Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4578. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo, stran 8958.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) in 69. ter 110. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) je Občinski svet občine Kidričevo na 24. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Kidričevo
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99) se prvi odstavek 43. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
2. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.«
3. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glas je opredeljen, če se glasi »ZA« ali »PROTI«. Če je med opredeljenimi glasovi več glasov »ZA« kot »PROTI« predlaganemu sklepu oziroma odločitvi, je sklep sprejet, v nasprotnem primeru pa ni.«
4. člen
V tretjem odstavku 48. člena se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.«
5. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odlok je sprejet, če je odločitev z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
6. člen
Tretji odstavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je odločitev z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
7. člen
V 100. členu se za besedo »večine« doda besedilo, ki se glasi:
»opredeljenih glasov navzočih članov«.
8. člen
V 101. členu se v drugem odstavku spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine opredeljenih glasov navzočih članov, se na isti seji izvede posamično imenovanje članov.«.
9. člen
V tretjem odstavku 102. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/99-4-31-1
Kidričevo, dne 5. novembra 2001.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.