Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4580. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, stran 8961.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96 in 80/00) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Uradni list RS, št. 96/00), se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da glasi:
»Sedež zavoda je: Krško, Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško.«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, uvrščene v naslednje skupine:
DE/22.110   izdajanje knjig
DE/22.120   izdajanje časopisov
DE/22.130   izdajanje revij in periodike
DE/22.140   izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
        zapisa
DE/22.150   drugo založništvo
DE/22.310   razmnoževanje zvočnih zapisov
DE/22.320   razmnoževanje videozapisov
DE/22.330   razmnoževanje računalniških zapisov
G/52.47    trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, 
        papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.610    trgovina na drobno po pošti
G/52.620    trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.630    druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.401    točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
H/55.403    točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I/60.23    drug kopenski potniški promet
I/63.30    storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj:
        s turizmom povezane dejavnosti d.n.
K/70.200    dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.330    dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.34    dajanje drugih strojev in opreme v najem d.n.
K/71.401    izposojanje športne opreme
K/71.402    dejavnost videotek
K/71.403    dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.
K/72.100    svetovanje o računalniških napravah
K/72.200    svetovanje in oskrba z računalniškimi programi
K/72.300    obdelava podatkov
K/72.600    druge računalniške dejavnosti
K/74.13    raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.400    oglaševanje
K/74.832    fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.841    prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M/80.422    drugo izobraževanje d.n.
N/85.32    izvajanje socialnovarstvenih programov in storitev
O/91.33    dejavnosti drugih organizacij
O/92.110    snemanje filmov in videofilmov
O/92.130    kinematografska dejavnost
O/92.200    radijska in televizijska dejavnost
O/92.31    umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32    obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340    druge razvedrilne dejavnosti
O/92.610    obratovanje športnih objektov
O/92.623    druge športne dejavnosti
O/92.72    druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Mladinski center lahko dejavnost razširi ali spremeni s soglasjem ustanovitelja.«.
3. člen
Prva alinea drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj,«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-2/00-0703
Krško, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.