Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, stran 9083.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
V naslovu in členih navodila o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 84/01) se beseda “navodilo“ v različnih sklonih nadomesti z besedo “pravilnik“ v ustreznem sklonu.
2. člen
V prilogi se obrazec za sporočanje podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja (obrazec II), in navodilo o načinu izpolnjevanja obrazcev spremenita in dopolnita tako, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12212
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
      NAVODILO O NAČINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV

Z navodilom o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja sta predpisana dva
obrazca. Prvi obrazec (v nadaljevanju: obrazec I) je namenjen
sporočanju podatkov o gotovinskih transakcijah in povezanih
gotovinskih transakcijah, ki presegajo vrednost 5,000.000 SIT.
Drugi obrazec (v nadaljevanju: obrazec II) je namenjen sporočanju
podatkov o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja.

Obrazec II se od obrazca I razlikuje v prvi (1) rubriki, ki je
pri obeh obrazcih vsebinsko različna, in zadnjih šestnajstih
rubrikah (56-71), ki jih obrazec I ne vsebuje.

Na obrazcih I in II so vse rubrike obvezne. Pri sumljivih
transakcijah oziroma osebah se vnese v obrazec tiste podatke, ki
se jih glede na okoliščine lahko pridobi, oziroma podatke, s
katerimi organizacije že razpolagajo.

Podatke se vpisuje s tiskanimi črkami. Pri več ponujenih
možnostih je potrebno izbrati eno in prekrižati kvadrat pred
besedilom, če pri posamezni rubriki ni določeno drugače.

Kratica ZPPD pomeni zakon o preprečevanju pranja denarja.

1 V obrazcu I se pri izpolnjevanju rubrike "Vrsta transakcije"
kot ena transakcija štejejo vse transakcije, ki jih hkrati izvede
ali zahteva ista stranka v isti enoti organizacije, pri čemer se
pri ugotavljanju skupne vsote transakcije, upošteva vsota vsega
sprejetega ali izročenega denarja, ne da bi med seboj seštevali
vplačila in izplačila.

Med povezane gotovinske transakcije se šteje več transakcij, ki
jih opravi ali zahteva v istem času ena ali več med seboj
povezanih oseb, pa tudi transakcije, izvedene ali zahtevane v
krajšem časovnem obdobju, ki se nanašajo na isto osebo.

V obrazcu II se rubrika "Transakcija še ni opravljena" označi v
primeru, ko je stranka sicer zahtevala transakcijo, pa ta kasneje
iz kakršnihkoli razlogov ni bila opravljena, pri čemer v zvezi s
transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja.

2 V rubriko "Datum in čas izvedbe transakcije" se vpiše dan,
mesec, leto in uro, ko je transakcija bila zahtevana ali
opravljena.

V primeru povezanih gotovinskih transakcij se v rubriko "Datum in
čas izvedbe transakcije" vpiše datum in uro transakcije, pri
kateri se ugotovi, da gre za povezano transakcijo. Datum in uro
predhodnih transakcij, ki so del povezane transakcije, se vpiše v
rubriko 4 "Namen transakcije". Kolikor podatkov o uri predhodnih
transakcij ni, se tega podatka ne navede. V rubriki 4 se navede
tudi namen predhodnih transakcij.

3 V rubriko "Način izvedbe transakcije" se označi način izvedbe
transakcije s strani organizacije iz 2. člena ZPPD.

3a Rubriko "Način izvedbe transakcije: sprejem" se označi v
primeru, ko organizacija sprejme denar od stranke.

3b Rubriko "Način izvedbe transakcije: izročitev" se označi v
primeru, ko organizacija izroči denar stranki.

3c Rubriko "Način izvedbe transakcije: zamenjava" se označi le
pri opravljanju menjalniških poslov.

3d Rubriko "Način izvedbe transakcije: drugo" se izpolni v
primeru, ko stranka opravlja več različnih oblik (a, b ali c)
transakcij hkrati. V tem primeru je potrebno navesti, katera
"druga" transakcija je bila izvedena, oziroma zahtevana.

Rubrika "Način izvedbe transakcije: drugo" se v obrazcu II
izpolni tudi v primeru, ko stranka opravlja negotovinsko
transakcijo, pa v zvezi s stranko ali transakcijo obstajajo
razlogi za sum pranja denarja. V tem primeru je potrebno opisati
način opravljanja sumljive negotovinske transakcije.

4 V rubriki "Namen transakcije" se navede vrsto računa (npr.
hranilna knjižica, devizna hranilna knjižica, tekoči račun, žiro
račun, devizni račun, transakcijski račun) in opiše razloge za
transakcijo (npr. plačilo računa z gotovino ali negotovinsko,
polog na račun ali dvig z računa, nakup ali prodaja vrednostnih
papirjev, nakup ali prodaja tuje valute, nakazilo v tujino, najem
kredita ali posojila, plačilo zavarovalne premije, nakup ali
prodaja nepremičnin).

5-6 V rubriki "Znesek" in "Valuta" se vpiše znesek in valuto, v
kateri je bila transakcija opravljena. Za oznako valut se
uporablja mednarodno uveljavljene oznake (npr. EUR ali 978).

7-8 Rubriki "Znesek" in "Valuta" se izpolni v primeru, ko gre za
opravljanje menjalniških poslov, to je v primeru, ko se v rubriki
3. označi točka "c - zamenjava". Če gre za menjavo tuje valute,
se v rubriki "7. Znesek" vpiše dejanski znesek izplačila po
uporabljenem menjalnem tečaju.

9 Rubriko "Znesek v SIT" se izpolni samo v primeru, ko gre za
transakcijo v tuji valuti in se znesek preračuna v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko je transakcija
opravljena ali zahtevana.

Ta rubrika se izpolni tudi pri opravljanju menjalniških poslov,
pri katerih gre za zamenjavo tuje valute v SIT.

V primeru menjave iz ene tuje valute v drugo tujo valuto se kot
kriterij za sporočanje podatkov upošteva znesek, izračunan po
srednjem tečaju Banke Slovenije za valuto, ki jo je stranka dala
v zamenjavo organizaciji.

10b Rubriko "Transakcijo opravlja: dve ali več oseb" se označi v
primeru povezane transakcije. V tem primeru se vpiše prvo osebo v
obrazec, ostale pa v prilogo.

13 V rubriko "Stalno prebivališče" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

16 V rubriko "Davčna številka" se vpiše davčno številko fizične
osebe - rezidenta, ki opravlja ali zahteva (samo pri obrazcu II)
izvedbo transakcije.

17 "Identifikacijski dokument" je lahko samo uradni dokument s
sliko, ki ga je izdal državni organ.

17d V rubriko "Identifikacijski dokument: drugo" se vpiše vse
druge identifikacijske dokumente, ki ustrezajo zahtevi pod točko
17 (npr. službena izkaznica pooblaščene uradne osebe, diplomatski
potni list). V primeru sumljivih transakcij (obrazec II), ko
identifikacije ni mogoče opraviti (npr. ker je bila transakcija
zahtevana po telefonu ali ker je stranka odklonila
identifikacijo), se v to rubriko vpiše osebni opis oziroma druge
podatke o stranki, s katerimi organizacija razpolaga.

20a Rubriko "Oseba opravlja transakcijo v svojem imenu" se
označi v primeru, ko opravlja oseba transakcijo v svojem imenu in
za svoj račun. V tem primeru ni potrebno izpolnjevati poglavja
"C, Stranka, za katero se opravlja transakcija", poglavje "D,
Stranka, ki ji je transakcija namenjena" pa se izpolni samo, če
stranka, ki ji je transakcija namenjena, ni oseba, ki zahteva ali
opravlja transakcijo.

20b Rubriko "Oseba opravlja transakcijo kot pooblaščenec" se
označi tako v primeru, ko pooblaščenec nastopa v tujem imenu in
za tuj račun, kot tudi v primeru, ko pooblaščenec nastopa v
svojem imenu za tuj račun (npr. odvetnik, notar, družbenik
civilnopravne družbe).

C V poglavje "Stranka, za katero se opravlja transakcija" se
vnese podatke o osebi, po katerem pooblastilu se opravlja
transakcija. Zahtevani podatki se pridobijo iz izjave stranke in
uradnih osebnih dokumentov ter originalne ali overjene
dokumentacije, ki jo za izvedbo transakcije predloži stranka. To
rubriko se izpolni samo, če je bila v rubriki 20 označena točka
b.

22b V primeru, ko je označena rubrika "Transakcija se opravlja v
imenu ali za račun dveh ali več oseb", se v obrazec vpiše samo
prvo osebo, ostale pa v prilogo.

23 V primeru, ko je označena rubrika 22b, se v rubriki 23 označi
samo tisto osebo, katere podatki so vpisani v obrazcu. Podatke o
ostalih osebah se vpiše v prilogo.

23d Rubriko "Stranka je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost"
se označi v primerih, ko se transakcija opravlja za osebo, ki je
registrirana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.). Ta
rubrika se označi tudi v primerih, ko se transakcija opravlja za
stranko - fizično osebo, ki je na podlagi posebnih predpisov
registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima zato
poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni umetnik, obrtnik,
izvršitelj).

23e Rubriko "Stranka je druga oseba" se označi v primerih, ko je
stranka oseba, ki je ni mogoče uvrstiti med osebe v rubrikah 23
a, b, c ali d. To so civilnopravne ali javnopravne osebe, ki
nimajo statusa pravnih oseb, fizičnih oseb ali fizičnih oseb s
posebnim statusom (npr. podružnica, tiha družba, civilnopravna
družba).

24 V rubriko "Firma" se vpiše vse tri elemente firme, in sicer:
označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro firme in označbo
pravne oblike družbe.

V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko vpiše tudi
skrajšana firma.

25 V rubriko "Sedež" se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

26 Rubriko "Matična številka" se izpolni samo za rezidente.

29 V rubriko "Stalno prebivališče" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

32 V rubriko "Davčna številka" se vpiše davčno številko fizične
osebe - rezidenta, za katerega se opravlja transakcija.

33 "Identifikacijski dokument" je lahko samo uradni dokument s
sliko, ki ga je izdal državni organ. Zahtevani podatki se
pridobijo iz pisnega pooblastila stranke, v imenu ali za račun
katere nastopa pooblaščenec.

D Podatki za poglavje "Stranka, ki ji je transakcija namenjena"
se pridobijo iz listin in poslovne dokumentacije, ki jih za
izvedbo transakcije predloži stranka. Če iz listin in poslovne
dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči
podatki pridobijo od stranke.

36b V primeru, ko je označena rubrika "Transakcija je namenjena
dvema ali več osebam", se v obrazec vpiše samo prvo osebo, ostale
osebe pa v prilogo.

37 V primeru, ko je označena rubrika 36b, se v rubriki 37 označi
samo tisto osebo, katere podatki so vpisani v obrazcu. Podatke o
ostalih osebah se vpiše v prilogo.

37d Rubriko "Stranka je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost"
se označi v primerih, ko je transakcija namenjena osebi, ki je
registrirana kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.). Ta
rubrika se označi tudi v primerih, ko je transakcija namenjena
stranki - fizični osebi, ki je na podlagi posebnih predpisov
registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima zato
poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni umetnik, obrtnik,
izvršitelj).

37e Rubriko "Stranka je druga oseba" se označi v primerih, ko
kot stranka nastopa oseba, ki je ni mogoče uvrstiti med osebe v
rubrikah 37 a, b, c ali d. To so civilnopravne ali javnopravne
osebe, ki nimajo statusa pravnih oseb, fizičnih oseb ali fizičnih
oseb s posebnim statusom (npr. podružnica, tiha družba,
civilnopravna družba).

38 V rubriko "Firma" se vpiše vse tri elemente firme in sicer:
označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro firme in označbo
pravne oblike družbe.

V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko vpiše tudi
skrajšana firma.

39 V rubriko "Sedež" se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

42 V rubriko "Prebivališče" se vpiše podatke o stalnem ali
začasnem prebivališču v zaporedju: ulica, hišna številka, kraj in
država.

54 V rubriko "Datum" se vpiše datum, ko je pooblaščenec ali
namestnik pooblaščenca pregledal in podpisal obrazec.

56 V rubriko "Sporočilo je bilo že posredovano" se vpiše dan,
mesec, leto in uro, ko je bila transakcija predhodno sporočena
uradu po telefonu ali telefaksu.

57 V rubriko "Datum odpiranja računa ali vzpostavitve trajnega
poslovnega razmerja" se vpiše datum v zaporedju DDMMLLLL (D-dan,
M-mesec, L-leto).

58 V rubriki "Razlogi za odpiranje računa ali vzpostavitve
trajnega poslovnega razmerja in informacija o dejavnosti stranke"
se navedejo razlogi, zaradi katerih želi stranka odpreti račun
ali vzpostaviti trajno poslovno razmerje (npr. ker ustanavlja
družbo, ker začenja z opravljanjem samostojne dejavnosti, ker
pričakuje, da bo daljše obdobje prejemala nakazila iz tujine).
Prav tako je potrebno navesti podatke o dejavnosti, ki jo
opravlja stranka.

V primeru, ko kot stranka nastopa fizična oseba, se v tej rubriki
navedejo tiste aktivnosti stranke (npr. v zvezi s poklicnim,
športnim, kulturnim ali drugim udejstvovanjem stranke), ki so
povezane z odpiranjem računa oziroma sklepanjem trajnega
poslovnega razmerja.

Navedeni podatki se pridobijo iz listin in poslovne
dokumentacije, ki jo predloži stranka. Če iz listin in poslovne
dokumentacije ni mogoče pridobiti vseh podatkov, se manjkajoči
podatki pridobijo od stranke.

59 V rubriko "Podatki o izvoru denarja ali premoženja, ki je
predmet transakcije" se vpiše podatke, ki so v času transakcije
organizaciji že znani, oziroma so ji dostopni na podlagi
pridobljenih listin in poslovne dokumentacije. V primerih, ko
organizacija pri pridobivanju navedenih podatkov ravna v skladu z
zgoraj navedenim, pa podatki o izvoru vseeno niso dostopni, se ta
rubrika izpolni tako, da se navede, da ta podatek ni znan.

60 Rubriko "Razlogi, ki kažejo na sum pranja denarja" se
izpolni, ko v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi
za sum pranja denarja. Pri tem se podrobno opiše dejansko stanje
in opisno navede relevantni indikator ali indikatorje iz seznama
za prepoznavanje sumljivih transakcij.

61-64 V primeru, ko gre za večje število nalogodajalcev pri
nakazilih iz tujine, in v zvezi z njimi obstajajo razlogi za sum
pranja denarja, se izpolni podatke o prvi osebi v tej rubriki,
podatke o ostalih osebah pa se vnese v rubrike 61-64 tako, da se
izpolni toliko kopij tretje strani obrazca II, kot je
nalogodajalcev.

63 V rubriko "Firma" se vpiše vse tri elemente firme, in sicer:
označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro firme in označbo
pravne oblike družbe.

64 V rubriko "Sedež" se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

H Poglavje "Podatki o dejanskem lastniku tuje pravne osebe -
stranke" se izpolni samo v primeru, če je stranka tuja pravna
oseba, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske ali
proizvodne dejavnosti v državi, v kateri je registrirana, ali v
primerih, ko gre za fiduciarne ali druge podobne družbe tujega
prava z neznanimi lastniki ali upravljalci. V to poglavje se
vnese podatke, ki se pridobijo z vpogledom v originalno ali
overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra,
ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Če iz sodnega ali
drugega javnega registra ni mogoče pridobiti vseh podatkov, se
manjkajoči podatki pridobijo z vpogledom v listine in poslovno
dokumentacijo, ki jo predloži pooblaščenec. Če manjkajočih
podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče pridobiti na zgoraj
opisani način, se podatki pridobijo iz pisne izjave pooblaščenca.

V rubrike 65-71 se vpiše podatke o vsaki fizični osebi, ki ima v
določeni tuji pravni osebi - stranki najmanj 20% poslovni delež
oziroma ima tak delež v obliki delnic ali drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju te pravne osebe,
oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi.
V primeru, ko je druga pravna oseba posredni ali neposredni
imetnik 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic tuje
pravne osebe - stranke ali je v njenem kapitalu udeležena z
najmanj 20% deležem, se v rubrike 65-71 vpiše podatke o vsaki
fizični osebi, ki ima v tej pravni osebi najmanj 20% poslovni
delež oziroma ima tak delež v obliki delnic ali drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe,
oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi.

65 V rubriki "Oseba" se označita vrsta in delež udeležbe
dejanskega lastnika v tuji pravni osebi - stranki, pri čemer se
lahko izpolnita največ dve točki hkrati.

66 V rubriki "Fizična oseba je" se lahko označi samo eno izmed
dveh točk.

66a To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba nastopa kot
lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe - stranke z najmanj 20%
deležem. V primeru, da je takih fizičnih oseb več, se za vsako od
teh oseb izpolni toliko kopij tretje strani obrazca II, kot je
oseb.

66b To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba z najmanj 20%
deležem nastopa kot lastnik ali upravljalec druge pravne osebe,
ki je lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe - stranke.

69 V rubriko "Prebivališče" se vpiše stalno ali začasno
prebivališče fizične osebe v zaporedju: ulica, hišna številka,
kraj in država.


AAA Zlata odličnost