Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4556. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah 1986-1990 - za območje Občine Bistrica ob Sotli, stran 8928.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 6. in 7. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 19. redni seji dne 11. 10. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah 1986-1990 za območje Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
Vsebina, predmet, cilji sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah - za območje Občine Bistrica ob Sotli - dopolnjenje 1999 (v nadaljevanju: besedila spremembe in dopolnitev prostorskega plana občine),
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine,
– sodelujoči subjekti pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine,
– terminski plan in postopek sprejemanja prostorskega plana občine,
– organizacija priprave sprememb in dopolnitev,
– sodelujoči organi in organizacije,
– finančna sredstva.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev se nanaša na:
– celotni razvoj občine s poudarkom na kmetijstvu in turistični ponudbi,
– urbanistične zasnove Bistrice ob Sotli,
– ureditev mejnih prehodov z Republiko Hrvaško,
– vodnogospodarske ureditve ob/na Bistrici in ob/na Sotli,
– ureditev prometne infrastrukture,
– določitev območij urejanja s prostorsko izvedbenimi akti,
– popravek tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela obstoječega prostorskega plana,
– spremembo ureditvenih območij naselij, zaselkov in samotnih kmetij, določitev namenske rabe prostora ter območij za intenzivno rabo (kmetijstvo, podjetništvo, obrt in turizem),
– evidentiranje in sanacija obstoječih kamnolomov in peskokopov.
3. člen
Predlagatelj pobude, ki je že oddal pobudo na Občino Bistrica ob Sotli, bo moral svojo vlogo dopolniti v času objave poziva na krajevno običajen način. Obrazec za vlogo se dobi na občini. Vlogi je potrebno priložiti dokumentacijo, ki bo služila kot strokovno gradivo za obravnavo pobude:
– opis predloga z navedbo potrebne površine in komunalne opreme,
– kopijo katastrskega načrta ne starejša od 3 mesecev, z označenimi zemljišči in parcelno številko,
– idejno skico novih objektov, kmetije, dejavnosti v merilu, ki z dispozicijo objektov, dostope, dovoze in manipulativni prostor,
– posestni list, iz katerega je razvidno lastništvo zemljišč (samo za dejavnosti),
– dokazila v skladu z drugim odstavkom 22.čl. zakona o kmetijskih zemljiščih – izda upravna enota,
– presojo upravičenosti predlaganega posega z vidika obstoječe in nove predlagane situacije na obrazcu MKGP- izpolni ga Kmetijska svetovalna služba,
– izjavo občine, da pobuda pomembno prispeva k razvoju dejavnosti na njenem območju.
Enako velja tudi za predlagatelje, ki bodo podali nove pobude.
Obravnavane bodo samo popolne vloge sprejete v določenem roku, naknadno prispele pobude in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. V času javne razgrnitve je možno podati pripombe samo na že obravnavane in razgrnjene pobude.
4. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag
Vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
– ugotovitev gospodarskih trendov in trendov razvoja posameznih strukturnih območij,
– opredelitev strategije razvoja dejavnosti v prostoru,
– opredelitev potreb po novih površinah za razvoj posameznih programov, glede na številne individualne pobude občanov za pridobitev novih stavbnih zemljišč,
– določitev hierarhije naselij glede na novo lokalno organiziranost,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca,
– pridobitev elementov varovanja naravne in kulturne dediščine ter naravnih resursov,
– pridobitev elementov razvoja prometne infrastrukture,
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS,
– preveriti obstoječe vse strokovne podlage za območje občine izdelane po letu 1986.
Strokovne podlage s področij varovanja naravne in kulturne dediščine podata Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave.
Za določitev prometne infrastrukture se izdela prometna študija na katero poda mnenje Ministrstvo za promet in zveze. Posebej se strokovno preveri možnost varnejše ureditve železniških prehodov.
Za urejanje vodotokov se izdela vodnogospodarska študija na katero poda mnenje Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave.
Kolikor bo iz predhodnih mnenj resornih ministrstev razvidno, da so potrebne še druge strokovne podlage se le-ta pridobijo v tem postopku.
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana občine se uskladijo z obveznimi izhodišči na področjih energetike, vodnega gospodarstva, poselitev, ter nravne in kulturne dediščine, skladno s strokovnim priporočilom o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99).
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine se izdelajo v digitalni obliki.
Za usmeritve in merila za razpršeno poselitev (razložena naselja, zaselki, samotne kmetije):
– ohranjanje dejavnosti in poseljenosti značilne kulturne krajine,
– omogočiti možnost razvijanja dopolnilnih dejavnosti,
– sanacijo razpršene gradnje z zaokrožanjem in zapolnjevanjem,
– predlogi ne smejo zahtevati bistvenih vlaganj javnih sredstev v omrežja javne in komunalne infrastrukture.
Novelirane geodetske podloge obstoječega stanja terena izdela pristojna geodetska organizacija.
Za načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami izdela elaborat pristojna rudarska institucija.
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva in gospodarstva,
– Zavod za gozdove, OE Rogaška Slatina in Brežice – za področje gozdarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo narave, izpostava Celje – za področje vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Dunajska 48 – za področje varovanja okolja,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za varstvo narave in Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje – za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje - za področje poselitve,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti - za področje rudarstva in energetike,
– Ministrstvo za promet in zveze, izpostava Celje – za področje prometa in zvez oziroma Občina Bistrica ob Sotli za občinske ceste,
– OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina – za področje vodooskrbe ter odvajanje in čiščenje odplak,
– Telekom Slovenije – PE Celje, za področje telekomunikacij in zvez,
– Elektro Celje - za področje distribucije električne energije,
– Eles, EGS - RI- za področje prenosa električne energije,
– Geoplin d.o.o., - za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina,
– Slovenska železnica - za področje železniškega prometa,
– Ministrstvo za obrambo, sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeve - področje mejnih prehodov,
– Druge organizacije, ki upravljajo z zemljišči in drugimi naravnimi dobrinami, zavarovanimi s posebnimi predpisi ter objekti in napravami v splošni rabi,
– Spominski park Trebče,
– Komisije in odbori Občine Bistrica ob Sotli za družbene dejavnosti, varstvo okolja in urejanje prostora, za komunalo, za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, za varovanje okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje, za varstvo naravne dediščine, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za rudarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Urad za energetiko, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– ELES d.o.o., Sektor za investicije, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
Resorna Ministrstva, za posamezna področja, morajo svoje pogoje podati v 30 dneh od dneva podane zahteve po posredovanju morebitnih pogojev. Kolikor le-ta v tem roku ne bodo posredovala pisnih pripomb (smernic, ureditev, pogojev in kriterijev) se bo smatralo, da jih nimajo.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine ugotovi, da je potrebno pridobiti še druga dodatna predhodna mnenja, pogoje ali soglasja, se le-ta pridobe v tem postopku.
Pred začetkom priprave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine je potrebno vključiti pristojna ministrstva in institucije, ki so dolžna sodelovati. Na to zahtevo izdelovalca in koordinatorja morajo posredovati svoje strokovne podlage na predvidene prostorske spremembe ter podati usmeritve (pogoje, zahteve in omejitve) v pisni obliki, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka.
Če v roku 30 dni po prejemu programa priprave ne posredujejo potrebnih strokovnih podlag (smernic, usmeritev, pogojev in kriterijev) pomeni, da soglašajo s spremembami.
Pristojna ministrstva in institucije morajo po zaključni javni razpravi v roku podati še mnenje oziroma soglasje na pogoje, ki se nanaša na strokovne podlage (predhodne pogoje) podane k pripravi osnutka.
Urad za prostorsko planiranje pripravi mnenja za poselitev. Če pa se izkaže, da katero izmed ministrstev kljub zakonitemu pozivu občine ni podalo svojega mnenja, prevzame tudi vlogo posrednika pri dodatnem usklajevanju.
6. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bistrica ob Sotli in priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji z 69. členom ZUNPP in po postopku, ki ga določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Naloga nosilca je:
– pregled veljavnih planskih aktov občine,
– pregled vseh obstoječih strokovnih podlag in ugotovitev ter predlog potrebnih dopolnitev,
– pridobitev novih strokovnih podlag sodelujočih organov in organizacij za posamezna področja iz tega programa priprave,
– izdelava tekstualnega dela - odloka in grafičnega dela sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– sodelovanje pri javnih razpravah,
– opredelitev do pripomb iz javne razgrnitve,
– sodelovanje pri pripravi elaborata z obrazložitvijo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede posegov na 1. območju kmetijskih zemljišč,
– sodelovanje pri pridobitvi mnenja o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z republiškim prostorskim planom.
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejemanja prostorskega plana se določi župan Občine Bistrica ob Sotli.
7. člen
Potek izvajanja del, roki
1. koordinator pridobi predhodne pogoje - mnenja in smernice od sodelujočih in jih posreduje izdelovalcu (poslano) in določitev pristojnega organa (odbor; komisije-sklep),
2. javni poziv za zbiranje pobud občanov od dneva objave v Uradnem listu RS (1 mesec),
3. analiza in obdelava pobud občanov (1 mesec po roku),
4. priprava in pridobitev strokovnih podlag za spremembo prostorskega plana (2 meseca),
5. obravnava strokovnih podlag na pristojnem občinskem organu,
6. izdelava osnutka sprememb in dopolnitev sestavin prostorskega plana (1 mesec),
7. osnutek se dostavi občinski strokovni službi,
8. osnutek sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov se posreduje občinskemu svetu, sprejme se sklep o enomesečni javni razgrnitvi, objavi se v Uradnem listu RS, in na krajevno običajen način,
9. v času javne razgrnitve se organizira javna razprava na sedežu občine. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti in drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v predpisanem roku javne razgrnitve,
10. priprava stališč do pripomb, ki jih pripravi izdelovalec s pristojnim občinskim organom (v roku 30 dni od zaključka javne razgrnitve). Če je pripomb veliko, se čas ustrezno podaljša.
11. opredelitev do stališč- občinski svet ali župan- se opredeli do stališč in pripomb,
12. po sprejetem sklepu občinskega sveta pripravljavec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine (predlog), ki se posreduje na MOP (1 mesec po roku),
13. občinska strokovna služba posreduje pripravljeni predlog za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije na - Urad za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki mora odgovoriti v roku 45 dni. Če občina ne uspe pridobiti vseh potrebnih mnenj ministrstev, UPP dodatno posreduje pri usklajevanju, rok pa se v tem primeru podaljša,
14. po prejetem sklepu Vlade RS o usklajenosti predloga sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bistrica ob Sotli z obveznimi izhodišči republiškega plana, posreduje usklajen predlog občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
15. odlok se objavi v Uradnem listu RS,
16. v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu RS, izdelovalec dostavi naročniku vezan elaborat.
8. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Bistrica ob Sotli vsebuje:
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana,
– grafični prikaz posameznih območij sprememb v merilu 1:5000,
– tekst - obrazložitev.
9. člen
Sredstva za izvedbo
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine so zagotovljena sredstva v proračunu občine.
10. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 778/2001
Bistrica ob Sotli, dne 24. oktobra 2001.
Župan
Občine Bistrica Ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost