Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4539. Navodilo za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške, stran 8901.

Na podlagi šestega odstavka 258.b člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške
1. člen
To navodilo podrobneje ureja volitve članov Sveta sodnikov za prekrške (v nadaljnjem besedilu: volitve) na podlagi razglasa o razpisu volitev za člane Sveta sodnikov za prekrške, ki ga minister za pravosodje objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Volitve se opravljajo na podlagi volilnih imenikov. Ministrstvo za pravosodje pošlje vsem organom, na katerih opravljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške, začasne volilne imenike, morebitne pripombe na začasne volilne imenike pa morajo sodniki za prekrške sporočiti na Ministrstvo za pravosodje najkasneje v roku osem dni pred dnem glasovanja.
Dokončni volilni imeniki se pošljejo vsem organom, na katerih opravljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške najkasneje štiriindvajset ur pred dnem glasovanja.
Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glasovanjem.
2. člen
Volitve vodi petčlanska volilna komisija (predsednik in štirje člani oziroma njihovi namestniki), ki jo imenuje Svet sodnikov za prekrške.
Volilna komisija ima sedež na Mali ulici 3 v Ljubljani pri Senatu za prekrške.
Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči predsednik ali njegov namestnik ter vsi člani ali njihovi namestniki, pri tem pa lahko člana nadomešča namestnik.
Če je član ali namestnik člana volilne komisije kandidat za člana Sveta sodnikov za prekrške, mu funkcija člana oziroma namestnika člana volilne komisije preneha.
Dokler je volilna komisija sklepčna, namesto člana oziroma namestnika člana volilne komisije, ni potrebno imenovati novega člana volilne komisije.
Volilna komisija pri odločanju ravna smiselno v skladu z določilom 28. člena zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 14/96, 67/97, 66/00, 70/00).
Volilna komisija lahko imenuje tajnika volilne komisije.
Glasovanje na volišču vodi tričlanski volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija. Kandidat za člana Sveta sodnikov za prekrške ne sme sodelovati v volilnem odboru.
3. člen
Pravico voliti imajo vsi sodniki za prekrške, ki na dan glasovanja opravljajo funkcijo sodnika za prekrške in so vpisani v volilni imenik sodnikov za prekrške.
4. člen
V Svet sodnikov za prekrške volijo sodniki za prekrške po naslednjih volilnih skupinah:
I. volilna skupina: sodniki Senata za prekrške Republike Slovenije;
II. volilna skupina: sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na območju Višjega sodišča v Ljubljani. V II. volilno skupino so uvrščeni sodniki za prekrške iz Brežic, Cerknice, Domžal, Grosuplja, Hrastnika, Jesenic, Kamnika, Kočevja, Kranja, Krškega, Litije, Ljubljane, Logatca, Metlika-Črnomelj, Novega mesta, Radovljice, Ribnice, Sevnice, Škofje Loke, Tržiča, Trbovelj, Trebnjega, Vrhnike in Zagorja.
III. volilna skupina: sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na območju Višjega sodišča v Celju. V III. volilno skupino so uvrščeni sodniki za prekrške iz Celja, Laškega, Mozirja, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Velenja in Žalca.
IV. volilna skupina: sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na območju Višjega sodišča v Mariboru. V IV. volilno skupino so uvrščeni sodniki za prekrške iz Dravograda, Gornje Radgone, Lenarta, Lendave, Ljutomera, Maribora, Murske Sobote, Ormoža, Ptuja, Radelj, Raven na Koroškem, Slovenj Gradca in Slovenske Bistrice.
V. volilna skupina: sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na območju Višjega sodišča v Kopru. V V. volilno skupino so uvrščeni sodniki za prekrške iz Ajdovščine, Idrije, Ilirske Bistrice, Izole, Kopra, Nove Gorice, Pirana, Postojne, Sežane in Tolmina.
V vsaki volilni skupini se volita dva sodnika za prekrške.
5. člen
Pravico kandidirati za člana Sveta sodnikov za prekrške, ki se voli izmed sodnikov prve stopnje, ima vsak, ki opravlja funkcijo sodnika za prekrške na prvi stopnji, s tem, da lahko kandidira le v volilni skupini, ki zajema območje, na katerem opravlja funkcijo sodnika za prekrške (območja določena v 116. členu zakona o sodiščih, Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00).
Pravico kandidirati za člana Sveta sodnikov za prekrške, ki se izvoli izmed sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije ima sodnik, ki opravlja funkcijo sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije.
6. člen
Kandidate za Svet sodnikov za prekrške predlagajo sodniki za prekrške pisno ali na zborih sodnikov za prekrške. Izražanje podpore kandidatom za člana Sveta sodnikov za prekrške je poimensko.
Vsak sodnik za prekrške v posamezni volilni skupini lahko podpre največ toliko kandidatov, kot se voli članov Sveta sodnikov za prekrške iz posamezne volilne skupine.
Vsakdo lahko podpre samo kandidate v tisti volilni skupini, v kateri ima pravico voliti člane Sveta sodnikov za prekrške.
Izražanje podpore na pisni način oziroma na zboru sodnikov za prekrške se med seboj izključujeta.
7. člen
Sodnik, ki daje podporo predlaganemu kandidatu, izpolni obrazec “podpora kandidatu” in preda izpolnjen obrazec pred zborom sodnikov za prekrške ali na samem zboru predsedujočemu zboru sodnikov za prekrške za posamezno volilno skupino.
Obrazec “podpora kandidatu” vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata za člana Sveta sodnikov za prekrške,
– leto rojstva,
– organ, na katerem opravlja kandidat funkcijo sodnika za prekrške,
– priimek in ime sodnika za prekrške, ki daje podporo kandidatu;
ter ime organa, na katerem opravlja funkcijo sodnika za prekrške.
Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata ter najmanj dva izpolnjena in podpisana obrazca, s katerim se daje podpora kandidaturi.
Vsak sodnik za prekrške lahko podpre kateregakoli kandidata, ki ga ima pravico voliti, možno pa je tudi samopredlaganje.
8. člen
Zbori sodnikov za prekrške potekajo po posameznih volilnih skupinah.
Vabila sodnikom za prekrške z navedbo kraja in ure zbora sodnikov za prekrške v posamezni volilni skupini pošlje ministrstvo za pravosodje vsem organom kjer opravljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške.
Zbore sodnikov za prekrške vodijo:
– predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije zbor I. volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Ljubljani zbor II. volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Celju zbor III. volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Mariboru zbor IV. volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Kopru zbor V. volilne skupine.
Predsedujoči seznani udeležence zbora o tem, ali so že pred zborom sodnikov za prekrške prispeli pisni predlogi za kandidate. Pisne predloge lahko udeleženci predložijo tudi na samem zboru sodnikov za prekrške, lahko pa dajo podporo kandidatu tudi ustno na zboru, kar se vpiše v zapisnik zbora, in sicer se vpiše podatek o udeležencih zbora, ki predlagajo kandidata, zapisniku zbora pa se priloži pisno soglasje predlaganega kandidata.
9. člen
Prisotni na zboru sodnikov za prekrške glasujejo o vsakem predlaganem kandidatu za člana Sveta sodnikov za prekrške, katerega sta podprla najmanj dva sodnika za prekrške. Število glasov, ki jih je dobil posamezni predlagani kandidat, se vpiše v zapisnik.
Če je več kandidatov dobilo enako število glasov in bi zato prišlo na kandidatno listo več kot osem kandidatov, se glasovanje med kandidati za osmo mesto ponavlja toliko časa, da dobijo kandidati različno število glasov.
Zapisnik o delu sodniškega zbora, pisne podpore kandidatom in pisna soglasja kandidatov, se dostavijo volilni komisiji najkasneje osem dni pred dnem volitev.
10. člen
Liste kandidatov oblikuje volilna komisija na podlagi zapisnikov iz zborov sodnikov za prekrške.
Ob smiselni uporabi 24. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00) mora biti število kandidatov na listi večje kot število članov, ki se jih voli, vendar največ štirikrat toliko kandidatov, kot se voli članov Sveta sodnikov za prekrške v posamezni volilni skupini.
Če je število kandidatov večje, kot to dopušča zakon, volilna komisija uvrsti na kandidatno listo tiste kandidate, ki so na zborih sodnikov za prekrške dobili največ glasov.
Na kandidatno listo se vpišejo kandidati po vrstnem redu glede na dobljeno podporo.
Če ima več kandidatov enako število glasov, določi volilna komisija vrstni red z žrebom.
11. člen
Glasovanje na volišču poteka na dan, ki ga z razpisom določi minister za pravosodje.
Za glasovanje na volišču se smiselno uporabljajo določbe IX. poglavja zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 14/96, 67/97, 66/00, 70/00).
12. člen
Glasovnica vsebuje:
– oznako volilne skupine,
– zaporedno številko in ime in priimek kandidatov po vrstnem redu glede na število dobljenih podpor,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volilec lahko glasuje za največ dva kandidata.
Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
13. člen
Delo na volišču opravlja volilni odbor.
Volišče je na sedežu Senata za prekrške Republike Slovenije na Mali ulici 3 v Ljubljani in je odprto od 9. do 15. ure.
Vsak kandidat ima pravico določiti zaupnika. Zaupnik je lahko samo sodnik za prekrške. Kdo je zaupnik, mora kandidat sporočiti najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja volilni komisiji, ki bo izdala zaupniku potrdilo in o njem obvestila volilni odbor.
14. člen
Za potrebe dela volilne komisije uporablja volilna komisija žig, ki ga volilna komisija določi s sklepom.
15. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-03-1/00 2352
Ljubljana, dne 8. novembra 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost