Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4114. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, stran 9147.

Na podlagi 8. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00), je Občinski svet občine Sevnica na 35. redni seji dne 31. 7. 2002,sprejel
A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, za obdobje petih let, in sicer od 2003 do 2007.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
II. BESEDILO VPRAŠANJA
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije občine Sevnica in z naslednjim besedilom:
          Občinska volilna komisija Občine Sevnica
 
  REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTJANŽ
 
                 GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 10. 11. 2002, o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, ki se uporabi za:
– izgradnjo vodovoda,
– asfaltiranje in novogradnjo ter sanacijo obstoječih cest,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– izgradnjo pločnikov,
– izgradnjo mrliških vežic,
– soinvestiranje v Osnovno šolo Šentjanž,
– ureditev kulturnega doma v Šentjanžu,
po investicijskem programu, ki ga je izdelal KIN Poslovne storitve Sevnica, d.o.o., s št. 2, z dne 24. 6. 2002, in načinu plačevanja in drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka
                  GLASUJEM
 
          ZA                PROTI
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Šentjanž,
– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/ce stavbnega zemljišča na območju Krajevne skupnosti Šentjanž, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina.
III. DAN RAZPISA REFERENDUMA
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 30. 9. 2002. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
IV. DAN GLASOVANJA
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šentjanž, v nedeljo dne 10. 11. 2002.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija občine Sevnica, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Sevnica.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje petnajst dni pred izvedbo referenduma.
Št. 00603-0001/02
Sevnica, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost