Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4592. Odlok o določitvi pomožnih objektov in posegov v prostor za katere zadostuje priglasitev del, stran 8977.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), na podlagi 1. in 6. člena navodil o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kar se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 24. redni seji dne 25. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in posegov v prostor za katere zadostuje priglasitev del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za graditev katerih, na območju Občine Šmarje pri Jelšah, lokacijsko dovoljenje ni potrebno in zadostuje le priglasitev del.
2. člen
Pomožni objekti so namenjeni:
– izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektih,
– opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in zunanjih površin,
– kmetijskim, športno-rekreacijskim, raziskovalnim in ljubiteljskim dejavnostim.
3. člen
Gradnja pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z merili in pogoji prostorsko izvedbenih aktov občine.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– osnovni objekt: objekt zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem, namenjen bivanju oziroma drugim dejavnostim,
– stanovanjska hiša: osnovni stanovanjski oziroma počitniški objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi družinskih hiš,
– večstanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev in stolpnic,
– garaža za osebni avto: pomožni objekt enostavne gradbene konstrukcije brez stropne betonske plošče oziroma v naprej izdelan montažni objekt,
– nadstrešek: pomožni objekt, ki ga sestavlja odprto vertikalno in horizontalno ogrodje iz kvalitetnih materialov s streho oziroma nadstrešek brez kritine in zaprtih stranic, bogato ozelenjen,
– zimski vrt: lahka konstrukcija, polnila so praviloma steklena,
– zunanje stopnice: odprte stopnice za višino največ ene etaže, dopusten je odprt nadstrešek,
– montažni plastenjak: rastlinjak pokrit s plastično folijo, brez temeljev,
– montažni steklenjak: rastlinjak grajen iz toge konstrukcije s kompaktnimi prosojnimi polnili na betonskih temeljih,
– območje kmetije je prostor, ki povezuje objekte kmetije v funkcionalno celoto,
– kmetija je zemljišče s hišo in enim ali več gospodarskimi objekti, ki se uporabljajo za kmetijske dejavnosti,
– površine, ki so v tem odloku navedene v m2 so površine stavbišča oziroma bruto tlorisne površine pomožnega objekta,
– pomožni objekti smejo imeti največ eno etažo.
II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV
5. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi ob stanovanjski hiši na njeni gradbeni parceli:
1. garaža za osebni avto, površina do 25 m2,
2. nadstrešek oziroma pergola nad dostopom oziroma nad dovozom do objekta, nad balkoni in terasami do tlorisne površine 30 m2,
3. zimski vrt, zasteklenitev balkonov oziroma teras, površina do 15 m2,
4. vetrolov, površina do 4 m2,
5. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke, površina do 4 m2,
6. zunanje stopnice,
7. drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa za orodje, kolesarnica in podobno površina do 20 m2,
8. vkopana klet za skladiščenje vina in poljščin do velikosti tlorisne površine 20 m2, ki se mora zasuti z 0,5 m debelo plastjo zemlje in zatraviti,
9. zunanji bazen za zasebno rabo, površina do 30 m2 in globine do 120 cm (s soglasjem pristojne občinske službe),
10. stanovanjski prizidki do površine 20 m2,
11. urejanje podstrešnih prostorov za stanovanjske namene do neto stanovanjske površine 50 m2, če se s tem ne spreminja konstrukcija objekta,
12. izdelava frčad, čopov in vgradnja strešnih oken,
13. objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2, z upoštevanjem okoljevarstvenih določil,
14. sončni kolektorji, dimniki,
15. vrtne, dvoriščne in medposestne ograje (tudi žive meje) maksimalne višine 120 cm,
16. oporni in podporni zidovi do višine 120 cm (s soglasjem pristojne občinske službe),
17. pesjak, površina do 15 m2,
18. greznice za zbiranje komunalnih odplak in odpadnih voda do 15 m2,
19. zbiralnik za pitno vodo oziroma kapnico do maksimalnega volumna 15 m2,
20. tople grede in steklenjaki za gojenje rastlin tlorisne površine do 30 m2.
6. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih hišah:
1. zasteklenitev balkonov in teras po enotnem projektu za celotno zgradbo,
2. nadstreški za osebni avto po enotnem projektu, ki vključuje tudi zunanjo ureditev, površina posameznega nadstreška do 18 m2,
3. pokrita stojala za kolesa, površina do 25 m2,
4. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke,
5. vetrolov, površina do 12 m2,
6. ograja, višine do 1,5 m.
Na strokovno rešitev 1., 2. in 6. točke je potrebno pridobiti urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za urbanizem.
7. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na gradbeni parceli proizvodih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektov:
1. objekti navedeni v 3., 4. in 5. točki drugega odstavka šestega člena.
2. nadstrešek, površina do 30 m2,
3. zamrežena pokrita skladišča za shranjevanje jeklenk pri obstoječih trgovskih objektih, velikost do 25 m2,
4. ograje višine do 1,5 m2,
5. dozidek s posl. vsebino do 20 m2.
8. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi v območju kmetije:
1. objekti navedeni v 1. do 20. točke 5. člena,
2. lesen skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, poljščin in orodja do površine 30 m2,
3. tipski silosi z atestom za shranjevanje živinske krme do maksimalne prostornine 50 m3 in koritasti silosi z nadstrešnico maksimalne kvadrature 100 m2 in dopustne višine 1,5 m nad terenom,
4. kozolec oziroma koruznik, ki služi osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarsva do maksimalne površine 30 m2,
5. dvojni kozolec do maksimalne tlorisne površine 50 m2,
6. hlev do maksimalne tlorisne površine 30 m2 z upoštevanjem okoljevarstvenih določb,
7. mlekarnice do površine 15 m2 urejena skladno s higiensko sanitarnimi določili,
8. strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do maksimalne tlorisne površine 50 m2 in višine slemena do 6 m, če je konstrukcija lesena, sicer maks. do 30 m2,
9. obzidano gnojišče do 50 m2 in jama za gnojevko do 30 m3.
Na strokovne rešitve (lokacijske in tehnične) v 3., 5., 8. in 9. točki je potrebno pridobiti mnenje pristojne občinske službe!
Na kmetijskih površinah pa je dovoljeno za potrebe pridelave postaviti še:
10. pleteno žično ograjo za ureditev trajnih nasadov do višine 2 m,
11. žično oporo za potrebe vinogradništva oziroma sadjarstva,
12. postavitev montažnih plastenjakov z atestom do maksimalno 500 m2.
V območjih varovane naravne in kulturne krajine je postavitev mogoča le ob pozitivnem soglasju pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in pristojne urbanistične službe.
9. člen
Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in ureditev zunanjega prostora v naseljih na območju Občine Šmarje pri Jelšah:
1. pokrita stojala za kolesa na javnih površinah,
2. klopi, počivališča, igrala, korita za rože ipd.,
3. otroška igrišča ob šolah, vrtcih in večstanovanjskih hišah,
4. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
5. prodajni avtomati,
6. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke za več uporabnikov,
7. ureditev parkirišč za osebna vozila ob objektih ter hodnikov za pešce, na podlagi enotne urbanistične, prometne in komunalne rešitve,
8. dostavne klančine (rampe),
9. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja,
10. pomične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča,
11. ograje in oprema športnih igrišč.
Na strokovne rešitve vseh objektov v 1. do 11. točki je potrebno pridobiti mnenje pristojne občinske službe.
10. člen
Ostali pomožni objekti:
1. nadstrešnice na avtobusnih postajališčih,
2. verska in druga spominska obeležja, velikost do 6 m2,
3. manjše vlečnice z močjo največ 4 KW za lastne potrebe,
4. tipski rezervoarji za utekočinjen naftni plin prostornine do 5 m3 in priključek na objekt,
5. vgradnja kompaktnih toplotnih postaj in plinskih trošil moči do 50 KW za notranjo plinsko in toplovodno napeljavo,
6. gradnja priključkov komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod, elektrika, telekomunikacije) od primarnega omrežja do osnovnega objekta, s soglasjem upravljalca voda,
7. ureditev dostopne ceste do osnovnega objekta,
8. čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine 15 m2 (samo točkovni temelji),
9. lovske preže,
10. gozdne vlake in gozdne pešpoti s soglasjem pristojne gozdarske službe,
11. lesene lope za shranjevanje orodja na površinah za vrtičke, površina do 5 m2,
12. oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni napisi, turistično informacijske table, oglaševalni stebri in panoji,
13. telefonska govorilnica,
14. rekonstrukcije občinskih in lastniških cest v primerih, ko gre za potek po obstoječi trasi in obstoječem spodnjem ustroju cestišča.
Na strokovne rešitve objektov v točkah 1., 2., 11. in 12. točki je potrebno pridobiti mnenje pristojne občinske službe.
III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV
11. člen
Če s prostorskim izvedbenim aktom ni določeno drugače, največja skupna zazidana površina dograjenih pomožnih objektov ne sme presegati 35% površine bruto tlorisne površine osnovnega objekta.
Pomožnega objekta ni možno dograjevati s priglasitvami, preko v tem odloku določenih maksimalnih gabaritov.
12. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov ter kvalitetno oblikovani. Naklon strehe, smer slemena in kritina morajo biti prilagojeni obstoječim objektom in krajinski arhitekturi.
Odmik pomožnega objekta od sosedove parcelne meje mora biti najmanj 4 m ob pisnem soglasju soseda pa je odmik lahko tudi manjši.
S pisnim soglasjem soseda se lahko ograja ali živa meja postavi na posestno mejo, brez soglasja pa naj bo odmik ograje ali žive meje do sosednje parcele 0,5 m.
Ob cestnih komunikacijah morata biti odmik in višina ograj ali živih mej takšna, da ne ovirata preglednosti z vidika varnosti cestnega prometa.
Tip ograje, višina in materiali naj bodo v naselju čimbolj enotni.
Za zaščito pridelkov pred divjadjo oziroma za zaščito trajnih nasadov ter za ograditev pašnikov so dovoljene žične ograje (praviloma zelena plastificirana žica). Pašnike je dopustno ograditi tudi z leseno ograjo. Če ograjen pašnik prečka javna pot, mora biti zagotovljena njena normalna uporaba.
IV. OMEJITVE
13. člen
Postavitev pomožnih objektov mora biti v skladu z zahtevami za varstvo okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
14. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– da ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte ali naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje, ali drugega gradbenotehničnega dovoljenja, ter ne spreminja konstrukcijskih lastnosti osnovnega objekta.
15. člen
V primeru gradnje ali postavitve pomožnih objektov v varovalnem pasu infrastrukturnih objektov (npr. cesta, vodovod, kanalizacija, elektroenergetske in telekomunikacijske naprave…) ali ožjem območju naravnega ali kulturnega spomenika, je potrebno k posegu pridobiti soglasje upravljalca tega objekta oziroma pristojne spomeniško-varstvene službe.
V. KONČNA DOLOČILA
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 26/89).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-65/01
Šmarje pri Jelšah, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.