Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4581. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 8961.

Na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 27. seji dne 8. 11. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
I. POSTOPEK
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Krško določa postopek in merila za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Krško.
2. člen
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju knjižne, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine in upravljanja z objekti, ki služijo izvajanju kulturnih programov.
3. člen
Pravico do (so)financiranja kulturnih programov po tem pravilniku imajo:
1. javni zavodi na področju kulture, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
2. drugi zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini, in imajo reference za kakovostno izvedbo programa,
3. fizične in pravne osebe, ki opravljajo kulturno umetniške dejavnosti in imajo sedež v Občini Krško (kulturna društva in njihove zveze, samostojni ustvarjalci na področju kulture, območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, v primeru avtorskih programov pa njihovi avtorji),
4. mladi umetniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Krško, ki niso starejši od 30 let, njihovo dosedanje delo in javno priznani uspehi pa potrjujejo njihovo izjemno nadarjenost, za izvedbo posameznih programov ali študijsko izpopolnjevanje doma ali v tujini,
5. organizatorji kulturnih prireditev za gledališka in glasbena gostovanja, razstave, abonmaje, pregledna srečanja, tekmovanja, festivale, multimedijske in druge prireditve, če imajo za izvedbo zagotovljene kadrovske, finančne in prostorske možnosti,
6. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon,
7. lastniki ali upravljavci objektov, ki služijo izvajanju kulturnih programov in so bili s sklepom občinskega sveta (Uradni list RS, št. 62/95), določeni za javno infrastrukturo na področju kulture, za redno vzdrževanje objektov.
4. člen
Občina Krško vsako leto objavi javni razpis za zbiranje ponudb za izvajanje kulturnih programov, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. Postopek javnega razpisa in vrednotenja kulturnih programov v skladu s tem pravilnikom, opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija za vrednotenje kulturnih programov določi vsebino in postopek javnega razpisa v skladu z določbami tega pravilnika in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
5. člen
Občina Krško sklene z izbranimi izvajalci kulturnih programov pogodbo. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna.
6. člen
Občinska uprava vodi evidence o izvajanih kulturnih programih, opravlja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji programov.
II. MERILA
7. člen
Komisija za vrednotenje kulturnih programov ovrednoti ponudbe programov, prispelih na javni razpis, v nominalnih zneskih. Osnove za presojo so podatki o vsebinski in finančni realizaciji v preteklem letu in programski načrt za tekoče leto, ter standardi in normativi, ki v RS veljajo za posamezne kulturne dejavnosti. Osnovna merila za vrednotenje programov so:
– kakovost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa,
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
Za sofinanciranje osnovne dejavnosti kulturnih društev, komisija določi skupni nominalni znesek za tekoče leto na podlagi realizacije v preteklem letu, za vrednotenje osnovne dejavnosti posameznih društev oziroma sekcij znotraj ljubiteljske dejavnosti, pa se ravna po točkovnem sistemu, ki je določen v 8. členu tega pravilnika. Vrednost točke se določi glede na znesek, določen za ljubiteljske dejavnosti, ter število točk.
8. člen
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. študij oziroma pripravo programa,
2. izvedbo programa,
3. dodatke za opremo, številčnost, kakovost in visoko obletnico delovanja.
Ad 1. Študij oziroma priprava programa
Pri študiju programa se glede na zahtevnost programa prizna različno število vaj oziroma delovnih srečanj, ki se jih pomnoži s številom točk, priznanih za dejansko izobrazbo, ki jo ima umetniški vodja na ustreznem področju, in sicer: za visoko izobrazbo 6 točk, za višjo 5 točk, za srednjo 4 točke in za nižjo izobrazbo in z izkušnjami 3 točke. Pri dejavnostih, kjer ne obstajajo možnosti pridobivanja redne izobrazbe na ustreznih šolah, se zahtevajo za umetniškega vodjo opravljeni tečaji ZKOS oziroma JSKD in 6 do 10 let delovnih izkušenj 4 točke, za 4 do 6 let izkušenj pa 3 točke. Točkuje se le priprava na enega izmed treh možnih projektov.
Število priznanih vaj je naslednje:
a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov: (1 vaja = 3 šolske ure)
– samostojni premierni letni koncert                  120 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert                 90 vaj
– polovični letni koncert (v sodelovanju z drugimi izvajalci)     60 vaj
b) Komorni orkestri – od 16 do 30 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert                  110 vaj
– samostojni celovečerni koncert                    80 vaj
– polovični letni koncert                        50 vaj
c) Instrumentalne skupine pod 16 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert                  100 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert                 60 vaj
– polovični letni koncert                        40 vaj
d) Pevski zbori od 16 do 30 pevcev (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert                  110 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert                 80 vaj
– polovični letni koncert                        50 vaj
e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert                  110 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert                 60 vaj
– polovični letni koncert                        40 vaj
f) Folklorne skupine do 20 članov (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop                  120 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop                  90 vaj
– polovični letni nastop                        45 vaj
g) Plesne skupine do 20 članov (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop                   90 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop                  60 vaj
– polovični letni nastop                        40 vaj
h) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov (1 vaja = 3 šolske ure)
– za delo s tremi ali več dejanji                    90 vaj
– za delo z dvemi dejanji                        60 vaj
– za enodejanko                             30 vaj
Za priredbo scenarija se prizna še 40 točk, za avtorsko delo pa 60 točk.
i) Literarna dejavnost – 3 do 7 avtorjev (delovno srečanje = 2 šolski uri)
– organizacija celovečernih prireditev z lastnimi novimi teksti    40 delovnih
                                    srečanj
– organizacija celov. prireditve z lastnimi že objavljenimi teksti   20 delovnih
                                    srečanj
– priprave na objavo literarnih del                   30 delovnih
                                    srečanj
j) Likovne in fotografske skupine – do 10 avtorjev (delovno srečanje = 3 šolske ure)
– organizacija ex tempora ali kolonije              50 delovnih srečanj
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli      40 delovnih srečanj
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice      40 delovnih srečanj
k) Video in filmska dejavnost (delovno srečanje = 3 šolske ure)
– priprava lastne celovečerne video oziroma filmske produkcije    120 delovnih
                                    srečanj
– priprava dok. kratkometražne video produkcije (do 20 min.)     40 delovnih
                                    srečanj
– organizacija video in filmskih delavnic               30 delovnih
                                    srečanj
Ad 2. Izvedba programa
Za samostojni premierni letni koncert oziroma predstavo se šteje samo izvedba novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal; za samostojni celovečerni letni koncert oziroma prireditev je treba izvesti vsaj eno tretjino novih del in dve tretjini starih del iz minulih let; za polovični letni koncert oziroma prireditev pa mora izvajalec izvesti 15–20 minutni nov program in nekaj del iz minulih let (sem ne sodi sodelovanje na revijah in tekmovanjih na občinski, medobčinski in državni ravni). Občini Krško je treba poslati ustrezna dokazila o izvedenem programu. Pri posameznem izvajalcu se točkuje le eden izmed treh možnih projektov.
2.a in 2.b Pihalni in simfonični orkestri nad 30 instrumentalistov in komorni orkestri nad 16 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert                3.000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert               1.000 točk
– polovični letni koncert                       500 točk
2.c instrumentalne skupine pod 16 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert                1.800 točk
– samostojni celovečerni koncert                   600 točk
– polovični letni koncert                       300 točk
2.d pevski zbori nad 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert                3.000 točk
– samostojni celovečerni letni koncert               1.000 točk
– polovični letni koncert                       500 točk
2.e okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert                1.800 točk
– samostojni celovečerni letni koncert                600 točk
– polovični letni koncert                       300 točk
2.f folklorne skupine
– samostojni premierni letni nastop                 3.000 točk
– samostojni celovečerni letni nastop                1.000 točk
– polovični letni nastop                       500 točk
2.g plesne skupine
– samostojni premierni letni nastop                 3.000 točk
– samostojni celovečerni letni nastop                1.000 točk
– polovični letni nastop                       500 točk
2. h gledališke in lutkovne skupine
– za premiero za delo dvema ali več dejanji             3.000 točk
– za premiero za enodejanko                     1.500 točk
– za delni nastop                           500 točk
2.i literarna dejavnost – 3 do 7 avtorjev
– celovečerna prireditev z lastnimi novimi teksti         3.000 točk
– polov. prired. z lastnimi že objavljenimi teksti         1.000 točk
– objava literarnih del – glede na obseg         od 50 do 3.000 točk
2.j likovne in fotografske skupine – do 10 avtorjev
– organizacija ex tempora, kolonije, natečajev           3.000 točk
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli        3.000 točk
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice         500 točk
2.k video in filmska dejavnost – projekti posameznih ali več avtorjev
– lastna celovečerna video oziroma filmska produkcija       3.000 točk
– dokumentarna kratkometražna video produkcija (do 20 min)     1.500 točk
– organizacija video in filmskih delavnic               500 točk
Ad 3. Dodatki za opremo, številčnost, kakovost in visoko obletnico delovanja
1. Za vzdrževanje instrumentov in nakup potrošnega materiala, se letno prizna orkestru po 40 točk na dejavnega instrumentalista. Folklornim skupinam pripada letno po 40 točk na plesalca in godbenika za vzdrževanje noš in instrumentov, ter še po 40 točk za nakup novih noš. Plesnim skupinam pripada po 30 točk na plesalca za nakup kostumov, gledališkim in lutkovnim skupinam pa glede na zahtevnost od 5 do 40 točk na kostum.
2. Za številčnost se skupini, ki presega število članov, določenem po osnovnem vrednotenju, prizna dodatne točke, in sicer: za več kot 100% preseganje: 90%, za več kot 50% preseganja 40% in za več kot 25% preseganje 20% vseh točk, zbranih za izvedbo programa v preteklem letu.
3. Za kakovostni nivo, ki ga doseže izvajalec, mu pripada dodatno število točk, in sicer: izvajalcu, ki uspešno nastopa na mednarodnih tekmovanjih 50%, izvajalcu, ki je v najvišjem državnem rangu 30%, in izvajalcu, ki doseže najvišjo uvrstitev na regionalnem nivoju, 20% vseh točk, ki jih zbere v preteklem letu za izvedbo programa.
4. V letu, ko praznuje izvajalec visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, in sicer: za 10. obletnico 20%, 25. obletnico 40% in za 50. obletnico 70% vseh točk, ki jih je v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa, vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program.
9. člen
Rekreativni orkestri in zbori
V to skupino sodijo orkestri in zbori, ki zaradi višje starosti članov, psihosocialnih in drugih razlogov, ne čutijo potrebe, ali pa ne zmorejo pripraviti samostojnega javnega koncerta, se pa dejavno vključujejo v svoje bivalno okolje. Tem pripada:
1. za vaje enkrat letno 1.000 točk,
2. za vsak javni nastop po 100 točk, vendar se prizna največ 5 nastopov letno.
10. člen
Društvene knjižnice
Če v kulturnem društvu kot posebna sekcija deluje tudi društvena knjižnica, ki ima najmanj 500 knjig temeljnega knjižnega fonda in je za bralce odprta najmanj enkrat tedensko, jim pripada:
1. za stroške delovanja knjižnice na leto 3.000 točk,
2. za izvedeno uro pravljic za otroke 100 točk, vendar se prizna največ 10 ur letno.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2002.
Št. 660-04-3/01-0703
Krško, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.