Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4132. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki, stran 9166.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugi posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe in dopolnitve) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni seji, dne 29. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 in 28/01) sprejme ureditveni načrt za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki, v območju urejanja CP, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v januarju 2002 pod št. projekta 5255.
2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo uredbe o ureditvenem načrtu
– obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta
– povzetek planskih odločitev
– opis rešitve
– opis prometnih in komunalnih rešitev
– seznam parcel v območju
– oceno stroškov za izvedbo načrta
– dinamika izvajanja
– pogoji pristojnih organov in organizacij
Grafični del:
– izrez iz dolgoročnega plana              M 1:5000
– načrt obodne parcelacije               M 1:1000
– ureditvena situacija                 M 1:1000
– zbirni načrt komunalnih napeljav           M 1:1000
– predlog zaporednosti izvajanja            M 1:2500
– idejne rešitve značilnih ureditev        M 1:200, 1: 50
Ureditveni načrt določa:
– mejo območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo,
– pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje,
– pogoje za prometno urejanje,
– pogoje za komunalno opremljanje,
– pogoji za varstvo okolja,
– zaporednost izvajanja.
II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Območje urejanja obsega naslednje parcele v k.o. Suha:
475/1, 475/2, 473/3, 473/4, 473/5, 473/8, 471/1, 472/1, 472/2, 1206/5, del 1265, 471/5, 471/2, 470/1, 391/1, 392/1, del 1205/1, 382, 381/2, 380.
Meja območja urejanja s tem ureditvenim načrtom je določena v grafičnem prikazu v merilu 1:1000.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZVEDBO
4. člen
Ureditveni načrt obravnava obstoječe pokopališče, območje širitve pokopališča, robna območja pokopališča s prometnimi površinami.
Površine v območju urejanja CP Pokopališče Lipica so namenjene pokopališki dejavnosti, ureditvam mirujočega prometa in javnim komunikacijam in ureditvam na robnih območjih.
Funkcionalna območja so opredeljena v grafičnem prikazu v merilu 1: 2500.
5. člen
V ureditveni načrt zajeto območje je razdeljeno v:
– notranje površine pokopališča, ki so omejene s pokopališko ograjo in namenjene izključno pokopališki dejavnosti in
– robne površine pokopališča, ki so javno dostopne, prometne površine in druge urejene površine,
– gozdne in druge robne površine, ki so urejene kot mejna območja med pokopališčem in sosednjimi območji.
6. člen
Raba obstoječega dela pokopališča in obstoječih zunanjih površin ostaja nespremenjena.
V območju širitve pokopališča so predvidene nove pokopne površine in dopolnitve manjkajočih funkcij z objekti in ureditvami funkcionalnega dela ter parkiriščem.
V območju se dopuščajo tiste dejavnosti, ki so neposredno povezane s pokopališčem.
7. člen
Območje urejanja in širitve pokopališča sestavljajo enote z naslednjimi namembnostmi:
– funkcionalna enota A:
obstoječe pokopališče, poslovilni objekt, glavni vhod
– funkcionalna enota B:
nove pokopne površine za žarne zemeljske pokope ob potoku
– funkcionalna enota C:
pokopno območje za klasične in žarne pokope, sprevodna pot
– funkcionalna enota D:
pokopno območje za klasične in žarne pokope ter nove posebne oblike pokopavanja, poslovilni objekt, sprevodna pot
– funkcionalna enota E:
spremljajoči funkcionalni objekti in parkirne površine, vhod in stranski dostopni trg, prehod preko potoka
– funkcionalna enota F:
parkovna površina ob potoku, premostitve potoka in z gozdom porasle površine na brežinah,
– funkcionalna enota G:
parkirišče ob glavnem vhodu
– funkcionalna enota H:
območje pristopa k pokopališču, križišče z uvozom na parkirišče, obračališče in postajališče avtobusa, počivališče nad pokopališčem
– funkcionalna enota I:
– južni del območja urejanja z objektom za začasno bivanje in javno potjo.
Funkcionalne enote so prikazane v prilogi dokumenta v merilu 1:2500.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO; ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
8. člen
Ureditev novega dela pokopališča se izvede postopoma po posameznih fazah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe in oblikovanja grobnih polj. Z idejno rešitvijo prikazuje ureditev sprevodne poti, posameznih načinov pokopavanja, načine ograjevanja, ureditve premostitev potoka, zasaditev in preoblikovanje reliefa.
9. člen
Vsi posegi v prostor, kot so dostopi do vseh objektov, pešpoti, parkirni prostori, sanitarije in ostale ureditve morajo biti oblikovani brez grajenih ovir oziroma tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
10. člen
Obstoječe pokopališče se preko zredčenega pasu visokodebelne vegetacije ob potoku povezuje z novim pokopališčem, ki je poudarjeno parkovne narave. Novo pokopališče ima rahlo razgiban teren v katerem so razporejena grobna polja namenjena različnim tipom pokopavanja. Ureditev povezuje sprevodna pot, ki povezuje poslovilni objekt z novim delom pokopališča.
Pokopališče je ograjeno tako, da so med vegetacijo dopuščeni dolgi pogledi na jug, vzhod in zahod. Vzdušje prostoru zagotavljajo oblikovanje terena, zasaditev vegetacije, red nagrobnih obeležij in pogledi na kulturno krajino.
11. člen
Vse arhitekturno oblikovanje mora biti primerno posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost. Zahtevana kvaliteta oblikovanja objektov mora biti usklajena z drugimi ureditvami in opremo tako oblikovno kot v izboru materialov.
Sanacija obstoječega objekta mora spoštovati originalno zasnovo v gabaritih, ravni strehi, betonski izvedbi fasade osnovnega trakta objekta. Dopolnjevanje in spreminjanje posameznih delov objekta mora biti podrejeno originalni zasnovi.
Premostitve čez Žabnico morajo biti izvedene na podlagi idejnega projekta. Osrednja premostitev v osi sprevodne poti mora biti široka najmanj 3 m. Druga premostitev je lahko široka do 2 m.
12. člen
Na območju se ohranjajo drevesni sestoji na ježah. Ohranijo se vsa vitalna in stabilna in ne prestara drevesa. Dopustne so odstranitve nevitalnih smrek. Dopolnilne zasaditve se izvajajo z drevesnimi in grmovnimi vrstami avtohtone vegetacije: graden, beli gaber, breza bukev, jesen, rdeči bor, macesen.
Nove zasaditve velikega drevja, ki so del sanacijske saditve in oblikovanja pokopališkega prostora, se izvajajo z izborom posameznih dreves iz nabora avtohtone vegetacije. Živice uporabljene za ograditev območja in notranjo členitev prostora so prosto rastoče.
Odstranjevanje drevesne vegetacije mora potekati pod nadzorom predstavnika službe za varstvo naravne dediščine. Dosajevanje poteka na terenu na osnovi idejnega projekta zasaditve in pod nadzorom odgovornega projektanta.
Obstoječe živice se postopoma odstranijo in nadomestijo po idejnem projektu.
Urejanje platoja ob vhodu v parkirišče mora biti usklajeno z zasnovo pokopališča. Sajenje prostoru tujih rastlinskih vrst ni dovoljeno.
13. člen
Funkcionalna enota A – obstoječe pokopališče
Območje obstoječega pokopališča je obravnavano v štirih delih:
– glavnih vhod in območje žarnih niš v brežini ob njem,
– poslovilni objekt,
– grobna polja,
– brežina terase.
Obstoječi del pokopališča ostaja v funkciji. Predvideni so ukrepi sanacijsko ureditvene narave.
Glavni dostop na pokopališče se preuredi. Novo zasnovano stopnišče omogoča zložnejši pristop, prekinja ga podestna ravnina in dopolnjuje dostopna rampa. Sočasno s preureditvijo dostopnega stopnišča se opustita dve zgornji terasi za pokopavanje v žarne niše. Predvidena je sanacija robov obstoječih dveh nizov žarnih niš.
Novo predvideno pokopavanje v žarne niše se uredi v povezavi z novim pristopnim stopniščem. Ureditev omogoča nadaljevanje pokopavanja v žarne niše in zaokroža zasnovo vhoda.
Poslovilni objekt se postopoma sanira in v celoti nameni poslovilnemu obredju. Predvideno je nadkritje zunanje poslovilne površine, preureditev vežic, ureditev prostorov za žalujoče in notranji poslovilni prostor.
V območju je predvidena ureditev novih počivališč s tekočo vodo in manjšimi posodami za odpadke ob robu krožne poti. Na posameznih mestih vzhodnega dela obstoječega pokopališča se zasadi nova velika drevesa.
Odlaganje odpadkov v območju se spreminja. Večji zbiralniki ostajajo na dve mestih, manjši spremljajo počivališča ob robu tega dela pokopališča. Zbiralniki so vidno izločeni iz pokopališkega prostora.
Terasna brežina, ki obkroža severovzhodni del pokopališča se sanira z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije. Pri tem mora ostati odprt pogled na pokopališče z zgornje pristopne terase.
14. člen
Funkcionalna enota B – nove površine ob potoku
Obstoječe pokopališče se s tem območjem širi do potoka. Območje je urejeno za potrebe žarnega pokopavanja. Raster grobov prekinjajo poti in posamezna velika drevesa.
Poti se navezujejo na obstoječo mrežo poti.
Proti potoku se pokopališče s tem delom vizualno odpira. Varno uporabo zagotavlja ureditev stika med vrhom brežine vodotoka in območjem pokopališča.
Ob območju je urejen prehod ob potoku. Iz tega dela je urejena manjša premostitev potoka, ki navezuje prostor na parkovno ureditev ob levem bregu potoka.
15. člen
Funkcionalna enota C – novi del na spodnji terasi
Območje je urejeno kot nova pokopališka površina. Urejeno je kot zaokrožena celota v funkcionalni povezavi z obstoječim pokopališčem. Območje je namenjeno pokopavanju v klasične in žarne grobove.
Način pokopavanja sledi zasnovi obstoječega pokopališča z redom in predvideno obliko obeležij. Ponujene so tudi nove oblike pokopavanja brez izrazitega obeležja. Oblikovalska zasnova območja se odmika od obstoječe zasnove in povzema mehke linije naravnega terena. Ideja temelji na rahlem preoblikovanju terena, ki v povezavi z zasaditvijo drevesnih skupin in soliterjev deli prostor v manjše pokopne poljine različnih značajev. Značaji posameznih poljin so povezani z izborom načina pokopavanja, ki se v njih izvaja.
Zasnova gradi na ustvarjanju parkovnega značaja pokopališča, ki je v posameznih delih z ritmom nagrobnih obeležij zelo blizu obstoječemu delu pokopališča, v nekaterih delih pa se od njega že precej odmika. Prostor spomina dodatno obeležijo glavna sprevodno sprehajalna pot in niz počivališč.
Območje je ograjeno tako, da se v fazi delovanja poveže v celoto z obstoječim pokopališčem.
16. člen
Funkcionalna enota D – novi del na zgornji terasi
Območje zgornje terase se uredi kot zadnja sklepna faza pokopavanja na pokopališču Lipica. Prostor je namenjen pokopavanju v žarne grobove različnih tipologij. Predvideni sta manjša izrazitost nagrobnih obeležij in večja gostota pokopavanja.
Zasnova je oblikovalsko nadaljevanje predhodne parkovne zasnove pokopališča. Območje je notranje členjeno s pomočjo ustvarjenih minimalnih terenskih preoblikovanj. Značilnost tega dela je nekoliko večja odprtost v krajino in zato manjša količina drevesne vegetacije.
Prostor osmišlja novi poslovilni objekt navezan na gozdni rob in sprevodno pot. Območje je navezano na stari del pokopališča z dvema prehodoma preko brežine. Eden zložnejši je del sprevodne poti, drugi stranski je stopnišče, ki se povezuje s parkovnim območjem ob potoku.
Območje se v fazi pripravljalnih del ogradi tako, da se najprej odstrani vmesna ograja predhodne faze. Ograja se dopolni tako, da je območje pokopališča dolgoročno enotno ograjeno.
17. člen
Funkcionalna enota E – funkcionalni del
Na južnem delu obstoječega pokopališča ob cesti Lipica–Gosteče se obstoječe nasutje ob potoku preuredi v novi vhodni del pokopališča. Novi, funkcionalni vhod poleg parkirišč in objektov vključuje tudi ureditev prehodnega območja, prostora med poslovilnim objektom in glavno premostitvijo potoka po katerem vodi sprevodna pot.
Prostor je namenjen funkcionalnemu parkiranju in objektu za spremljajoče dejavnosti ter ureditvi prehoda sprevodne poti iz starega dela v novi del pokopališča.
Območje je z vegetacijo izločeno iz območja pokopavanja.
18. člen
Funkcionalna enota F – parkovna površina ob potoku
Območje ob potoku se ureja v skladu z oblikovalsko zasnovo, ki predvideva, da je zarast ob potoku redkejša in da prepušča poglede iz starega dela v novi del in nazaj. Iz obstoječega gozdnega sestoja se odstranijo starejša in slabše raščena drevesa. Dosadi se posamezna drevesa in grmovni sloj. Vzdolž potoka je urejena pot skozi območje urejanja.
Premostitvi potoka sta dve. V osi glavne sprevodne poti je urejena prostorna premostitev, v nadaljevanju poti ob potoku na skrajnem vzhodnem delu pa je premostitev bolj funkcionalne narave.
Vodotok ostaja v profilu izvedene regulacije nespremenjen. Predvidena je dosaditev vegetacije na vrhu brežin kot varnostni ukrep na posameznih mestih.
19. člen
Funkcionalna enota G – parkirišče ob vhodu
Parkirišče se po potrebi razširi na celotno območje namenjeno tej funkciji. Celotno parkirišče je potrebno tlakovati, da ne bo v makadamski izvedbi. Zasaditev je dopolnjena v skladu z ureditvijo poti od parkirišča do vhoda na pokopališče.
20. člen
Funkcionalna enota H območje pristopa k pokopališču
Območje ni del ureditvenega območja CP. Glede na njegovo lego in funkcijo je predvideno usmerjanje njegovega urejanja v skladu s potrebami pokopališke dejavnosti. Ureditev novega križišča se izkoristi za urejanje celotnega platoja med parkiriščem in pokopališčem.
Obračališče avtobusa s končno postajo se nekoliko premesti proti vzhodu, da se sprosti dostop s parkirišča do vhoda na pokopališče. Ob robu terase se uredi razgledišče počivališče. Pot od parkirišč do vhoda na pokopališče se uredi in poudari. Obeleži se vhod na pokopališče.
Drevesa odstranjena zaradi gradbenih posegov se nadomestijo.
21. člen
Funkcionalna enota I – južni del območja urejanja
Območje na skrajnem južnem koncu ureditvenega območja ni uporabljeno za pokopališko dejavnost. Območje dolgoročno ostaja del ureditvenega območja CP.
Objekt za začasno bivanje ostaja v funkciji. Prenove in dograditve niso dovoljene. Javna pot mimo objekta ostaja v funkciji.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
22. člen
Napajanje in vhodi
Območje se prometno navezuje na regionalno cesto R1 – 210 Škofja Loka – Lipica in na občinsko cesto Lipica–Gosteče.
Ob novi ureditvi križišča (krožišča) na regionalni cesti je potrebno celovito preurediti vstopni del na pokopališče, vključno z obračališčem avtobusa. Predmetna ureditev ni predmet tega ureditvenega načrta.
Glavna vhoda na pokopališče sta s severne strani, preko celovito prenovljenega vstopnega dela in s središčne lokacije razširjenega pokopališča ob potoku Žabnica. Poleg glavnih je možno uredite še sekundarne vhode.
23. člen
Prehodnost območja
Potrebno je zagotoviti možnost dostopa na kmetijske površine na zgornji trasi, na kateri je načrtovana III. faza razširitve pokopališča.
24. člen
Parkirišča
V končni fazi mora biti zagotovljenih 300 parkirnih mest. Parkirna mesta se zagotovijo na dveh lokacijah. Parkirišča morajo biti namenjena izključno osebnim avtomobilom in vozilom za potrebe izvajanja pokopališke dejavnosti. Parkiranje tovornih vozil je prepovedano.
Ohranja se obstoječe parkirišče ob regionalni cesti R1–210 Škofja Loka–Jeprca, ki je deloma že zgrajeno, deloma pa ga je potrebno dograditi v smeri proti vzhodu. Dograditev mora biti izvedena skladno z obstoječim parkiriščem, pasovi med parkirnimi mesti morajo biti zasajeni z drevesno vegetacijo.
Obstoječe parkirišče ob potoku Žabnica je potrebno povečati in preurediti v skladu s celovito zasnovo novega vstopnega območja v razširjeno pokopališče.
25. člen
Poti
Sprevodna pot mora biti izvedena tako, da omogoča zložno gibanje, brez funkcionalnih ovir, z maksimalnim naklonom do 5%. Široka mora biti 2,5 do 3 m in tlakovana.
Sekundarne poti morajo biti široke najmanj 1,8 m in tlakovane.
Terciarne poti znotraj grobnih polj morajo biti široke najmanj 1 m. Lahko so tlakovane s plastičnimi travnimi rešetkami ali drugače primerno utrjene.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
26. člen
Kanalizacija
Sanitarne odpadne vode iz objektov na območju pokopališča Lipica se spelje v vodo tesne, nepretočne greznice. Vsebino greznic je treba redno odvažati na ustrezno čistilno napravo.
Vse meteorne vode iz utrjenih parkirnih površin je treba preko lovilca olj speljati v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki poteka ob cesti zahodno od pokopališča. Obstoječo kanalizacijo je treba pregledati in jo po potrebi sanirati.
Čiste padavinske vode s strešin objektov, poti in ostalih površin se ponika.
Vodovod
Predvidena vodovodna napeljava se navezuje na obstoječo interno vodovodno napeljavo na območju pokopališča Lipica. Na pokopališču se v skladu z novo zasnovo uredi interno instalacijo do posameznih vodnih korit oziroma vodnjakov.
Električno omrežje
Predvideno električno omrežje se navezuje na obstoječe interno električno omrežje na območju pokopališča Lipica, ki je priključeno na TP Lipica.
Preko območja parkirišč ob Ljubljanski cesti poteka 20 DV KV daljnovod, ki ga je treba po potrebi višinsko korigirati oziroma prestaviti.
Glavne povezovalne poti se opremi z interno razsvetljavo manjše jakosti v skladu z novo zasnovo.
Ogrevanje
Objekti na območju pokopališča Lipica se ogrevajo na električno energijo ali plin. Do izgradnje javnega plinovodnega omrežja na obravnavanem območju se lahko uporablja vkopane plinske cisterne.
Za hlajenje objektov je priporočljiva uporaba klimatskih naprav. Lokacijo in izvedbo klimatskih naprav se določi v soglasju z avtorjem zasnove pokopališča.
Telefonsko omrežje
Predvidena telefonska instalacija se navezuje na obstoječi telefonski priključek pokopališča Lipica.
Smeti
Zbirna mesta odpadkov na območju grobov se določi v skladu z novo zasnovo pokopališča, pri čemer je treba upoštevati ustrezne sanitarne in higienske pogoje. Prevzemno mesto odpadkov se uredi v sklopu parkirišča ob cesti v naselje Lipica.
Predvideti je ločeno zbiranje organskih in ostalih odpadkov.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
27. člen
Vsi posegi v prostoru ne smejo povzročati večjih motenj, kot je s predpisi dovoljeno.
28. člen
Rušitve obstoječih objektov in naprav
Zaradi izvedbe razširitve pokopališča po tem ureditvenem načrtu ni potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav.
29. člen
Varovanje gozda in naravne dediščine
Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini posegov je treba v največji možni meri ohraniti naravno obliko gozda,
– preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
– morebitne sečnje na brežinah teras je potrebno izvesti selektivno,
– za sanacijo gozdnega roba na območju brežin teras se morajo uporabljati avtohtone vrste.
30. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na območju obdelave ni evidentiranih objektov kulturne dediščine. Stična območja pokopališča morajo ostati v primarni rabi. Ureditev mora vključevati odpiranje značilnih pogledov na kulturno krajino v zaledju.
31. člen
Varovanje zraka
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da se v čim večji možni meri prepreči dodatno onesnaženje zraka.
32. člen
Varstvo voda
Pred nadaljnjo projektno obdelavo je treba izdelati hidro geološke in geološke raziskave tal ter predvideti ukrepe preprečevanje zastajanja vode v območjih za klasične oziroma talne žarne pokope.
Ureditve ob potoku Žabnica ne smejo poslabšati odtočnih razmer.
Kakovost vode v vodotoku se zaradi izvedbe posega ne sme poslabšati.
33. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov in odvoz na komunalno odlagališče opravlja z lastnimi vozili upravljavec pokopališča. Ureditev zbirnih mest je določena v poglavju o komunalnem urejanju.
34. člen
Zaščita pred prekomernim hrupom
V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko določene ravni hrupa, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom. Hrup, ki nastaja pri pokopavanju in hrup na parkirišču ne bo negativno vplival na obstoječi nivo hrupa, zato posebni aktivni ukrepi v času obratovanja pokopališča zaradi vplivov na sosednja območja niso predvideni.
Robne površine znotraj pokopališča se pred hrupom s ceste varujejo s primerno obdelavo ograje.
35. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje pokopališča ne sme poslabšati.
VIII. USMERITVE ZA ZAPOREDNOST IZVAJANJA
36. člen
Predvidena je postopnost urejanja v treh fazah z možnostjo izgradnje v več fazah.
V vsaki fazi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča. Sprevodi morajo v vseh fazah potekati po notranjih površinah pokopališča.
I. Faza obsega funkcionalni enoti A in B.
II. Faza obsega funkcionalne enote E, F, C.
III. Faza obsega funkcionalne enote F in D.
Izvedba posegov v funkcionalnem območju F poteka postopoma. Končna funkcionalna zaokrožitev enote E se izvaja glede na izražene potrebe in možnosti, vendar mora biti takoj v začetku druge faze vzpostavljeno urejeno stanje začasnega značaja.
37. člen
Do ureditve za pokopališko dejavnost ostanejo zemljišča II. in III. faze v kmetijski rabi.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
38. člen
Investitorji in izvajalci so pri projektiranju, gradnji in urejanju dolžni upoštevati veljavno zakonodajo o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
X. PREHODNI IN KONČNI ODLOČBI
39. člen
Ureditveni načrt je občanom in organizacijam stalno na vpogled v organizacijski enoti občinske uprave (upravnem organu) Občine Škofja Loka, pristojnem za urejanje prostora.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
40. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost