Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4121. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2002, stran 9158.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 97. člena statuta Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 4/99) je Občinski svet občine Vipava na 36. redni seji dne 19. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Vipava za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višine proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna občinske uprave na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
                         v tisoč tolarjev
 
   I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         597.458
   Tekoči prihodki (70+71)               373.121
70  Davčni prihodki                   281.897
   700  Davki na dohodek in dobiček          220.000
   703  Davki na premoženje               9.567
   704  Domači davki na blago in storitve        52.330
   706  Drugi davki
71  Nedavčni prihodki                   91.224
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja            84.322
   711  Takse in pristojbine               3.860
   712  Denarne kazni                   100
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       800
   714  Drugi nedavčni prihodki             2.142
72  Kapitalski prihodki                  18.600
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      9.600
   721  Prihodki od prodaje zalog
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in materialnega premoženja            9.000
73  Prejete donacije                   10.303
   730  Prejete donacije iz domačih virov        1.600
   731  Prejete donacije iz tujine            8.703
74  Transferni prihodki                 195.434
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij           195.434
 
   II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)           708.391
40  Tekoči odhodki                    146.835
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim        29.230
   401  Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost               5.104
   402  Izdatki za blago in storitve          108.238
   403  Plačila domačih obresti
   409  Rezerve                     4.263
41  Tekoči transferi                   238.773
   410  Subvencije                    3.500
   411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom    141.200
   412  Transferi neprofitnim organizacijam 
      in ustanovam                  27.182
   413  Drugi tekoči domači transferi          66.891
   414 Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                294.921
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       294.921
43  Investicijski transferi                27.862
   430  Investicijski transferi             27.862
 
   III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)              110.933
 
B)  Račun finančih terjatev in naložb
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
   Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih
   deležev (750+751+752)                 39.230
75  Prejeta vračila danih posojil             39.230
   750  Prejeta vračila danih posojil            30
   751  Prodaja kapitalskih deležev           38.000
   752  Kupnine iz naslova privatizacije         1.200
 
   V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev (440+441+442)                  370
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      370
   440  Dana posojila
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  370
 
   VI. Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)       38.860
 
C)  Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov           Proračun leta 2002
   VII. Zadolževanje (500)                35.000
50  Zadolževanje                     35.000
   500  Domače zadolževanje               35.000
 
   VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550  Odplačila domačega dolga
 
   IX. Sprememba stanja sredstev
   na računu (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)      -37.073
 
   X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)         72.073
 
   XI. Neto financiranje (VI. +X.)           110.933
Splošni del proračuna vseh desetih krajevnih skupnosti na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov        Proračun leta 2002
Skupina/podskupina kontov            v tisoč tolarjev
   I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         35.106
   Tekoči prihodki (70+71)                4.215
70  Davčni prihodki                      -
   700  Davki na dohodek in dobiček
   703  Davki na premoženje
   704  Domači davki na blago in storitve          -
   706  Drugi davki                     -
71  Nedavčni prihodki                   2.126
   710  Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja            2.090
   711  Takse in pristojbine                -
   712  Denarne kazni                    -
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev       36
   714  Drugi nedavčni prihodki
72  Kapitalski prihodki                  2.000
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      2.000
   721  Prihodki od prodaje zalog
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in materialnega premoženja
73  Prejete donacije                   5.515
   730  Prejete donacije iz domačih virov        5.515
   731  Prejete donacije iz tujine             -
74  Transferni prihodki                 25.465
   740  Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij              25.465
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)             38.014
40  Tekoči odhodki                    10.572
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          -
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost     -
   402  Izdatki za blago in storitve          10.572
   403  Plačila domačih obresti               -
   409  Rezerve                       -
41  Tekoči transferi                    790
   410  Subvencije                     -
   411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom      -
   412  Transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                     790
   413  Drugi tekoči domači transferi
   414  Tekoči transferi v tujino
42  Investicijski odhodki                26.652
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev       26.652
43  Investicijski transferi                  -
   430  Investicijski transferi
 
   III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primanjkljaj)              2.908
 
C)  Račun financiranja
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2002
VII. Zadolževanje (500)                    –
50  Zadolževanje
   500  Domače zadolževanje
 
   VIII. Odplačila dolga (550)
55  Odplačila dolga
   550  Odplačila domačega dolga
 
   IX. Sprememba stanja sredstev
   na računu (I.+IV.+VII. – II. – V. – VIII.)      -2.908
 
   X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)        -2.908
 
   XI. Neto financiranje (VI. +X.)           -2.908
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki za izvedbo razvojnega projekta ocene energetskega potenciala vetra.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan najkasneje septembra in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 10% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,566.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 550.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Občinski svet lahko dolžniku s posebnim sklepom dolg odpiše oziroma delno odpiše obveznost plačila dolga, če dolžnik dolga ni sposoben plačati zaradi težkih socialnih ali zdravstvenih razmer oziroma, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 30,000.000 tolarjev.
Občina se v letu 2002 zadolži na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o financiranju občin za investicijo adaptacija šole in izgradnja telovadnice podružnične šole Podnanos.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občin.
Št. 40302-1/2002-8
Vipava, dne 5. februarja 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost