Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4534. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4535. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
4595. Uredba o spremembah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2001
4596. Uredba o spremembi uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

MINISTRSTVA

4536. Odredba o dopolnitvah odredbe o določitvi zaokroženih turističnih območij za potrebe posebnih iger na srečo
4537. Odredba o radijskih frekvencah, za katere ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
4538. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
4539. Navodilo za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške

USTAVNO SODIŠČE

4540. Pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4541. Odločba o ugotovitvi, da zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe ni bil v neskladju z ustavo in da drugi odstavek 39. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb ni v neskladju z ustavo
4542. 22. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških ni v neskladju z 2. in 8. členom ustave

BANKA SLOVENIJE

4543. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. 11. do 25. 11. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4544. Poslovnik Računskega sodišča Republike Slovenije
4545. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za oktober 2001
4546. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2001
4547. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
4548. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
4549. Poročilo o prodaji od 8. do 14. serije igre Hitra srečka
4550. Poročilo o prodaji od 3. do 6. serije igre Dobim podarim
4551. Poročilo o prodaji 1. serije igre Olimpijska srečka

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4552. Poročilo o prodaji od 1. do 2. serije igre Petica
4553. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Bistrica ob Sotli
4554. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4555. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4556. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah 1986-1990 - za območje Občine Bistrica ob Sotli

Bled

4557. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2001

Celje

4558. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4559. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
4560. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje
4561. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Otok I.

Črenšovci

4562. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001
4563. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci

Dobrepolje

4564. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje

Hajdina

4565. Odlok o komunalnih taksah v Občini Hajdina
4566. Odlok o plakatiranju v Občini Hajdina
4567. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4568. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
4569. Odlok o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo
4570. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Hajdina
4571. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
4572. Mnenje k ceni odvajanja odplak na območju Občine Hajdina

Horjul

4573. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Horjul

Kamnik

4574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Kamnik
4575. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik
4576. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik

Kidričevo

4577. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kidričevo
4578. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo

Kranj

4579. Programske zasnove za ureditveni načrt Brdo v območju Mestne občine Kranj - kot spremembo in dopolnitev družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990

Krško

4580. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
4581. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4582. Obvezna razlaga drugega stavka drugega odstavka 7. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško

Ljutomer

4583. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
4584. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Logatec

4585. Odlok o spremembah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanja naravnih dobrin (ekološka taksa)

Medvode

4586. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990, za območje Občine Medvode
4587. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode "Na klancu", cesta R1-211/212, km 1.780

Postojna

4588. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2001
4589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve

Prebold

4590. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Šmarje pri Jelšah

4591. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
4592. Odlok o določitvi pomožnih objektov in posegov v prostor za katere zadostuje priglasitev del
4593. Odlok o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Šmarje pri Jelšah
4594. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

1. Popravek odloka o soglasju k poslovniku Računskega sodišča Republike Slovenije (OdPoRacS)
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP za skupno območje Dobrna
3. Popravek odloka o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Grosuplje
4. Popravek sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
5. Popravek pravilnika o štipendiranju za izobraževanje na področju športa
6. Popravek odloka o ureditvenem načrtu "Sotočje"
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti