Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4575. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik, stran 8953.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 – odl. US in 28/01 – odl. US), 70. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 23. seji dne 24. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), se določajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati investitorji, projektanti in izvajalci inštalacijskih del, ki hočejo pridobiti soglasje za priključitev na toplovodno omrežje in se oskrbovati s toplotno energijo, proizvedeno v Svilanit Tekstilna tovarna d.d.
2. člen
Dobavitelj toplotne energije je Svilanit Tekstilna tovarna d.d. (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplotne energije je po teh pogojih vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta, oskrbovanega s toplotno energijo, oziroma upravljalec objekta in ji dobavitelj dobavlja toplotno energijo (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
3. člen
Lastnik toplotne postaje je odjemalec, razen glavne merilne naprave, zapornih ventilov na primarni strani toplotne postaje ZV1, ZV2 ter zapornega ventila na obvodu ZVO (glej prilogo št.1).
4. člen
Namen pravilnika je, da se uskladijo in poenotijo projektiranje, izvedba, priključevanje, obratovanje in vzdrževanje priključnih vodov toplotnih postaj in internih toplotnih naprav. Vsak sodelujoči mora ta pravilnik upoštevati.
Dobavitelj bo dobavljal toplotno energijo le tistim odjemalcem, ki so svoje toplotne naprave oziroma toplotne postaje uskladili s tem pravilnikom.
5. člen
Toplotna energija, ki jo dobavlja dobavitelj, se lahko uporablja za ogrevanje in klimatizacijo prostorov ter za pripravo tople sanitarne vode. O dobavi toplotne energije za druge namene se dobavitelj in odjemalec dogovorita posebej z ustrezno pogodbo.
6. člen
Investitorji, projektanti in izvajalci morajo poleg tega pravilnika upoštevati še tehnične predpise ter standarde iz predmetne stroke.
7. člen
V primeru, da sta v objektu stanovanjski in nestanovanjski (poslovni) del, morata imeti vsak posebej svojo toplotno postajo in merilno mesto. Ogrevalna sistema morata biti med seboj fizično in funkcijsko popolnoma ločena in neodvisna. V primeru skupne toplotne postaje je potrebno s pisnim dogovorom definirati način obratovanja skupne toplotne postaje.
Na sekundarni strani lahko odjemalec vgradi ločene merilne naprave, ki pa morajo biti v skladu z veljavnimi zakoni o merskih enotah in merilih. Odčitki na njih niso predmet obračuna toplotne energije.
8. člen
Objekt, ki ga dobavitelj toplotne energije ogreva, ne sme biti na toplovodno omrežje priključen direktno (brez toplotne postaje).
9. člen
Če pride pri montaži internih toplotnih naprav do sprememb pri instalirani moči v objektu, mora investitor pridobiti od dobavitelja ustrezno soglasje. Vsaka sprememba se lahko izvede le v soglasju s tem pravilnikom.
II. OSNOVNI POJMI O TOPLOTNIH NAPRAVAH
10. člen
Priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom PGD/PZI oziroma projektom izvedenih del PID.
11. člen
Toplotne naprave sestavljajo naslednji elementi:
– izvor toplotne energije, ki ga predstavlja kotlovnica z vsemi svojimi napravami,
– toplovodno omrežje,
– toplotne postaje za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode,
– interne toplotne naprave odjemalcev.
12. člen
Toplotno energijo proizvaja kotlovnica in jo razpošilja do odjemalcev.
Nosilec toplotne energije je mehka voda določenega tlaka in temperature v odvisnosti od zunanje temperature.
13. člen
Za prenos toplotne energije potrebuje toplovodno omrežje dve cevi.
Topla voda se dovaja do odjemalca po dovodni ali predtočni cevi in se ohlajena vrača nazaj do kotlovnice po odvodni ali povratni cevi. Predtočna cev je označena z rdečimi oznakami, povratna pa z modrimi.
14. člen
Primarni del toplotnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: toplovod) sega od kotlovnice dobavitelja do zapornih ventilov odjemalca.
15. člen
Tehnični podatki toplovodnega sistema.
– nazivni režim obratovanja: 90/70 °C variabilno,
– nazivni tlak: 16 bar,
– nazivna temperatura: 130 °C,
– temperatura dovoda ogrevne vode na pragu proizvodnega vira pri zunanji temperaturi –20 °C znaša 90 °C.
Temperatura dovoda ogrevne vode se avtomatsko spreminja v kotlovnici od 40 °C do 90 °C in je odvisna od zunanje temperature.
16. člen
Toplotna postaja je sestavljena iz primarnega in sekundarnega dela
Primarni del mora vsebovati:
– umirjevalne cevi za predtok in povratek,
– zaporna ventila za ločitev od zunanjega omrežja,
– zaporni ventil obvoda,
– temperaturni regulator,
– omejevalec pretoka,
– merilno napravo toplotne energije,
– lovilnik nesnage,
– merilnike tlaka in temperature.
Toplotna postaja mora imeti izvedeno varovanje pred previsoko temperaturo primarne vode.
Sekundarni del mora vsebovati:
– ploščni prenosnik toplote,
– obtočno črpalko, nameščeno v dovodu,
– lovilnik nesnage,
– merilnike tlaka in temperature,
– zaporna ventila za ločitev postaje sekundarnega razvoda,
– elektronski regulator.
Varovanje sistema mora biti izvedeno z zaprto membransko ekspanzijsko posodo ter varnostnim ventilom, nameščenim na izstopu iz toplotnega izmenjevalca.
Shema toplotne postaje je prikazana v prilogi št. 1.
17. člen
Vsaka toplotna postaja mora biti opremljena s shemo toplotne postaje najmanj v formatu A3, ki jo je možno obesiti na steno.
V toplotni postaji mora biti kompletni elektro vezalni načrt z vsemi tehničnimi podatki o elektro regulacijskih in zapornih elementih.
Vsa armatura in vse naprave toplotne postaje morajo biti opremljene z naslovnimi tablicami. Cevi morajo biti označene z rdečo barvo za predtok ter modro za povratek. S puščicami morajo biti označene smeri pretoka.
18. člen
Investitor je dolžan po možnosti v sredini objekta zagotoviti prostor za namestitev toplotne postaje. Razen toplotnih naprav v prostoru ne smejo biti nobene druge naprave, ki ne služijo namenu postaje. Prostor mora biti prilagojen velikosti toplotne postaje. Vsebovati mora:
– trofazni električni priključek, po možnosti z lastnim merilnim mestom,
– enofazno in trofazno vtičnico za potrebe vzdrževanja,
– primerno razsvetljavo,
– priključek na vodovod z izpustnim ventilom za priključek gumijaste cevi in izlivnik,
– gumijasto tlačno cev s holandcem 3/4" dolžine prostora,
– talni sifon.
19. člen
Toplotna postaja mora biti izdelana v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in tehničnimi predpisi ter standardi predmetne stroke.
20. člen
Primarni del toplovoda, ki se nahaja znotraj objekta, mora biti ustrezno dimenzioniran. Toplovod mora biti ustrezno toplotno izoliran.
Debelina izolacije za posamezne cevi, ki so izolirane z mineralno volno in oplaščene z Al pločevino:
– cevi do DN 40………60 mm,
– cevi do DN 80………80 mm,
– cevi do DN 150……..100 mm,
V primeru, da se uporablja drugačen material, mora biti toplotna izolacija ekvivalentna zgornji.
21. člen
Interne toplotne naprave so:
– interno razvodno omrežje,
– ogrevala z elementi za zapiranje in regulacijo.
III. PRIKLJUČITEV NA TOPLOVODNO OMREŽJE IN SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
22. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve toplotne naprave na dobaviteljevo toplovodno omrežje ali spremeniti že priključene toplotne naprave, mora dobiti od dobavitelja soglasje h graditvi in k priključitvi (v nadaljevanju: soglasje).
23. člen
Dobavitelj na podlagi investitorjevih načrtovanih del opredeli, katere od dokumentov, navedenih v nadaljevanju, potrebuje za izdajo soglasja, navedenega v 22. členu:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekte za izvedbo del (PZI) ali projekte izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacija, vodovodne instalacije in podobno),
– projekt (PGD oziroma PZI) toplotne postaje,
– projekt (PGD oziroma PZI) priključnega toplovoda,
– spremembe navedenih projektov,
– investitor ali odjemalec, ki zaprosi za soglasje h graditvi in k priključitvi objekta na podlagi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), mora pred priključitvijo dostaviti dobavitelju tudi projekte za izvedbo (PZI),
– dokazilo o lastništvu za objekt ali del objekta (zemljiškoknjižni izpisek ali drugo overjeno dokazilo),
– soglasje lastnika objekta ali dela objekta za priključitev.
Poleg naštetih dokumentov lahko dobavitelj zahteva še druge z zakonom določene dokumente.
24. člen
Dobavitelj mora dati investitorju pisno soglasje, če so zahteve v vlogi za soglasje usklajene s tehničnimi pogoji za priključitev na toplovodno omrežje in če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplotne energije. Soglasje vsebuje pogoj za priključitev ali spremembo investitorjevih naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.
25. člen
Če investitor ob pridobivanju gradbenega dovoljenja vodi tudi lokacijski postopek za graditev ali adaptacijo objekta, izda dobavitelj soglasje k lokacijski dokumentaciji.
K vlogi za izdajo soglasja k lokacijski dokumentaciji je treba priložiti:
– situacijo objekta z vrisanim predvidenim toplovodom in lokacijo toplotne postaje,
– oceno priključne moči.
26. člen
Pred priklopom toplotne postaje na toplovodno omrežje mora odjemalec predložiti dobavitelju naslednjo dokumentacijo:
– uporabno dovoljenje za toplotno postajo in interne toplotne naprave. Veljavno je tudi uporabno dovoljenje za celoten objekt, v katerem pa mora biti nazorno razvidno, da je bilo toplovodno omrežje s toplotno postajo tehnično pregledano in da so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti,
– zapisnik o uspešnem tlačnem preizkusu, o izpiranju toplotne postaje in internih instalacij v objektu, ki je predmet priklopa na toplovodno ogrevanje,
– v primeru, da so pri izgradnji toplotnih naprav ali toplotne postaje nastala odstopanja, je potrebo predložiti projekt izvedenih del – PID,
– en komplet celotne tehnične dokumentacije toplotne postaje in toplotnih naprav v objektu, ki je predmet priklopa.
27. člen
Pri tehničnem prevzemu objekta oziroma toplovodnega omrežja s toplotno postajo mora biti navzoč pooblaščeni predstavnik dobavitelja toplotne energije. Obenem je potrebno izdelati primopredajni zapisnik merilne naprave in zapornih ventilov. S tem dobavitelj prevzame lastništvo nad merilno napravo toplotne energije ter zapornimi ventili, obenem pa se dobavitelj obveže, da bo z merilno napravo upravljal v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. MERILNO MESTO, MERILNE NAPRAVE TER UGOTAVLJANJE DOBAVLJENIH KOLIČIN TOPLOTNE ENERGIJE
28. člen
Merilna naprava toplotne energije je sestavljena iz toplotnega števca, merilnika pretoka ter temperaturnih tipal.
29. člen
Prvo namestitev merilne naprave na merilno mesto v toplotni postaji opravi dobavitelj ali oseba, ki jo je pooblastil. Vse stroške nosi odjemalec. Pred namestitvijo merilne naprave mora odjemalec predložiti zapisnik o uspešnem izpiranju odjemalčevih toplotnih naprav.
Tip, velikost in način namestitve merilne naprave določi projektant.
Merilna naprava mora biti atestirana.
30. člen
Vsa dela v zvezi s popravili in zamenjavo merilnih naprav opravlja dobavitelj ali oseba, ki jo je dobavitelj pooblastil.
31. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči treba zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
32. člen
Dobavljene količine toplotne energije se merijo neposredno na glavni merilni napravi. V primeru izpada merilne naprave se porabljena toplotna energija obračunava pavšalno, kot je določeno s pogodbo.
Odjemalec lahko na svoje stroške vgradi interne merilne naprave, ki služijo za interno razdelitev. Vpliv oziroma motnje na glavno merilno napravo pa morajo biti popolnoma izključene.
33. člen
Glavno merilno napravo v toplotni postaji preizkuša dobavitelj. Če kateri od partnerjev meni, da merilna naprava ne deluje pravilno, lahko katerikoli od njiju na svoje stroške zahteva, da pooblaščena organizacija preizkusi merilno napravo in jo umeri. Kolikor ponovni preizkus pokaže napako izven dopustnih toleranc merilne naprave, stroške preizkusa nosi dobavitelj, sicer pa odjemalec.
34. člen
Če odjemalec ne omogoči dobavitelju odčitavanja, mora sam pisno sporočiti odčitek isti dan, kot se vrši odčitavanje (določeno po pogodbi), drugače se dobavljena toplotna energija obračuna pavšalno, kot je določeno v pogodbi. V sporočilu mora navesti datum, uro ter odčitek merilne naprave na dve decimalki natančno. Pravilnost podatkov potrdi z lastnoročnim podpisom.
V. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ
35. člen
Dobavitelj je dolžan vzdrževati in upravljati del toplotne postaje, katerega lastnik je v skladu s 3. členom tega pravilnika. Ostali del toplotne postaje vzdržuje in z njim upravlja odjemalec oziroma pooblaščena oseba odjemalca.
Odjemalec in dobavitelj lahko skleneta pogodbo o vzdrževanju celotne toplotne postaje.
36. člen
S toplotno postajo morajo upravljati za to usposobljene osebe, ki jih za to pooblasti odjemalec oziroma upravitelj objekta.
37. člen
Odjemalec mora vedno zagotoviti dobavitelju nemoten dostop do toplotne postaje, ki mora biti zaklenjena.
38. člen
Odjemalec s svojim upravljanjem in vzdrževanjem toplotne postaje ne sme povzročati škode na dobaviteljevem delu toplotne postaje.
39. člen
V toplotno postajo mora odjemalec namestiti obratovalno knjigo z osnovnimi podatki toplotne postaje. V obratovalno knjigo se vpisujejo:
– datum in ura posega v toplotno postajo,
– opis posega,
– podpis izvajalca,
– odčitki glavne merilne naprave ob rednem in izrednem odčitavanju.
Za vpis podatkov sta zadolžena odjemalec in dobavitelj.
40. člen
V primeru, ko se pojavi okvara na primarnem delu toplotne postaje ali na toplotnem izmenjevalcu, mora odjemalec brez predhodnega obvestila zapreti zaporne ventile (ZV1 in ZV2) na primarni strani toplotne postaje ter odpreti zaporni ventil (ZVO) na obvodu (glej prilogo št. 1). Hkrati mora dobavitelja o nastali okvari obvestiti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Za toplotne postaje, ki so bile zgrajene pred sprejetjem tega pravilnika in obratujejo, velja, da morajo:
– predati dobavitelju izvod Projekta izvedenih del (PID) za toplotno postajo ter izvod Projekta izvedenih del (PID) internih toplotnih naprav,
– predati fotokopijo uporabnega dovoljenja oziroma drug veljaven dokument, ki dovoljuje uporabo toplotne postaje ter internih toplotnih naprav,
– vse spremembe, ki se bodo v nadaljevanju vršile v toplotni postaji, morajo biti v skladu s tem pravilnikom,
– pravilnik je treba upoštevati v celoti, če pa zatečeno stanje odstopa od določil pravilnika, je potrebno v dogovoru z dobaviteljem stanje prilagoditi.
Rok za izvedbo je eno leto od začetka veljave tega pravilnika.
42. člen
V primeru, da odjemalec toplotne energije ne more v celoti zadostiti temu pravilniku, lahko s pisnim soglasjem dobavitelja izvedbo toplotne postaje prilagodi svojim specifičnim potrebam.
43. člen
Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-2/01
Kamnik, dne 24. oktobra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost