Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4567. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, stran 8945.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) in odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 50/01) je Občinski svet občine Hajdina na 23. redni seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja način opravljanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (v nadaljevanju: dimnikarske službe) v Občini Hajdina, zaradi varstva zraka in varstva pred požarom.
2. člen
Dimnikarska služba je gospodarska javna služba in zajema pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje naslednjih kurilnih naprav:
– kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni odvodnik),
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav, kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka zraka.
3. člen
Dimnikarska služba obsega opravljanje naslednjih storitev na vseh napravah iz 2. člena tega odloka.
Dimnikarska služba:
– opravlja prve strokovne preglede vseh naprav o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi, izdeluje strokovna poročila, ki so sestavni del soglasij pristojnih inšpektoratov v Republiki Sloveniji,
– opravlja prve meritve emisij v zrak in določa toplotne izgube z dimnimi plini ter po potrebi tudi ostale toplotno-tehnične parametre kurilnih naprav, kot to zahtevajo državni predpisi,
– opravlja občasne – letne strokovne preglede vseh naprav o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi, izdeluje strokovna poročila in izdaja ustrezna potrdila o stanju naprav za nadaljnjo uporabo, po potrebi opozarja uporabnika naprav o ugotovljenih nepravilnostih in določi roke za odpravo le-teh, ter o rezultatih strokovnega pregleda obvešča pristojni inšpektorat,
– opravlja izredne strokovne preglede in meritve vseh naprav na podlagi zahtev pristojnega inšpektorja in izdeluje letna poročila o emisijah snovi v zrak,
– izvaja kontrolne preglede, na osnovi katerih določi potrebo po čiščenju,
– izdeluje letne programe izvajanja dimnikarskih storitev,
– izvaja mehansko in kemično čiščenje ter antikorozijsko zaščito naprav,
– izvaja izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov v soglasju z uporabnikom,
– zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju dimnikarskih storitev,
– vodi evidence kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, njihovi lokaciji in lastniku ter uporabniku, njihovi velikosti ipd., kot to določajo državni in občinski predpisi,
– vodi evidence o vseh izvedenih in neizvedenih dimnikarskih storitvah,
– vodi evidence o emisijah snovi v zrak iz posameznih kurilnih naprav,
– vodi druge evidence, če to zahteva državni oziroma občinski organ in se za to posebej dogovorita,
– izvaja svetovanje in osveščanje uporabnikov in ostalih v zvezi z varstvom okolja, požarno varnostjo, zdravstvenim varstvom ter splošno varnostjo itd.,
– izvaja druge storitve, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
4. člen
Izvajalec dimnikarske službe (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki v skladu s predpisi in splošnimi akti Občine Hajdina, opravlja to storitev na območju Občine Hajdina.
5. člen
Uporabnik storitev (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki poseduje naprave iz 2. člena tega odloka. Izvajalec nudi storitev uporabniku pod pogoji, predpisanimi z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
6. člen
Uporabniki morajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe:
– na lastno pobudo ali pobudo izvajalca prijaviti svoje naprave pooblaščenemu izvajalcu in mu nuditi potrebne podatke za vodenje katastra naprav in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe,
– omogočiti izvajalcu neovirano izvajanje dimnikarskih storitev,
– za nove in rekonstruirane naprave pri izvajalcu naročiti izdelavo strokovnega mnenja tako imenovanega prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,
– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposrednem izvajanju storitev, neoviran dostop do vseh naprav oziroma neoviran vstop v vse prostore, v katerih so ali pa potekajo naprave iz 2. člena tega odloka, ki spadajo pod dimnikarsko službo in izvajalcu omogočiti tudi vpogled v načrte naprav in zgradbe, če je to potrebno,
– sporočiti izvajalcu vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva, časa obratovanja, ki ima za posledico spremembe v emisiji snovi v zrak in vrste ter števila dimnikarskih storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane, očiščene in v dobrem stanju,
– v primeru pritožbe na kakovost storitve, je uporabnik dolžan o tem najprej obvestiti izvajalca in šele zatem pristojni občinski organ in inšpekcijsko službo.
Kolikor uporabnik ne izpolnjuje gornjih pogojev, je izvajalec dimnikarske službe to takoj dolžan sporočiti občinskemu organu in pristojnemu inšpektorju.
7. člen
Uporabnik ima pravico:
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikarske storitve,
– dobiti kakovostno dimnikarsko storitev,
– pritožiti se na kakovost storitve,
– do zagotovitve ostalih pravic, ki so definirane s tem odlokom in državnimi predpisi.
II. ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJANJA STORITVE PREGLEDOVANJA, NADZOROVANJA IN ČIŠČENJA KURILNIH NAPRAV
8. člen
Gospodarska javna služba pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (dimnikarska služba), se v Občini Hajdina opravlja kot koncesionarska služba.
Koncesija se podeli izvajalcu dimnikarske službe (v nadaljevanju: izvajalcu), ki je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani s splošnimi pravnimi akti.
9. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Hajdina.
Pogoji za podelitev koncesije, se skladno s tem odlokom, določijo v odloku o podelitvi koncesije (s koncesijskim aktom).
10. člen
Izvajalec ima pravico do:
– izvajanja vseh dimnikarskih storitev po veljavnih vzdrževalnih standardih,
– obračunavanja dimnikarskih storitev po veljavnem ceniku,
– zbiranja podatkov uporabnikov, ki so potrebni za vodenje katastra naprav,
– izvajanja vseh drugih javnih opravil, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
III. KATASTER KURILNIH NAPRAV
11. člen
Izvajalec vodi kataster kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav in evidenco izvedenih in neizvedenih dimnikarskih storitev, kakor tudi evidenco emisij dimnih plinov za posamezne kurilne naprave.
Kataster z vsemi zbranimi podatki je last koncedenta, izvajalec mu je dolžan ažurno sporočati vse spremembe in mu ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe celoten kataster tudi predati.
Izvajalec je dolžan s katastrom podatkov ravnati tako, kot s podatki za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu in pristojnim inšpekcijskim službam, uporabniku pa le v tistem delu, ki se nanaša nanj.
IV. IZVAJANJE STORITEV
12. člen
Izvajalec je dolžan pravočasno obveščati uporabnike o terminu izvajanja storitev dimnikarske službe. V ta namen izvajalec pripravi razpored rednih storitev, kot sta čiščenje in pregledovanje. Razpored objavi v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
O nameravanem opravljanju storitev, ki se izvajajo po potrebi, mora izvajalec uporabnika obvestiti najmanj tri dni pred pričetkom del. Obvestilo je lahko poslano z navadnim pismom, osebno ali po telefonu, v več stanovanjskih stavbah pa z obvestilom na oglasni deski ali obvestilom upravnika zgradbe.
13. člen
V primeru, da ima uporabnik, kljub rednemu čiščenju težave z odvodom dimnih plinov ali kurilne naprave, lahko pisno zahteva storitev od izvajalca. Na pisni poziv mora izvajalec izvršiti uslugo najkasneje v 48 urah. Uporabnik lahko zahteva storitev tudi na kak drug način, katero izvajalec izvrši v najkrajšem možnem času v smislu dobrega izvajalca.
14. člen
Če izvajalec pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje in je ogrožena splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivosti takoj obvestiti uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po preteku roka mora preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene in kolikor niso, mora izvajalec o tem takoj obvestiti občino in pristojno inšpekcijsko službo.
V. CENE STORITEV IN PLAČEVANJE
15. člen
Izvajalec mora opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, ima izvajalec pravico zahtevati povračila od Občine Hajdina oziroma doplačilo zaradi dodatnih stroškov, ki so mu nastali.
16. člen
Cene storitev se določajo skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Cene dimnikarskih storitev v obliki sklepa, sprejme Občinski svet občine Hajdina, predlaga pa jih izvajalec.
17. člen
Dimnikarska služba se financira iz veljavne cene storitev, ki jo izvajalec zaračuna uporabniku v svojem imenu in za svoj račun.
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva izvajalec finančna sredstva iz cene storitve za opravljeno storitev dimnikarske službe, ki jo zaračunava uporabniku.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek fizično osebo, ki krši določila 6. člena tega odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 SIT pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
20. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, če obračuna ceno storitve v neskladju s tem odlokom ali sklepom o določitvi cen oziroma, če na pisni poziv ni opravil storitve v predpisanem času.
VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/01
Hajdina, dne 29. oktobra 2001.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost