Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4568. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, stran 8947.

Na podlagi 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99 in 12/01) in odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 50/01) in 9. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa dejavnost, območje, pogoje, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (v nadaljevanju: dimnikarske službe).
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, kot jih določajo vzdrževalni in drugi standardi za to službo.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Hajdina.
IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Koncesijo lahko pridobi pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana za opravljanje dimnikarske dejavnosti in ima ustrezno obrtno dovoljenje za opravljanje dimnikarstva,
– da je ustrezno tehnično opremljena za izvajanje koncesije,
– da ima zaposleno najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo V. stopnje tehnične smeri s področja dimnikarstva oziroma druge ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj v dimnikarski dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnih kadrov za učinkovito opravljanje dimnikarske službe,
– da se izkaže s potrdilom o nekaznovanosti,
– da se izkaže pozitivno finančno in likvidnostno stanje,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da pripravi program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da zagotovi strokovno vodenje katastra kurilnih naprav in drugih predpisanih katastrov.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico opravljati dimnikarsko službo na celotnem območju Občine Hajdina, po veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.
6. člen
Za opravljanje dejavnosti dimnikarske službe in določanje razmerja med koncesionarjem in uporabniki veljajo določbe zakona o dimnikarski službi, odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadziranja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Občine Hajdina in določbe tega odloka.
Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe, določa odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadziranja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov.
Izvajalec dimnikarske službe zaračunava uporabnikom storitev dimnikarske službe, svoje storitve po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet občine Hajdina.
VI. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
7. člen
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na celotnem območju Občine Hajdina, opravlja koncesionar storitve, na podlagi določil državnih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti, vse pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitev dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncendenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje občinski svet,
– da zagotovi pogoje za vodenje predpisanih katastrov,
– da zagotavlja pravočasno izvedbo letnih poročil,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom, z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in s koncesijsko pogodbo.
VII. VIŠJA SILA
8. člen
Koncesionar je dolžan opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnostih tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo tistih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja dimnikarske službe v nepredvidljivih okoliščinah.
VIII. ZAVAROVANJE
9. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo povzroči tretji osebi, državi oziroma občini, zaradi nevestnega izvajanja dimnikarskih storitev.
Zavarovanje za namen iz prejšnjega odstavka, mora biti vinkulirano v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka, zagotoviti izvajanje dimnikarskih storitev namesto občine.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja 4 leta.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve dimnikarske službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
X. VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
11. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za storitve dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
Cene storitev dimnikarske službe določa občinski svet, v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter na podlagi tarife in v skladu z določili koncesijske pogodbe.
XI. PLAČILO ZA KONCESIJO
12. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za koncesijo. Nadomestilo se obračuna v višini 5 odstotkov od fakturirane realizacije v preteklem letu, ustvarjene z dimnikarskimi storitvami. Nadomestilo se plačuje za vsako leto trajanja koncesije, do konca marca za preteklo leto.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Hajdina in se uporabljajo za razvoj lokalnih javnih služb in varstva okolja.
XII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
13. člen
Župan občine sprejme akt o izvedbi javnega razpisa za pridobitev koncesionarjev.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za podelitev koncesije,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava za razpis,
– pričetek in trajanje koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor (opravljanje dejavnosti, vodenje katastra…),
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru.
14. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita najmanj dva ponudnika.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
15. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga posreduje občinskemu svetu. O izbiri koncesionarja odloči občinski svet.
Na podlagi sklepa občinskega sveta, občinska uprava koncesionarju izda odločbo. O morebitnih pritožbah zoper odločbo, odloča župan.
16. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, vse skladno z zakonom.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE TER ODGOVORNOST KONCEDENTA IN KONCESIONARJA
17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti občinski upravi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe.
Občinska uprava ima tudi pravico izvajati nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe in nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev, o nadzoru pa se opravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent.
Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora imenuje tudi strokovno komisijo, ki jo sestavljajo po en član občinskega sveta, en član odbora za okolje in prostor, en član pa iz Sekcije dimnikarjev Slovenije.
XIV. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki, pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev koncesijske pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je koncesionar pridobil.
Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod pogoji, ki se določijo s koncesijsko pogodbo.
22. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z uporabniki na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti kataster naprav in vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično osebo ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, katerim mora dati soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
24. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
XVI. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/01-1
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost