Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4574. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Kamnik, stran 8952.

Na podlagi 9. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 23. redni seji dne 24. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Kamnik
1. člen
V odloku o priznanjih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96 in 13/99) se v 2. členu za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»- posebno priznanje Občine Kamnik.«
2. člen
Besedilo III. poglavja odloka se spremeni tako, da se glasi: »ZLATO, SREBRNO, BRONASTO, SPOMINSKO IN POSEBNO PRIZNANJE OBČINE KAMNIK«.
3. člen
V 6. členu se za besedilom »Bronasto priznanje se podeljuje« doda beseda »posameznikom,«.
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»Posebno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, skupinam, organizacijam idr. subjektom za izredno požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubje in javno dosežene rezultate na različnih področjih družbenega življenja.«
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»- posebno priznanje je bele barve«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predloge za podelitev priznanj iz 2. člena odloka lahko podajo: posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, skupnosti, društva in drugi subjekti s sedežem na območju Občine Kamnik.
Predlogi morajo biti pisno utemeljeni. V predlogih je potrebno navesti, na katero vrsto priznanja se predlog nanaša«.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja« nadomesti z besedilom »komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o podelitvi priznanj na podlagi javnega razpisa sprejme občinski svet.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Sklep o podelitvi priznanj iz pete in šeste alinee 2. člena, ki se podelijo brez javnega razpisa, sprejme na predlog župana komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Spominsko priznanje Občine Kamnik, ki se podeljuje dobitnikom iz 7. člena odloka, in posebno priznanje Občine Kamnik, ki se podeljuje dobitnikom iz 7.a. člena odloka za izredno požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubje in javno dosežene rezultate na različnih področjih družbenega življenja, se lahko podeli tudi brez javnega razpisa.
Priznanja iz prejšnjega odstavka se na slovesen način podelijo takoj, ko je to mogoče. Tovrstna priznanja podeli župan. O podeljenih priznanjih obvesti župan občinski svet na njegovi prvi seji, ki sledi datumu podelitve priznanja.«
9. člen
Črta se 12. člen.
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V enem letu se lahko podelijo po največ 3 priznanja iz druge do četrte alinee 2. člena.
Enako priznanje iz prve do pete alinee 2. člena odloka se lahko istemu dobitniku podeli samo enkrat.«
11. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Priznanja Občine Kamnik, za katera je sprejel sklep občinski svet, se podelijo na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
Obrazložitev prebere predsednik komisije, priznanje pa izroči dobitniku župan.«
12. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Kamnik vodi za to pristojna služba občinske uprave.«
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-3/99
Kamnik, dne 24. oktobra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost