Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4126. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9162.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na izredni seji dne 16. 9. 2002 sprejel naslednja
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Vransko (v nadaljevanju: predstavnikov) v volilno telo 5. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana Državnega sveta toliko predstavnikov, kot jih določa zakon (v nadaljevanju: elektorjev) ter lahko določi enega kandidata za člana Državnega sveta.
3. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kot jih določa zakon. Predlogu morajo biti predložena pisna soglasja kandidatov.
Predlagatelj lahko predlaga največ enega kandidata za člana Državnega sveta. Predlogu mora biti predloženo pisno soglasje kandidata.
Predlogi z osebnimi podatki kandidatov za elektorje in kandidata za člana Državnega sveta se predložijo komisiji za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja do roka, ki je določen z rokovnikom volilnih opravil.
4. člen
Komisija za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu predlaganih kandidatov za elektorje ter kandidatov za člane Državnega sveta ter jih predloži občinskemu svetu.
5. člen
Elektorje in kandidate za člane Državnega sveta se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati za elektorje in kandidati za člana Državnega sveta vpisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata za elektorja in posameznega kandidata za člana Državnega sveta tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev, oziroma kandidatov za člana Državnega sveta (po zakonu se voli en kandidat).
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največje število glasov.
6. člen
V primeru, da sta dva ali več elektorjev, oziroma za kandidata za člana Državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje, oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji sveta.
7. člen
Strokovni delavec, ki opravlja strokovna opravila za občinski svet mora v roku, ki ga določa rokovnik volilnih opravil, predložiti seznam izvoljenih kandidatov elektorjev ter kandidaturo za člana Državnega sveta skupaj s potrebnimi prilogami pristojni volilni komisiji.
8. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih občinski svet sprejema z dvetretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
9. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Št. 006-05/001/02
Vransko, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost