Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4069. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, stran 9089.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
1. člen
Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, sporoča podatke o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad) na enega od naslednjih načinov:
– po telefonu,
– po telefaksu,
– s priporočeno pisemsko pošiljko in
– po kurirju.
2. člen
Odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, pošilja podatke uradu na obrazcu, ki je skupaj s prilogo in navodilom o načinu izpolnjevanja obrazca sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Po telefonu ali telefaksu se uradu sporoča podatke samo v primeru, če transakcija, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja, še ni bila izvršena.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovil razloge za sum pranja denarja, sporočiti uradu podatke tudi s priporočeno pisemsko pošiljko ali po kurirju in v obliki, predpisani v prejšnjem členu.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12213
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance
      NAVODILO O NAČINU IZPOLNJEVANJA OBRAZCEV

Z navodilom o načinu sporočanja podatkov je predpisan obrazec, s
katerim mora odvetnik, odvetniška družba, notar, revizijska
družba, samostojni revizor ali pravna oziroma fizična oseba, ki
opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
(v nadaljevanju: zavezanec), sporočiti podatke o vseh
transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi
za sum pranja denarja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja.

V obrazec se vnese tiste podatke, ki se jih glede na okoliščine
lahko pridobi, oziroma podatke, s katerimi zavezanec že
razpolaga.

Podatke se vpisuje s tiskanimi črkami. Pri več ponujenih
možnostih je potrebno izbrati eno in prekrižati kvadrat pred
besedilom, če pri posamezni rubriki ni določeno drugače.

Kratica ZPPDen-1 pomeni zakon o preprečevanju pranja denarja
(Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02). Z izrazom "Stranka" je
mišljena pravna oseba ali posameznik, ki opravlja samostojno
dejavnost, za katerega odvetnik, odvetniška družba ali notar
opravlja storitve, oziroma pri katerem poteka revidiranje ali se
zanj opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega
svetovanja.

A V poglavje "Podatki o stranki" se vnese podatke, ki se
pridobijo z vpogledom v uradni osebni dokument stranke oziroma v
originalno ali overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega
javnega registra, ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Če
podatkov ni mogoče dobiti na opisani način, se manjkajoči podatki
pridobijo od stranke.

1 V rubriko "Datum vzpostavitve poslovnega razmerja" se vpiše
datum, ko je zavezanec s stranko vzpostavil poslovno razmerje.

2d Rubriko "Stranka je oseba, ki samostojno opravlja dejavnost"
se označi v primerih, ko je stranka registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik (s.p.). Ta rubrika se označi tudi v
primerih, ko je stranka - fizična oseba, ki je na podlagi
posebnih predpisov registrirana za opravljanje določene
dejavnosti in ima zato poseben status (npr. odvetnik, notar,
svobodni umetnik, obrtnik, izvršitelj).

2e Rubriko "Stranka je druga oseba" se označi v primerih, ko je
stranka oseba, ki je ni mogoče uvrstiti med osebe v rubrikah 2a,
b, c ali d. To so civilnopravne ali javnopravne osebe, ki nimajo
statusa pravnih oseb, fizičnih oseb ali fizičnih oseb s posebnim
statusom (npr. podružnica, tiha družba, civilnopravna družba).

3 V rubriko "Firma" se vpiše vse tri elemente firme in sicer:
označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro firme in označbo
pravne oblike družbe.

V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko vpiše tudi
skrajšana firma.

4 V rubriko "Sedež" se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

7 V rubriko "Stalno prebivališče" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

B V poglavje "Podatki o delavcu ali pooblaščencu, ki za pravno
osebo vzpostavi poslovno razmerje ali opravi transakcijo" (10-13)
se vnese podatke o delavcu ali pooblaščencu, ki za pravno osebo
vzpostavi poslovno razmerje ali opravi transakcijo. Podatki se
pridobijo z vpogledom v njegov uradni osebni dokument.

12 V rubriko "Stalno prebivališče" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

C Poglavje "Podatki o dejanskem lastniku tuje pravne osebe -
stranke" se izpolni samo v primeru, če je stranka tuja pravna
oseba, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske ali
proizvodne dejavnosti v državi, v kateri je registrirana, ali v
primerih, ko gre za fiduciarne ali druge podobne družbe tujega
prava z neznanimi lastniki ali upravljalci. V to poglavje se
vnese podatke, ki se pridobijo z vpogledom v originalno ali
overjeno dokumentacijo iz sodnega ali drugega javnega registra,
ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Če iz sodnega ali
drugega javnega registra ni mogoče pridobiti vseh podatkov, se
manjkajoči podatki pridobijo z vpogledom v listine in poslovno
dokumentacijo, ki jo predloži pooblaščenec pravne osebe. Če vseh
podatkov ni mogoče pridobiti na opisani način, se manjkajoči
podatki pridobijo od stranke.

V rubrike 14-20 se vpiše podatke o vsaki fizični osebi, ki ima v
določeni tuji pravni osebi - stranki najmanj 20% poslovni delež
oziroma ima tak delež v obliki delnic ali drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju te pravne osebe,
oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi.
V primeru, ko je druga pravna oseba posredni ali neposredni
imetnik 20% poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic tuje
pravne osebe - stranke ali je v njenem kapitalu udeležena z
najmanj 20% deležem, se v rubrike 14-20 vpiše podatke o vsaki
fizični osebi, ki ima v tej pravni osebi najmanj 20% poslovni
delež oziroma ima tak delež v obliki delnic ali drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe,
oziroma je v enakem deležu udeležena v kapitalu ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju s sredstvi v tej pravni osebi.

14 V rubriki "Oseba" se označita vrsta in delež udeležbe
dejanskega lastnika v tuji pravni osebi - stranki, pri čemer se
lahko izpolnita največ dve točki hkrati.

15 V rubriki "Fizična oseba je" se lahko označi samo eno izmed
dveh točk.

15a To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba nastopa kot
lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe - stranke z najmanj 20%
deležem. V primeru, da je takih fizičnih oseb več, je za vsako od
teh oseb potrebno izpolniti ustrezno rubriko v prilogi obrazca.

15b To rubriko se označi takrat, ko fizična oseba z najmanj 20%
deležem nastopa kot lastnik ali upravljalec druge pravne osebe,
ki je lastnik ali upravljalec tuje pravne osebe - stranke.

D V poglavje "Podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo
razlogi za sum" se vnese podatke o vsaki sumljivi transakciji, ki
se pridobijo z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo. V
primeru večjega števila takšnih transakcij, se vnese podatke v
ustrezne rubrike v prilogi obrazca.

21 Rubrika "Transakcija še ni opravljena" se označi v primeru,
ko je stranka sicer zahtevala transakcijo, pa ta kasneje iz
kakršnihkoli razlogov ni bila opravljena.

22 V rubriko "Datum ali obdobje opravljanja transakcij" se vpiše
dan, mesec in leto, ko je transakcija bila zahtevana ali
opravljena. V primeru, da zavezanec s temi podatki ne razpolaga,
se vpiše samo obdobje opravljanja transakcij.

23-24 V rubrikah "Znesek" in "Valuta" se vpiše znesek in valuto,
v kateri je bila transakcija opravljena ali zahtevana. Za oznako
valut se uporablja mednarodno uveljavljene oznake (npr. EUR ali
978).

25 Rubriko "Znesek v SIT" se izpolni samo v primeru, ko gre za
transakcijo v tuji valuti in se znesek preračuna v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, ko je bila transakcija
opravljena ali zahtevana.

E Poglavje "Oseba, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum" se
izpolni v primeru, ko je oseba zahtevala, ali opravila sumljivo
transakcijo in v primeru, ko v zvezi s to osebo obstajajo taki
razlogi za sum, ki niso povezani s konkretno transakcijo. Oseba,
v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum, je lahko stranka, s
katero je zavezanec v poslovnem razmerju, ali druga oseba, ki je
v poslovnem razmerju s stranko. V primeru, da je teh oseb več, je
potrebno izpolniti ustrezne rubrike v prilogi obrazca. Podatke iz
tega poglavja se pridobi z vpogledom v listine in poslovno
dokumentacijo.

26 V Rubriki "Oseba je" se označi samo ena od navedenih točk.

26d Rubriko "Oseba je: oseba, ki samostojno opravlja dejavnost"
se označi v primerih, ko je oseba registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik (s.p.). Ta rubrika se označi tudi v
primerih, ko je oseba - fizična oseba, ki je na podlagi posebnih
predpisov registrirana za opravljanje določene dejavnosti in ima
zato poseben status (npr. odvetnik, notar, svobodni umetnik,
obrtnik, izvršitelj).

26e Rubriko "Oseba je: druga oseba" se označi v primerih, ko gre
za osebo, ki je ni mogoče uvrstiti med osebe v rubrikah 28a, b, c
ali d. To so civilnopravne ali javnopravne osebe, ki nimajo
statusa pravnih oseb, fizičnih oseb ali fizičnih oseb s posebnim
statusom (npr. podružnica, tiha družba, civilnopravna družba).

27 V rubriko "Firma" se vpiše vse tri elemente firme in sicer:
označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro firme in označbo
pravne oblike družbe.

V primeru, ko gre za rezidenta, se v to rubriko lahko vpiše tudi
skrajšana firma.

28 V rubriko "Sedež" se vpiše podatke v zaporedju: ulica, hišna
številka, kraj in država.

31 V rubriko "Stalno prebivališče" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

F, 33 V poglavje "Podatki o razlogih za sum" in rubriko 33 se
podrobno vpiše dejansko stanje in vse relevantne okoliščine,
povezane s transakcijo (način izvršitve transakcije, namen
izvršitve transakcije...) ali osebo, v zvezi s katero obstajajo
razlogi za sum pranja denarja. Prav tako je potrebno opisno
navesti relevantni indikator ali indikatorje iz seznama za
prepoznavanje sumljivih transakcij. Zahtevani podatki se
pridobijo z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo.

G V poglavje "Pošiljatelj" se vnese podatke o zavezancu za
sporočanje podatkov uradu.

34 V rubriko "Sporočilo je bilo posredovano" se vpiše dan,
mesec, leto in uro, ko je bila transakcija v skladu s 3. členom
tega navodila še pred izvršitvijo sporočena uradu po telefonu ali
telefaksu.

35 V rubriko "Datum izpolnitve obrazca" se vpiše datum, ko je
oseba, ki prijavlja transakcijo, izpolnila obrazec.

36 V rubriko "Firma pošiljatelja" se vpiše vse tri elemente
firme in sicer: označbo, ki napotuje na dejavnost družbe, jedro
firme in označbo pravne oblike družbe.

37 V rubriko "Sedež pošiljatelja" se vpiše podatke v zaporedju:
ulica, hišna številka, kraj in država.

38-40 V rubriko "Oseba, ki prijavlja transakcijo" se navede
podatke o priimku in imenu fizične osebe, ki je pri zavezancu
pooblaščena za prijavljanje razlogov za sum pranja denarja.


AAA Zlata odličnost