10/02 UN/ LE, v juniju 2002.
2. člen
Območje obdelave v UN zajema zemljišča s parcelnimi številkami.:
4205, 4204, 4203, 4202, 4201, 4200/2, 4200/1, 4197, 4196, 4193, 4192, 4189/2, 4189/1, 4188/5, 4188/4, 4188/3, 4188/2, 4188/1, 4187/1, 4187/2, 4187/3, 4187/4, 4185, 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4172, 4171, 4166, 4165, 4161/3, 4161/4, 4161/2, 4161/1, 4160, 4162(cesta), 4164, 4167, 4170, 4173, 4174, 4179, 4180, 4181, 4177, 4178, 4276, 4275, 4272, 4271, 4268, 4266, 4264/1, 4264/2, 4259/1, 4260, 4261/1, 4261/2, 4259/1, 4259/2, 4259/3, 4259/4, 4259/8, 4258/1, 4258/3, 4257/1,4256, 4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240, 4239, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4241, 4230, 4229, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4218, 4217, 4216 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209/1, 4209/2, 4206.
Zemljišča, na katerih se bo odvzemal gramoz:
4205, 4204, 4203, 4201, 4200/2, 4200/1, 4197, 4196, 4193, 4192, 4189/2, 4189/1, 4188/5, 4188/4, 4188/3, 4188/2, 4188/1, 4187/1, 4187/2, 4185, 4184, 4183, 4182, 4181, 4180, 4179, 4178, 4177, 4176, 4175, 4172, 4171, 4166, 4179, 4180, 4181, 4177, 4178, 4276, 4275, 4272, 4271, 4268, 4266, 4264/1, 4264/2, 4259/1, 4260, 4261/1, 4261/2, 4259/1, 4259/2, 4259/3, 4259/4, 4259/8, 4258/1, 4258/3, 4257/1,4256, 4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240, 4239, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4241, 4230, 4229, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4219, 4218, 4217, 4216, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209/1, 4209/2, 4206.
Naravna vrednota: 4202, južni del 4200/2, 4199, 4198, 4195, 4194, 4191, 4190/2, 4190/1, 4187/5, 4187/4, 4187/3,
vse v k.o. Lakoš.
Na južnem delu parcel št.: 4210, 4200/1, 4200/2, 4197, 4196, 4193, 4192, 4189/1, 4189/2 4188/4, 4188/5 vse v k.o. Lakoš, ki mejijo na iz izkopa gramoza izločeno zemljišče mrtvice, se mora pustiti neizkoriščen 10 m širok puferski pas.
Območje ureditvenega načrta je veliko 37 ha in 37 arov. V naravi zajema pretežno obdelovalne njivske površine, nekaj gozdne površine in mrtvico.
II. VSEBINA UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena odloka v tekstualnem delu vsebuje:
A) Tekstualni del:
– izjave o upoštevanju predpisov,
– analiza obstoječega stanja,
– obrazložitev ureditev.
B) Grafične priloge
1. Izrez iz Prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Lendava    M 1: 5000,
2. Prikaz na katastrskem načrtu    M 1: 2000,
3. Ureditvena situacija        M 1: 2000.
III. MEJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
4. člen
Meja poteka po robu parcel v k.o. Lakoš št.:
Zahodna meja: 4204, 4206.
Severna meja: gramozna cesta št. 4332.
Vzhodna meja: 4158, 4162, 4164, 4167, 4170, preko 4173, 4279/18.
Južna meja: 4276, 4279/19, severna meja parcele VV nasipa 4337/1.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Območje urejanja zajema površino odvzema gramoza iz podtalja in z izkopom nastalo obrežje. Pri odvzemanju mineralnih surovin bo nastala vodna površina – ojezerena gramoznica. Območje predvidenega izkopa se nahaja znotraj območja, predvidenega za razglasitev Regijskega parka Mura. Na območju so evidentirane naravne vrednote – mrtvice reke Mure, ki jih izkop gramoza ne sme ogroziti.
Po končanem izkopu bo gramoznica prepuščena naravni sukcesiji. Na površinah med odkopnim robom in mejo ureditvenega načrta se tla prepustijo naravni zarasti, ki bo delovala kot puferski pas za zaščito kakovosti talne vode v gramoznici pred onesnaženjem iz okoliških kmetijskih površin (prah, fitofarmacevtski pripravki, gnojila).
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE, IZVEDBO TER DRUGE UREDITVE
6. člen
Izkop gramoza
Začetek izkopa gramoza je predviden v JV vogalu območja urejanja gramoznice. Prevoz nesepariranega gramoza je do separacije predviden po obstoječih gramoziranih poteh. Izkopane brežine morajo biti izvedene v skladu z naravovarstevnimi smernicami: različni nakloni za ustvarjenje različnih pogojev za razvoj flore in priselitev favne.
Izkop gramoza je predviden do globine 10 m od sedanjega nivoja terena.
Transportna pot
Za dostop do gramoznice se uporablja obstoječa cesta na severnem robu območja. Do začetne točke izkopa gramoza se utrdi dodatna gradbiščna pot za ta namen.
V primeru dovolitve transporta preko hrvaškega ozemlja je možno obnoviti nekdanjo gramozno cesto ob nasipu za ta namen (variantna rešitev).
Urejanje brežine in kopnega pasu
Širina kopnega med gornjim robom brežine in parcelno mejo ne sme biti manjša od 15 m. Kopni pas bo namenjen razvoju in rasti grmovne in drevesne vegetacije, ki bo v vlogi puferskega pasu za zaščito kakovosti vode v gramoznici in podtalnici pred onesnaženjem z zaščitnimi sredstvi na okoliških, intenzivno obdelanih njivah.
Ravnanje z rodovitno zemljo
Pred odpiranjem gramoznice je potrebo ločeno odgrinjati gornjo rodovitno plast od spodnje mrtvice. Odgrnjeno rodovitno plast zemlje je dovoljeno skladiščiti na pridobivalnem prostoru pred uporabo pri humuziranju kopnih razgaljenih tal na nasipih; za odvoz na druga kmetijska zemljišča in urejanje okolice objektov – možna odprodaja. Rodovitna prst ne sme biti uporabljena za sanacijo vodnega dela brežin ali deponirana v vodo. Jalovi sloji zemlje naj se uporabijo za oblikovanje nizkega nasipa na zunanjem robu pridobivalnega prostora, (severni rob ob poljski poti), ki bodo po končanem izkoriščanju gramoza preprečevali dostop vozilom do vode. Na južnem robu pridobivalnega prostora je možno deponirati ob visokovodni nasip Mure in jo uporabiti za utrjevanje in dvig nasipa. Ob ravnanju z rodovitno zemljo je potrebno upoštevati občinske predpise.
Varstvo murine mrtvice
Na območju mrtvice v sredi in na robu območja posegi niso dovoljeni. To velja za posek vegetacije in tudi za deponiranje zemlje ali odkop gramoza. Pred začetkom izkopa je potrebno v sodelovanju s službo za varstvo narave na terenu zakoličiti mejo, preko katere se ne sme posegati z gradbenimi stroji. Puferski pas mrtvice na severni strani je širok 10 m, na južni strani je puferski pas obstoječa gramozna pot.
VI. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH PROSTORSKIH POSEGOV
7. člen
Iz vidika ohranjanja naravnih vrednot in državne opredelitve varovanja območja kot Regijskega parka, je potrebno pri izkoriščanju dosledno upoštevati naravovarstvene smernice in pogoje, pridobljene v postopku sprejemanja UN.
VII. ETAPE IZVAJANJA UN
8. člen
1. faza
V prvi fazi se začne izkoriščanje gramoza v vzhodnem delu območja. Izkoriščanje zajema sprotno in končno oblikovanje obrežja ter sprotno formiranje jalovine deponirane ob visokovodni nasip Mure oziroma nizkega nasipa ob poljski poti na severnem robu.
2. faza
Druga faza zajema izkoriščanje v zahodnem delu območja, oblikovanje končnega stanja brežin in prepustitev naravni zarasti na kopnem pasu med gornjim robom odkopne brežine in parcelno mejo območja izkoriščanja. Jalovina se deponira na južni strani ob VV nasip na severni strani pa se formira nizek zemeljski nasip ob poljski cesti.
VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
9. člen
Do uresničitve vseh predvidenih ureditev iz UN, ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z UN ali bi preprečevali njegovo realizacijo niso dovoljeni.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UN
10. člen
Podjetje, ki bo izkoriščalo gramoz in vode v gramoznici si mora za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti rudarsko pravico za izkop gramoza.
Za delavce pri pridobivanju gramoza morajo veljati strogi varnostni ukrepi glede ravnanja s stroji in gorivi ter mazivi. V primeru izlitja goriva in maziv mora podjetje, ki izkorišča gramoz takoj obvestiti pristojne službe in izvesti potrebno sanacijo.
Vzpostaviti se mora stalni nadzor nad kakovostjo vode v gramoznici.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
UN je na vpogled občanom na upravi Občine Lendava.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0016/2002
Lendava, dne 19. septembra 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost