Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2001, stran 9139.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 92. člena statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in 46/01), je Občinski svet občine Podlehnik na 20. redni seji dne 12. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Podlehnik za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2001 izkazuje prejemke v višini 388,678.308,65 SIT in izdatke v višini 402,012.438,94 SIT. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
I.   Skupaj prihodki              388,678.308,65
II.  Skupaj odhodki               402,012.438,94
III.  Proračunski presežek (I.–II.)        13,334.130,29
B)   Račun finančnih terjatev in naložb          SIT
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih 
    deležev                         –
VI.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                   –
VII.  Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)   13,334.130,29
C)   Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                      –
IX.  Odplačilo dolga                     –
X.   Neto zadolževanje                    –
XI.  Povečanje sredstev na računih
    (I.+IV.+VIII.-(II+-V.+IX.)         13,334.130,29
3. člen
Presežek prihodkov se nameni za financiranje projektov v letu 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 12. septembra 2002.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost