Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4557. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2001, stran 8931.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 2. točke drugega odstavka 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled v nadaljevanju 25. redne seje dne 14. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Bled za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov                         SIT
Prihodki:      Davčni prihodki       1.001,150.000
           Nedavčni prihodki       155,716.900
           Kapitalski prihodki       87,500.000
           Prejete donacije         2,300.000
           Transferni prihodki       65,598.000
Skupaj prihodki                            1.312,264.900
Odhodki:       Tekoči odhodki         392,203.800
           Tekoči transferi        457,423.660
           Investicijski odhodki     425,168.440
           Investicijski transferi     77,129.000
Skupaj odhodki                             1.351,924.900
B) Račun finančnih terjatev in naložb                    –200.000
C) Račun financiranja                           –5,600.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih                +45,460.000
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 40302-1/00
Bled, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.