Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4586. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990, za območje Občine Medvode, stran 8965.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode na 23. seji dne 6. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99) in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS št. 45/90, 2/92 in 49/92) za območje Občine Medvode, v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode.
2. člen
Dolgoročni plan Občine Medvode se dopolni v tekstualnem delu v poglavju 9. “Tabele“ tako, da se v točki 9.6. “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti na območju Občine Medvode“ dopolni tabela, in sicer z naslednjim območjem urejanja:
----------------------------------------------------------------------
Prostorska   Oznaka     Ime          Vrsta
celota     območja     območja        PIA
        urejanja    urejanja
----------------------------------------------------------------------
Š9 Medvode   ŠT9/2      krožno križišče    lokacijski načrt
Š12 Zbilje   ŠT 12/1     krožno križišče    lokacijski načrt
----------------------------------------------------------------------
3. člen
V skladu s spremembami, navedenimi v 2. členu tega odloka se spremeni in dopolni kartografski del dolgoročnega plana Občine Medvode v točki 8 “Kartografski del dolgoročnega plana“, ki obravnava:
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000, list: Škofja Loka – 20.
4. člen
Dolgoročni plan občine Medvode se dopolni s Programsko zasnovo za izdelavo lokacijskega načrta rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“, cesta R1–211/212, km 1.780.
Programska zasnova podrobno obravnava obstoječe križišče Medvode “Na klancu“, ki je predvideno za rekonstrukcijo.
Rekonstrukcija križišča obsega del ceste R1–211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana (Gorenjska cesta), ceste R2–413, odsek 413 Medvode–Zbilje (Zbiljska cesta) in Finžgarjeve ulice (lokalna cesta za Svetje.
Programska zasnova določa:
1. opredelitev programa
2. območje urejanja
3. organizacijo dejavnosti
4. podrobnejšo namensko rabo in zmogljivosti
5. pogoje in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine
6. pogoje in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
7. usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja
8. pogoje in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave
9. pogoje in usmeritve glede zaporednosti gradnje
10. potrebna rušenja, prestavitve
11. tolerance.
1. Opredelitev programa
Program rekonstrukcije krožnega križišča zajema:
– krožno križišče z dvema prometnima pasovoma v krogu dvopasovnim uvozom in izvozom na obeh krakih ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana (štiripasovnica) in s po enim uvoznim in izvoznim pasom na ostalih dveh krakih.
– ureditev površin za pešce in kolesarje v območju obravnavanega križišča.
2. Območje urejanja
Predvideni poseg meji na območja urejanja:
na zahodni strani:
I – najboljša kmetijska zemljišča
na južni strani:
ŠS 9/7-1- Svetje – območje naselja Medvode–Svetje
na vzhodni in severni strani:
ŠS 12/1-Na klancu – območje naselja Medvode–Na klancu
G – gozdne površine
Predvideni program gradnje tangira naslednje parcele oziroma dele parcel v k.o.Medvode, parc. 274/3, 274/5, 274/9, 274/10, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/6, 276/8, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/16, 276/17, 276/18, 276/19, 276/21, 277/1, 277/2, 277/3, 277/9, 277/10, 278/1, 278/7, 290/7, 294/1, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 295/2, 295/8, 295/18, 295/25, 295/26, 295/29, 295/30, 295/31, 295/36, 297/5, 297/7, 315/2, 317/1, 323/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6.
Skupna površina navedenih parcel obsega površino 1,47 ha zemljišča.
3. Organizacija dejavnosti
Na podlagi štetja prometa v letu 1995 in prognoze prometa v križišču za plansko obdobje 20 let, ob predpostavki, da bo promet naraščal za 3% vsako leto, je bila leta 1998 izdelana prometna študija in na podlagi nje več variant križišča “Na klancu“. Na podlagi prometne preveritve posamezne variante je izbrano krožno križišče z dvema prometnima pasovoma v krogu dvopasovnim uvozom in izvozom na obeh krakih ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana (štiripasovnica) in s po enim uvoznim in izvoznim pasom na ostalih dveh krakih.
4. Podrobnejša namenska raba in zmogljivosti
Predvidena rekonstrukcija krožnega križišča v Medvodah “Na klancu” obsega del:
– ceste R1–211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana, v dolžini 319 m
– ceste R2–413, odsek 413 Medvode–Zbilje (Zbiljska cesta), v dolžini 208,50 m
– Finžgarjeve ceste (lokalna cesta na Svetje), v dolžini 139,50 m in
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav.
Križišče “Na klancu” v Medvodah je zasnovano kot krožno križišče z dvema prometnima pasovoma v krogu, s srednjim prometnim otokom v obliki kroga, dvignjenim nad niveleto zunanjega roba vozišča.
Uvoza in izvoza krožnega križišča na kraku Jeprca in Ljubljana sta dvopasovna, ločena s srednjim ločilnim otokom, uvoza in izvoza krožnega križišča na kraku Zbilje in Finžgarjeva ulica pa sta enopasovna z dodatno potrebno razširitvijo, ki omogoča dvema osebnima voziloma hkratno zavijanje v krožišče, kar povečuje njegovo prepustnost.
V obravnavanem območju je predvidena ureditev avtobusnih postajališč in podhoda. Podhod kolesarske steze in peš poti pod krakom krožnega križišča, regionalno cesto Jeprca–Ljubljana, povezuje površine za pešce in kolesarje iz smeri Zbilje in Finžgarjeve ulice. Na obeh straneh regionalne ceste Jeprca–Ljubljana je predviden dostop v podhod tudi preko stopnišč.
Kolesarski promet poteka na pločniku, skupaj s hodnikom za pešce, iz smeri Zbilje ob severni strani ceste, ob Finžgarjevi ulici pa ob južni strani ceste.
Kolesarski promet ob regionalni cesti Jeprca–Ljubljana ni predviden, hodnik za pešce v območju krožišča je urejen le do avtobusnih postajališč in do Donove ulice, mimo gostilne Na klancu.
Dostopi do obstoječih objektov se uredijo preko poglobljenih robnikov.
Ukine se priključek Donove ceste na regionalno cesto Jeprca–Ljubljana.
Osnovni prečni prerezi:
– 18,60 m – cesta R1–211, odsek 212, Ljubljana–Jeprca, dva vozna pasova po 3,25 m, štirje robni pasovi po 0,30 m, srednji ločilni pas 2 m in dve bankini ali bermi po 1,20 m,
– 10,90 m – cesta R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje, dva vozna pasova po 3,0 m, dva robna pasova po 0,30 m, hodnik 2,80 m in bankina 1,0 m, oziroma berma 0,50 m,
– 10,80 m – Finžgarjeva ulica (cesta na Svetje), dva vozna pasova po 2,75 m, hodnik 2,80 m in bankina 1,0 m oziroma berma 0,50 m,
– 29,0 m polovica krožišča, štirje vozni pasovi po 4,50 m, dve bankina ali berma po 1,0 m, travnata mulda 1,50 m, pregledna berma 7,35 m in dvignjen otok 8,15 m.
Navedeni pasovi z izjemo bankin so v asfaltni izvedbi.
Prečni prerez podhoda:
– 4,50 m – svetla širina,
– min 2,50 m – svetla višina.
5. Pogoji in usmeritve za varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine ter prvin krajine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij naravne in kulturne dediščine.
6. Pogoji in usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni vplivi in dosežena nova kakovostna razmerja.
Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente. Nadstrešnica na avtobusnem postajališču mora biti tipološko in dimenzijsko usklajena z okoliškimi objekti, locirana pa tako, da bo vizura na stavbno dediščino čim manj motena.
7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje naravnega, delovnega in bivalnega okolja
Ob izdelavi projekta za rekonstrukcijo križišča Medvode “Na klancu“ (kot osnova za izdelavo in pogoje PZ) je bilo izdelano tudi poročilo o vplivih na okolje, ki ga je izdelal OIKOS d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 0212.0046 v decembru 2000.
Ob realizaciji je treba upoštevati vse izsledke tega gradiva.
8. Pogoji in usmeritve za infrastrukturno omrežje, objekte in naprave
Na območju obravnavane rekonstrukcije krožnega križišča “Na klancu“ potekajo obstoječi infrastrukturni vodi, ki prečkajo vozišče obstoječe ceste ali potekajo ob njem. Pri načrtovanem posegu je treba upoštevati vse že obstoječe in predvidene komunalne vode, ki tangirajo območje predvidene rekonstrukcije oziroma bodo tangirani s predvidenim posegom.
Kanalizacija
Odvodnjavanje ceste
Na celotnem odseku rekonstruiranega krožnega križišča Medvode je potrebno v strugo naravnih odvodnikov spuščati le čisto meteorno vodo oziroma vodo, ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Odpadne vode
Na obravnavanem območju ni kanalizacije, predvidena pa je kanalizacija komunalne odpadne vode za novo naselje Zbiljski gaj ter obstoječe naselje ob cesti R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje, Zbiljski cesti, katera se priključi na obstoječi fekalni kanal, ki poteka v Donovi ulici.
Vodovod
Vsi predvideni posegi v obstoječe vodovodno omrežje (prestavitve izven vozišča, novogradnje) morajo zagotoviti v času gradnje nemoteno preskrbo z vodo.
S predvideno rekonstrukcijo krožnega križišča v Medvodah je tangirano obstoječe vodovodno omrežje, katero je potrebno obnoviti, z izvedbo odcepov in po potrebi tudi zamenjavo hišnih priključkov.
Elektrika
Obravnavani poseg tangira obstoječe koridorje daljnovodov, 2 x 110 kV Kleče–Škofja Loka–Okroglo I in 2 x 2110 kV Kleče–(Medvode)–(Mavčiče)–Okroglo II ter 35 kV. Predvidene so prestavitve in zaščite visoko in nizkonapetostnih kablov in kabelske kanalizacije v območju križanja z regionalno cesto Jeprca–Ljubljana. Obstoječe 10 kV kablovodi se opustijo in nadomestijo z novimi 20 kV kablovodi v kabelskih kanalizacijah izven območja krožišča.
Obstoječo kabelsko kanalizacijo iz Zbiljske ceste se prestaviti izven območja regionalne ceste.
Telefon
Ob regionalni cesti Jeprca–Ljubljana in Zbilje–Medvode poteka več telekomunikacijskih vodov, ki jih je potrebno prestaviti oziroma ustrezno zaščititi, prav tako pa tudi TK kabel, ki povezuje hidroelektrarni Mavčiče in Medvode.
Javna razsvetljava
Vso obstoječo javno razsvetljavo se demontira in zgradi novo.
Plinovod
V obravnavanem območju ni magistralnih plinovodov. Nizkotlačni plinovod poteka v Donovi ulici in prečka cesto R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana ter po Čarmanovi ulici.
Za potrebe novega naselja Zbiljski gaj je predvidena trasa plinovoda v trasi pločnika ceste R2-413, odsek 4704 Medvode–Zbilje.
9. Pogoji in usmeritve glede zaporednosti gradnje
Vse v PZ predvidene posege na obravnavanem območju je izvesti v etapah, ki bodo opredeljene v lokacijskem načrtu.
10. Potrebna rušenja in prestavitve
Za realizacijo v PZ predvidenega posega je predvidena rušitev ene ograje in prestavitev ene.
Na celotnem območju rekonstruiranega križišča je predvidena odstranitev obstoječega vozišča (zgornji ustroj).
11. Tolerance
Tolerance bodo opredeljene v lokacijskem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
12. Kartografska dokumentacija
Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija, in sicer:
– izsek iz dolgoročnega in srednjeročnega plana RS v M 1: 50000,
– meja ureditvenega območja v M 1:5000,
– katastrski načrt s prikazom posega v M 1:1000,
– organizacija dejavnosti in namenska raba površin M 1:1000,
– komunalna infrastruktura M 1:1000,
– osnovni prečni prerez M 1:100.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Medvode so na vpogled na:
– Občini Medvode
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 003-36/00-59
Ljubljana, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost