Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4576. Tarifni sistem za prodajo toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik, stran 8957.

Na podlagi 97. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in soglasja Občinskega sveta občine Kamnik z dne 24. 10. 2001 uprava podjetja Svilanit d.d., Kovinarska 4, Kamnik objavlja
T A R I F N I S I S T E M
za prodajo toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem tarifnim sistemom za prodajo toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik (v nadaljevanju: tarifni sistem) se določajo:
– tarifni elementi za obračunavanje toplotne energije, ki jo dobavitelj Svilanit Tekstilna tovarna d.d. dobavlja odjemalcem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik,
– načela in kriteriji za določanje tarifnih postavk tako, da se stimulira racionalno rabo toplotne energije in boljše izkoriščanje proizvodno-distribucijskih objektov.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse odjemalce toplotne energije iz toplovodnega omrežja.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifna elementa, za katera se določajo tarifne postavke, sta:
– priključna moč v kW in
– količina dobavljene toplotne energije v MWh.
4. člen
Priključna moč je največja trenutna toplotna moč, ki jo odjemalci lahko prevzamejo iz odjemnega mesta, na katerega imajo priključene svoje interne toplotne naprave.
5. člen
Količina dobavljene toplotne energije se ugotavlja neposredno s toplotnim števcem, nameščenim na merilnem mestu (MWh oziroma kWh). Pri obračunu se vrednosti, merjene v MWh, zaokrožijo na dve decimalki natančno.
6. člen
Tarifni postavki za posamezne tarifne elemente sta:
– cena na enoto priključne moči v SIT/kW/mesec in
– cena na enoto dobavljene toplotne energije v SIT/MWh.
7. člen
Letni znesek za priključno moč, ki predstavlja fiksni del stroškov ogrevanja, se obračuna mesečno. Mesečni znesek se določi tako, da se mesečna tarifna postavka za priključno moč (SIT/kW/mesec) množi s priključno močjo. Znesek je neodvisen od dobavljene energije in pokriva naslednje neodvisne stroške poslovanja:
– stroški materiala,
– stroški storitev,
– stroški dela,
– stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja,
– amortizacija,
– stopnja dobička po letnem planu.
8. člen
Če s pogodbo ni določeno drugače, se znesek za priključno moč v večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih razdeli sorazmerno ogrevani površini zaključne enote v m2.
9. člen
Če s pogodbo ni določeno drugače, se znesek za dobavljeno količino toplotne energije, ki predstavlja variabilni del stroškov ogrevanja, določi tako, da se število dobavljenih MWh pomnoži z ustrezno tarifno postavko za enoto dobavljene energije (SIT/MWh).
Mesečni znesek za dobavljeno količino toplotne energije, izmerjeno na glavnem števcu, za ogrevanje prostorov v večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih, se na posamezne enote razdeli na podlagi:
– velikosti ogrevalne površine zaključne enote (stanovanje ali poslovni prostor) oziroma
– razdelilnikov stroškov ogrevanja (elektronski razdelilniki, toplotni števci kot delilniki stroškov, dogovorjeni ključ).
III. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTNE ENERGIJE
10. člen
Obračun dobave toplotne energije se pri posameznem odjemalcu opravi tako, da se:
– obračuna priključna moč po veljavni tarifi,
– obračuna dobavljena količina toplotne energije po veljavni tarifi.
11. člen
Do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje, to je do prejema kopije uporabnega dovoljenja, oziroma komisijske ugotovitve, da so odjemalčeve toplotne naprave pravilno izvedene, se pri obračunu toplotne energije upošteva korekcijski faktor 1,2.
Komisijski ogled opravi komisija, ki je sestavljena iz najmanj treh članov, pri čemer mora biti najmanj en član predstavnik dobavitelja toplotne energije.
12. člen
Strošek za priključno moč se obračuna mesečno. Mesečni znesek se določi tako, da se letni strošek za priključno moč deli z 12.
13. člen
Dobavljena količina toplotne energije se obračunava na podlagi odčitkov toplotnega števca.
Obračun dobavljene toplotne energije se opravi enkrat oziroma dvakrat mesečno, v skladu z določili pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem.
14. člen
Odjemalec je dolžan plačati dobavljeno toplotno energijo in storitve, ki se zaračunavajo skupaj s toplotno energijo v skladu z določili pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem.
15. člen
Če odjemalec svojih obveznosti ne poravna pravočasno, mu dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.
16. člen
Odjemalec mora poravnati fiksni del stroškov dobave toplotne energije tudi za obdobje, ko mu je bila v skladu s pogodbo, sklenjeno med dobaviteljem in odjemalcem, prekinjena dobava toplotne energije.
17. člen
Reklamacije na prejeti račun, obračun za dobavljeno toplotno energijo in storitve, ki jih opravlja dobavitelj na podlagi dobavnih pogojev oziroma dogovora ali posebne pogodbe z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v osmih dneh po prejemu računa ali obračuna.
Pripombe oziroma ugovor na prejeti račun ali obračun ne odložijo plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
IV. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE TOPLOTNE ENERGIJE
18. člen
Cene toplotne energije iz toplovodnega omrežja se določajo v skladu z veljavno zakonodajo, politiko cen in potrebami razvoja daljinske oskrbe s toplotno energijo, ki ga določa občinski svet.
19. člen
Na podlagi tarifnega sistema se višina tarifnih postavk določa na podlagi veljavnega postopka in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za vsako spremembo višine tarifnih postavk, ki ni le posledica spremembe nabavne cene zemeljskega plina in električne energije, je potrebno pridobiti soglasje občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa dobavna razmerja.
21. člen
Tarifni sistem sprejme uprava podjetja Svilanit Tekstilna tovarna d.d., soglasje nanj pa da Občinski svet občine Kamnik.
22. člen
Tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 24. oktobra 2001.
Svilanit d.d.
glavni direktor
Bogomil Wiegele l. r.