Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4560. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje, stran 8938.

Na podlagi 27. in 59. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) izdaja župan Mestne občine Celje
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje
1. člen
S to odredbo se določa začetek in konec, trajanja ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v Mestni upravi mestne občine Celje.
Delovni čas
2. člen
Delovni čas v Mestni upravi mestne občine Celje se razporedi na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog in način dela upravnih organov in strokovnih služb Mestne uprave MOC (v nadaljnjem besedilu: upravni organ) oziroma notranje organizacijske enote upravnega organa, lahko župan MOC za posamezno notranjo organizacijsko enoto ali za celoten upravni organ razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo.
3. člen
Delovni čas v Mestni upravi MOC traja v ponedeljek, torek in četrtek 8 ur, v sredo 9.30 ure in v petek 6.30 ure.
Delovni čas v Mestni upravi MOC se razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev na delovnem mestu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 14. ure.
4. člen
Premakljiv delovni čas za prihod delavcev na delo je med 7.30 in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek med 15.30 in 16. uro, v sredo med 17. in 17.30 uro ter v petek med 14. in 14.30.
5. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa ali način njegovega dela oziroma za določena delovna mesta, lahko župan MOC razporedi delovni čas tudi drugače, kot je to določeno v 3. in 4. členu te odredbe.
6. člen
V okviru razpona delovnega časa, določenega za prihod na delo oziroma z dela, morajo delavci, upoštevajoč značaj delovnih nalog in način njihovega izvrševanja, opraviti 40-urno tedensko delovno obveznost.
Evidentiranje prihodov in odhodov, razporejanje dela v okviru razpona premakljivega delovnega časa in druga s tem povezana vprašanja podrobneje uredi direktor Občinske uprave MOC.
7. člen
Kolikor mestni predpisi, s katerimi Mestna občina Celje ureja zadeva iz svoje pristojnosti, to določijo, se v upravnem organu oziroma posamezni notranji organizacijski enoti upravnega organa organizira dežurna služba tako, da je zagotovljeno opravljanje nalog vse dni v tednu 24 ur na dan.
Glede na obseg dela, prostorske in tehnične pogoje se dežurstvo izvaja na sedežu upravnega organa oziroma notranje organizacijske enote ali na domu.
Seznam delavcev, sodelujočih v dežurstvu, razpored dežurstva za najmanj mesec dni vnaprej, ter kraj izvajanja dežurstva določi direktor Občinske uprave MOC na predlog predstojnika upravnega organa, v katerem se uvede dežurstvo.
8. člen
V upravnih organih Mestne uprave MOC so uradne ure za neposredno poslovanje upravnih organov za občane, organizacije in skupnosti ter za druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uradne ure) v ponedeljek od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure, v sredo od 8. do 11. ure in od 12. do 16.30 ter v petek od 8. do 11. ure in od 12. do 14. ure.
9. člen
Uradne ure v sprejemni pisarni mestne uprave so v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. do 16.30 in v petek od 8. do 12.30.
10. člen
V primerih, ko to narekuje značaj nalog upravnega organa, lahko župan za celotno mestno upravo oziroma za posamezne notranje organizacijske enote določi večji obseg uradnih ur, kot je to določeno v 9. in 10. členu te odredbe.
11. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik upravnega organa razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas v istem tednu.
Upravni organi morajo o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestiti stranke.
12. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur v Mestni upravi MOC mora biti označena na vidnem mestu v poslovnih prostorih Mestne uprave MOC.
13. člen
Z dnem veljavnosti te odredbe prenehata veljati odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine Celje (Uradni list SRS, št. 12/83 in 22/88) ter odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine Celje (Uradni list RS, št. 12/92).
14. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01400/001/95
Celje, dne 25. oktobra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost