Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4547. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim", stran 8923.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave je Uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na seji dne 17. 9. 2001, sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V EP R A V I L
kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel nadzorni svet na svoji seji dne 20. 10. 1998, spremembe in dopolnitve pravil pa uprava družbe na svoji seji dne 26. 3. 1999, 29. 7. 1999, 13. 12. 1999, 14. 9. 2000, 29. 11. 2000, 29. 1. 2001, 16. 3. 2001 in 21. 3. 2001, se 5. člen spremeni tako, da glasi:
»Udeleženec na kartici odkrije polja in sicer polje s kolesom ter tri polja z dobitki. V poljih so natisnjene različne številke in znaki. Če udeleženec odkrije v polju dobitek enako številko ali znak kot je v polju kolo, mu pripada dobitek, ki je naveden v dobitnem polju poleg številke ali znaka. Pred izplačilom dobitka mora udeleženec pravilno odgovoriti na kviz vprašanje navedeno na kartici.
Če na kartici ni odkritih dveh enakih zneskov ali znakov, kartica ni dobitna.«
2. člen
V 6. členu se v prvi alinei pred vejico doda besedilo: »in ime serije«.
Deveta alinea se črta.
V dosedanji deseti alinei se besedilo »so natisnjeni posamezni denarni zneski, znaki KVIZ« nadomesti z besedilom: »so natisnjene posamezne številke, znaki, denarni zneski«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»Cena posamezne kartice je 500 SIT.«
4. člen
Spremeni se 11. člen tako, da glasi:
»Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj 50% od vrednosti izdanih kartic, ki se razdeli na denarne dobitke in rentne dobitke.
Vrste in vrednosti denarnih dobitkov so:
---------------------------------------------------------------
Število dobitkov   Vrednost dobitka      Skupna vrednost
---------------------------------------------------------------
3          1,000.000 SIT        3,000.000 SIT
10           100.000 SIT        1,000.000 SIT
20           50.000 SIT        1,000.000 SIT
50           30.000 SIT        1,500.000 SIT
100           20.000 SIT        2,000.000 SIT
200           10.000 SIT        2,000.000 SIT
500           5.000 SIT        2,500.000 SIT
1.000          3.000 SIT        3,000.000 SIT
10.000          2.000 SIT        20,000.000 SIT
50.000          1.000 SIT        50,000.000 SIT
100.000          800 SIT        80,000.000 SIT
120.000          700 SIT        84,000.000 SIT
350.000          500 SIT       175,000.000 SIT
631.883                     425,000.000 SIT
---------------------------------------------------------------
Vrste in vrednosti rentnih (finalnih) dobitkov so:
– 1x doživljenjska letna renta v vrednosti 1,000.000 SIT,
– 1x desetletna mesečna renta v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x petletna mesečna renta v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x triletna mesečna renta v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x dvoletna mesečna renta v vrednosti 30.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta v vrednosti 100.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta v vrednosti 50.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta v vrednosti 40.000 SIT,
– 1x enoletna mesečna renta v vrednosti 30.000 SIT.
Vsi dobitki so razporejeni v seriji naključno. Dobitek na kartici odkrije udeleženec, ko odstrani premaz. Če je na kartici odkrita v polju dobitek enaka številka, kot v polju kolo, pripada udeležencu dobitek v vrednosti, kot je natisnjen v polju dobitek poleg dobitne številke. Če je na kartici odkrit v polju dobitek znak RENTA in je ta znak odkrit tudi v polju kolo, pripada udeležencu renta v času in vrednosti, kot je natisnjeno v polju dobitek poleg znaka RENTA.«
5. člen
Spremeni se 12. člena tako, da glasi:
»Letne mesečne rente in doživljenjsko letno rento izplačuje vsak mesec oziroma vsako leto Zavarovalnica Triglav na podlagi pogodbe med zavarovalnico in prirediteljem. V vrednosti rentnih dobitkov so obračunane vse dajatve.«
6. člen
13., 14., 15., 16. in 19. člen pravil se črtajo.
7. člen
V prvem odstavku 20. člena se znesek »10.000 SIT« nadomesti z zneskom »30.000 SIT«.
V drugem odstavku se v prvem stavku besedilo »v vrednosti 100.000 SIT vsak mesec« črta, v drugem stavku se beseda »mesečne« nadomesti z besedo »letne«, četrti stavek se črta, v petem stavku pa se besedilo »je bil izžreban dobitek« nadomesti besedilo »je bila predložena dobitna kartica v izplačilo, pri doživljenjski renti pa se upošteva leto, v katerem je bila predložena dobitna kartica v izplačilo.«
8. člen
V prvem stavku 22. člena se besedilo »pridobljen v vrtenju kolesa in finalnem žrebanju« črta, v drugem stavku pa se črta besedilo »ali komisijskem zapisniku«.
9. člen
26. člen se črta.
10. člen
V 28. členu se številka »7« nadomesti s številko »8«.
Št. 189/01
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo, d.d., prireja klasično igro na srečo kviz loterijo “Dobim podarim” na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-3 (V), z dne 11. 12. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe kviz loterije “Dobim podarim” potrdilo pod številko 471-212-19/99-14 dne 13. 11. 2001.

AAA Zlata odličnost