Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4125. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko, stran 9161.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO (Uradni list RS, št. 58/02) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 10. izredni seji dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
2. člen
Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z 2. členom ZVVJTO Občina Vransko.
Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pravobranilstvu v Celju.
Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki jo določa 4. člen ZVVJTO, sestavi predlog za sklenitev pisne poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene pisna poravnava.
Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA DEJANSKIH UPRAVIČENCEV
3. člen
V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična oseba, lokalna skupnost in njihovi pravni nasledniki, ki je sklenila pogodbo o izgradnji javnega telefonskega omrežja.
Kolikor je oseba, ki je sklenila pogodbo iz prvega odstavka tega člena, medtem umrla, je upravičenec oseba, ki se izkaže s pravnomočnim sklepom o dedovanju.
Če pa gre za pravno osebo, ki je medtem prenehala obstajati, se upravičenec izkaže z ustrezno listino, ki dokazuje ustanoviteljstvo pravne osebe, s katero je bila sklenjena pogodba iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine na krajevno običajen način objavi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
5. člen
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izračunano v naslednjih odstotkih od osnove:
1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974–1980: 20%,
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981–1983: 25%,
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984–1987: 30%,
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988–1990: 35%,
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991–1994: 40%.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljevanju; DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1.95586 DEM za 1 EUR in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
6. člen
Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz tabele, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabela iz prejšnjega odstavka tega pravilnika bo prikazovala višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in srednji tečaj Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila iz 6. člena tega pravilnika.
IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
Upravičenec mora vložiti pri zavezanki zahtevek za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračila vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogodbo.
Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
8. člen
Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena bo na voljo upravičencem na sedežu občine.
9. člen
K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upravičenec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostojnih listin in dokazil še dokaz, da so dejanski upravičenci, v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe izkazano pravno nasledstvo, kot določa drugi odstavek 3. člena tega pravilnika, številko računa, kamor naj se vračilo nakaže.
Upravičenci vlagajo zahtevke v vložišču Občine Vransko.
Zahtevke upravičencev obravnava občinska komisija za čezmerna vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki jo imenuje župan.
V. POGOJI ZA VRAČANJE
10. člen
Pravico do povračila ima upravičenec, ki bo pravico do vračila izkazal z listinami iz tega pravilnika in bo zahtevek vložil v roku dveh mesecev od objave poziva občinske komisije, ki bo objavila poziv v roku 7 dni po objavi poziva komisije iz 5. člena ZVVJTO.
Kolikor upravičenec listinsko ne bo dokazal vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ne bo upravičen do povračila.
VI. ROKI
11. člen
Zavezanka začne z zbiranjem zahtevkov upravičencev z dnem določenim v objavi poziva občinske komisije in jih bo zbirala dva meseca od objave poziva.
Po tem roku se zahtevki več ne bodo upoštevali.
12. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci se objavi na krajevno običajen način v roku, ki ga določa 6. člen ZVVJTO.
13. člen
Vračilo, prejeto od sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje vrne zavezanka upravičencu v celoti v deležih sorazmernih vlaganjem oseb navedenih na seznamu iz 5. člena tega pravilnika.
Zavezanka začne denarna sredstva vračati v roku 30 dni po prejemu vračila.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-03/001/02
Vransko, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti