Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4587. Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode "Na klancu", cesta R1-211/212, km 1.780, stran 8968.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 26/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 42/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 23. seji dne 6. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu”, cesta R1–211/212, km 1.780
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99) in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92 in 49/92) za območje Občine Medvode, sprejme lokacijski načrt rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu”, cesta R1–211/212, km 1.780 (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. Ljubljana pod št. projekta 1150/99 v oktobru 2001.
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis trase,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitev,
– opis prostorskih rešitev,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,
– soglasja organov in organizacij.
Grafični del obsega:
– pregledna situacija M 1: 50 000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Občine Medvode M 1: 5 000,
– kopija katastrskega načrta M 1:1000,
– geodetski načrt obstoječega stanja M 1:500,
– ureditvena situacija M 1: 500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev M 1: 500,
– etape izvajanja M 1:500,
– načrt gradbenih parcel M 1: 1000,
– pregledni vzdolžni prerez M 1: 500/50,
– karakteristične prečne profile M 1: 100,
– tehnične elemente za zakoličbo cestnega telesa in gradbenih parcel M 1: 500.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel:
k.o. Medvode
274/3, 274/5, 274/9, 274/10, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/6, 276/8, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/16, 276/17, 276/18, 276/19, 276/21, 277/1, 277/2, 277/3, 277/9, 277/10, 278/1, 278/7, 290/7, 294/1, 294/3, 294/5, 294/6, 294/7, 295/2, 295/8, 295/18, 295/25, 295/26, 295/29, 295/30, 295/31, 295/36, 297/5, 297/7, 315/2, 317/1, 323/1, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6
ter obsega površino 1,47 ha zemljišča.
Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva rekonstrukcija križišča Medvode “Na klancu”, cesta R1–211, odsek 212, km 1.780, posegajo tudi izven območja lokacijskega načrta in se izvedejo na naslednjih parcelah:
Vodovod
k.o. Medvode
parc. št. 296/33, 296/41, 296/59, 299/23, 299/16, 299/15, 299/12, 296/10, 300/5
Kanalizacija – meteorna
k.o. Medvode
parc. št. 293/1, 293/3, 333/1
Telekomunikacijski vodi
k.o. Medvode
parc. št. 295/42
Plinovod
k.o. Medvode
parc. št. 294/2
Ureditev in ozelenitev brežin:
k.o. Medvode
parc. št. 276/2, 294/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega območje izključne rabe rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“ z vsemi spremljajočimi objekti, in sicer:
– ceste R1–211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana, v dolžini 319 m,
– ceste R2–413, odsek 413 Medvode–Zbilje (Zbiljska cesta), v dolžini 208,50 m,
– Finžgarjeve ulice (lokalna cesta za Svetje), v dolžini 139,50 m in
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav.
Meja območja je razvidna iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Krožno križišče
Rekonstrukcija križišča Medvode “Na klancu”, cesta R1–211, odsek 212, km 1.780, je zasnovana na podlagi presoje večjih variant križišča “Na klancu”. Na podlagi prometne preveritve posamezne variante je izbrano krožno križišče z dvema prometnima pasovoma v krogu dvopasovnim uvozom in izvozom na obeh krakih ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana (štiripasovnica) in s po enim uvoznim in izvoznim pasom na ostalih dveh krakih.
6. člen
Predvidena ureditev krožnega križišča v Medvodah “Na klancu“obsega del:
– ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana (Gorenjska cesta), od km 1,6 + 21 m do km 1,9 + 40 m v dolžini 319 m,
– ceste R2–413, odsek 4704 Medvode–Zbilje (Zbiljska cesta), od km 0,0 + 00 m do km 0,2 + 8,5 m v dolžini 208,5 m in
– Finžgarjeve ulice (ceste na Svetje) od km 0,0 + 05 m do km 0,1 + 40 m v dolžini 139,50 m.
7. člen
Križišče “Na klancu” v Medvodah je zasnovano kot krožno križišče z dvema prometnima pasovoma v krogu, širine 4,50 m in s srednjim prometnim otokom v obliki kroga, z radijem 18,0 m, dvignjenim nad niveleto zunanjega roba vozišča 1,2 m do 1,7 m. Zunanji radij znaša 28 m, prečni nagib vozišča v krogu je predviden 2% navzven.
Elementi krožnega križišča Medvode so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h. Niveleta zunanjega roba krožnega vozišča je nagnjena za ca. 0,9% proti jugovzhodu.
8. člen
Uvoza in izvoza krožnega križišča na kraku Jeprca in Ljubljana sta dvopasovna, ločena s srednjim ločilnim otokom, uvoza in izvoza krožnega križišča na kraku Zbilje in Finžgarjeva ulica pa sta enopasovna z dodatno potrebno razširitvijo, ki omogoča dvema osebnima voziloma hkratno zavijanje v krožišče, kar povečuje njegovo prepustnost.
Uvozni radiji so od R15 m do R60 m, izvozni radiji pa od R15 m do R35 m.
9. člen
Ločilni prometni otoki, ki ločujejo uvozni in izvozni prometni tok, so dvignjeni nad nivo vozišča in so v obliki raztegnjenega enakokrakega trikotnika, oziroma srednjega ločilnega otoka na štiripasovni cesti Jeprca–Ljubljana.
10. člen
Vzdolžni nagib priključnih cest so 0,1% do 1,3% z izjemo kraka regionalne ceste v smeri proti Ljubljani, kateri z R = – 3500 m prehaja v obstoječi 5,1% padec “medvoškega klanca“.
11. člen
Prečni prerezi cest
Prečni prerez ceste R1–211, odsek 212, Ljubljana–Jeprca, znaša 18,60 m, in sicer:
– vozni pas          2 x 3,25 m                 13,00 m
– robni pas          4 x 0,30 m                  1,20 m
– srednji ločilni pas     1 x 2,00 m                  2,00 m
– bankina ali berma      2 x 1,20 m                  2,40 m
Prečni prerez ceste R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje, znaša 10,90 m, in sicer:
– vozni pas          2 x 3,00 m                  6,00 m
– robni pas          2 x 0,30 m                  0,60 m
– bankina desno        1 x 1,00 m                  1,00 m
– hodnik                                  2,80 m
 – varovalni pas       1 x 0,75 m        0,75 m
 – kolesarska steza     1 x 1,00 m        1,00 m
 – varovalni pas       1 x 0,25 m        0,25 m
 – hodnik za pešce      1 x 0,80 m        0,80 m
– berma levo         1 x 0,50 m                  0,50 m
Prečni prerez Finžgarjeve ulice (ceste na Svetje), znaša 10,80 m in sicer:
– vozni pas          2 x 2,75 m                  5,50 m
– bankina desno        1 x 1,00 m                  1,00 m
– hodnik                                  2,80 m
 – varovalni pas       1 x 0,75 m        0,75 m
 – kolesarska steza     1 x 1,00 m        1,00 m
 – varovalni pas       1 x 0,25 m        0,25 m
 – hodnik za pešce      1 x 0,80 m        0,80 m
– berma levo         1 x 0,50 m                  0,50 m
Prečni prerez krožišča – polovice, znaša 29,00 m
– vozni pas          2 x 4,50                   9,00 m
– bankina ali berma desno                         1,00 m
– tlakovan kolobar                             1,00 m
– berma levo                                1,00 m
– travnata mulda levo                           1,50 m
– pregledna berma                             7,35 m
– dvignjen otok                              8,15 m
12. člen
V območju krožnega križišča sta predvidena dva prehoda za pešce in kolesarje v:
– km 0,0 + 40 m, ceste R2 – 413, odsek 4704, Medvode–Zbilje,
– km 0,0 + 25 m Finžgarjeva ulica (lokalna cesta na Svetje) in podhod pod cesto R1–211,odsek 212, Jeprca–Ljubljana, v:
– km 1,8 + 26 m.
13. člen
Priključki, dostopi
Na cesti R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, je predviden za avtomobilski servis Kalan:
– v km 1,7 + 29 m priključek, širine 4 m in dolžine 5 m, uvoz,
– v km 1,6 + 45 m priključek, širine 4 m in dolžine 4 m, izvoz.
Na regionalne ceste R2-413, odsek 4704, proti Zbiljam je predviden:
na vzhodni strani v
– km 0,0 + 52 m priključek Čarmanove ulice, parc. št. 294/3 k.o. Medvode, preko dela obstoječe Zbiljske ceste,
– km 0,0 + 80 m uvoz za Elektro Kranj, širine 5,0 m in dolžine 6,0 m,
– km 0,1 + 40 m uvoz za podjetje Colf d.o.o., širine 5,0 m in dolžine 4,0 m in na zahodni strani v
– km 0,0 + 30 m uvoz širine 14 m in dolžine 5,5 m, za občasno uporabo, preko poglobljenega robnika,
– km 0,0 + 64 m uvoz širine 2,75 in dolžine 2,8 m, servisni dostop do TP „Na klancu“, preko poglobljenega robnika,
– km 0,1 + 7 m priključek Šetinove ulice, parc. št. 295/18 k.o. Medvode, širine 3,5 m in dolžine 10,5 m,
– km 0,1 + 17 m uvoz širine 2,5 m in dolžine 3,5 m, dostop do stanovanjskega objekta preko poglobljenega robnika,
– km 0,1 + 28 m uvoz širine 5,0 m in dolžine 3,0 m, dostop do stanovanjskega objekta preko poglobljenega robnika,
– km 0,1 + 52 m uvoz širine 3,5 m in dolžine 2,5 m, dostop do stanovanjskega objekta preko poglobljenega robnika,
– km 0,1 + 60 m priključek Podvizove ulice, parc. št. 295/8 k.o. Medvode, širine 3,5 m in dolžine 7,0 m,
– km 0,1 + 77 m uvoz širine 3,0 m in dolžine 1,8 m, dostop do stanovanjskega objekta preko poglobljenega robnika,
– km 0,1 + 88 m uvoz širine 3,5 m preko poglobljenega robnika.
Na Finžgarjevi ulici (cesti na Svetje), je predviden:
ob južni strani v
– km 0,0 + 25 m skupni priključek preko poglobljenega robnika za dovozno pot do gostilne “Na klancu”, širine 3,5 m in dolžine 42 m in dovozne poti za skupino objektov, širine 2,5 m in dolžine 12,5 m
ob severni strani v
– km 0,0 + 65 m, priključek širine 9,0 m in dolžine 7,0 m, uvoz za DAF center.
Dostop do objekta ob južni strani novega priključka Čarmanove ulice:
– km 0,0 + 48 m uvoz širine 3,0 m in dolžine 6,5 m, do stanovanjske hiše na parc. št. 278/7 k.o. Medvode.
14. člen
Obstoječi priključek Donove ulice, parc. št. 317/1 k.o. Medvode, v km 1,9 + 00 m ceste R1–211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana, se ukine in zapre z zapornimi stebrički.
15. člen
Kolesarski in peš promet
V obravnavanem območju krožnega križišča je kolesarski promet voden po enosmernih oziroma dvosmernih kolesarskih poteh, ki potekajo na pločniku, skupaj s hodnikom za pešce. Kolesarska steza in hodnik za pešce sta ločena z ločilno črto in različno barvo asfalta.
Kolesarski in peš promet iz smeri Zbilje poteka ob zahodni strani ceste R2–413, odsek 4704, kjer pred krožnim križiščem prehaja preko ceste na južno stran krožišča ter se preko podhoda pod cesto R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, naveže na kolesarsko stezo in hodnik za pešce, ki poteka ob južni strani Finžgarjeve ulice (lokalne ceste na Svetje) do km 0,1 + 20 m, kjer se kolesarji usmerijo na cestišče.
Kolesarski promet ob cesti R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, ni predviden, hodnik za pešce v območju krožnega križišča je urejen le do avtobusnih postajališč in do Donove ulice, mimo gostilne Na klancu.
16. člen
Pločnik s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce ob:
cesti R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje, Zbiljski cesti:
– od km 0,1+ 92 m do km 0,0 + 40 m, enosmerna kolesarska steza širine 1,0 m, z varovalnim pasom 0,75 m ob robniku in hodnikom za pešce, širine 1,05 m, v dolžini 168,5 m,
– od km 0,0 + 40 m do podhoda pod cesto R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, dvosmerna kolesarska steza širine 2,0 m in hodnikom za pešce, širine 1,85 m v dolžini ca. 52,0 m.
Finžgarjeva ulica (cesta na Svetje):
– od podhoda pod cesto R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, do km 0,1 + 20 m, dvosmerna kolesarska steza širine 2,0 m in hodnikom za pešce, širine 1,85 m v dolžini ca. 120,0 m,
hodnik za pešce ob:
cesti R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana
– od prehoda za pešce v km 0,0 + 25 m, Finžgarjeve ulice (ceste na Svetje), do km 1,7 + 27 m, na zahodni strani ceste, hodnik za pešce, širine 1,05 m, v dolžini 70,0 m do avtobusnega postajališča,
– od km 1,8 + 38,5 m do Donove ulice km 1,9 + 00 m, na zahodni strani ceste, širine 3,00 m v dolžini 70,0 m,
– od km 1,8 + 38,5 m do km 1,8 + 70 m, na vzhodni strani ceste, hodnik za pešce, širine 1,85 m, v dolžini 31,5 m v območju avtobusnega postajališča, z navezavo na Čarmanovo ulico v dolžini 12,0 m.
17. člen
Javni potniški promet
Avtobusno postajališče, dimenzionirano za ustavljanje dveh avtobusov, za uvozno hitrost 40 km/uro je predvideno izven voznih pasov, s čakalnim peronom.
Avtobusno postajališče je locirano na cesti R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, pred krožnim križiščem v smeri vožnje v:
– km 1,7 + 00 m na zahodni strani ceste in
– km 1,8 + 50 m na vzhodni strani ceste.
18. člen
OBJEKTI
Podhod
V km 1,8 + 26 m, pod krakom ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, krožnega križišča, je predviden podhod kolesarske steze in hodnika za pešce.
Dostop v podhod je predviden preko rampe, širine 4,30 m, v naklonu 10%, z vmesnimi počivališči (dolžina rampe maks 8,00 m in počivališče 1,60 m). Rampa poteka v ukopu, znotraj podpornih zidov. Višino podpornih zidov je potrebno prilagoditi terenu.
Podhod je dostopen z bočne strani preko dveh stopnišč, ki sta locirani v podaljšku hodnika za pešce ob cesti R1-211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana.
Prečni prerez podhoda
Svetla širina podhoda je    4,50 m
– kolesarska steza                2 x 1,00 m         2,00 m
– varnostna širina                2 x 0,25 m         0,50 m
– hodnik za pešce                 2 x 0,80 m         1,60 m
– varnostna širina                1 x 0,20 m         0,20 m
– prostor za reklamne panoje           2 x 0,10 m         0,20 m
Svetla višina min.       2,50 m
S strani Finžgarjeve ulice je dostop v podhod urejen z rampo, 4,30 m (kolesarska steza širine 2,50 m in hodnik za pešce širine 1,80 m) in naklonom 10% in vmesnimi počivališči. Rampa poteka v ukopu, znotraj podpornih zidov. S strani Zbilje pa poteka rampa znotraj nizkih podpornih zidov. Na obeh straneh je predviden dostop v podhod tudi preko stopnišč.
19. člen
Oporni in podporni zidovi
Na odseku predvidene rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“ se zgradijo naslednji objekti:
– podporni zid od km 1,8 + 42 m do km 1,8 + 99,5 m, na zahodni strani ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, v dolžini 57,5 m, višine od 0,20 m do 0,60 m,
– v opornem zidu so predvidene stopnice širine 3,0 m in 5,0 m in rampa za invalide, širine 1,0 m, dolžine 7,50 m, nagiba 6%, za dostop na obstoječe parkirišče ob gostilni „Na klancu“
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
20. člen
Vse objekte in ureditve, ki so sestavni del projekta rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“, je potrebno oblikovati tako, da bodo v največji možni meri ublaženi negativni vplivi v krajinski podobi in dosežena nova kakovostna razmerja.
Objekti na rekonstruiranem križišču Medvode “Na klancu“
Oprema in objekti morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajena z urbano in krajinsko podobo.
Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati enotne oblikovne elemente.
Nadstrešnica na avtobusnem postajališču mora biti tipološko in dimenzijsko usklajena z okoliškimi objekti, locirana pa tako, da bo vizura na stavbno dediščino čim manj motena.
Posegi v obcestni prostor
Za ozelenitev se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst.
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno. Odstranjeno lesno vegetacijo je obvezno nadomestiti z zasaditvijo nove, izključno avtohtone vrste.
Vsi posegi v relief, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine ukopov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno zavarovane in zasajene.
Dvignjen srednji krožni otok je v sredini ozeleniti z grmovnicami in drevjem do radija 8,15 m, zunanji kolobar širine 9,85 m pa je le zatraviti in zasaditi s pokrovnimi rastlinami, ki ne presežejo višino 0,50 m.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
21. člen
Odvodnjavanje
Odvodnjavanje vozišča obeh regionalnih cest in krožišča je predvideno z vodotesno meteorno kanalizacijo, ki bo preko razbremenilnika visokih vod in lovilca olj speljana v Savo oziroma Zbiljsko jezero.
Odvodnjavanje vozišča Finžgarjeve ceste (lokalne ceste na Svetje) pa je predvideno preko bankine na nižje ležeči teren.
22. člen
Infrastrukturni objekti in naprave
Predvidena rekonstrukcija križišča Medvode “Na klancu” tangira obstoječe komunalne in energetske vode in naprave, katere bo potrebno zaščititi, prestaviti, obnoviti oziroma predvideti nove trase.
23. člen
Vodovod
S predvideno rekonstrukcijo križišča bo tangirano obstoječe vodovodno omrežje, ki ga je potrebno zaradi starih azbestno cementnih in litoželeznih cevi v celoti zamenjati, obnoviti vse hišne priključke, oziroma po potrebi prestaviti, in sicer:
– obstoječi vodovod Ø 90 alk, se prestavi med profilom C 6 Finžgarjeve ulice (ceste na Svetje) in profilom A 17 ceste R1-211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana in povezava preko ceste R1-211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana, do parc. št. 278/1 k.o. Medvode,
– obstoječi vodovod Ø 100 AC se prestavi med profilom B4 in profilom B11 ceste R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje.
Prestavitve se izvedejo z Ductil (LTŽ) cevmi.
Vsa prečkanja izvesti z zaščitnimi cevmi.
24. člen
Kanalizacija
Na obravnavanem območju ni kanalizacije, predvidena pa je kanalizacija komunalne odpadne vode za novo naselje Zbiljski gaj ter obstoječe naselje ob cesti R2–413, odsek 4704, Medvode–Zbilje, Zbiljski cesti, katera se priključi na obstoječi fekalni kanal, ki poteka v Donovi ulici.
V projektu PGD in PZI upoštevati projekt št. 367/99 in 367-4/00 – Javna kanalizacija za območje urejanja ŠS 12/1-1-Na klancu, julij 1999 in oktober 2000, ki ga je izdelal KONO d.o.o.
Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebuje odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 11/87).
25. člen
Elektrika
Obravnavani poseg tangira obstoječe koridorje daljnovodov, 2 x 110 kV Kleče–Škofja Loka–Okroglo I in 2 x 2110 kV Kleče–(Medvode)–(Mavčiče)–Okroglo II ter 35 kV.
Predvidene so prestavitve in zaščite visoko in nizkonapetostnih kablov in kabelske kanalizacije v območju križanja z regionalno cesto Jeprca–Ljubljana.
Obstoječe 10 kV kablovodi se opustijo in nadomestijo z novimi 20 kV kablovodi v kabelskih kanalizacijah izven območja krožišča.
Obstoječo kabelsko kanalizacijo iz Zbiljske ceste pa se prestaviti izven območja regionalne ceste.
26. člen
Telefon
Ob regionalni cesti Jeprca–Ljubljana in Zbilje–Medvode poteka več telekomunikacijskih vodov, ki jih je potrebno prestaviti oziroma ustrezno zaščititi, prav tako pa tudi TK kabel, ki povezuje hidroelektrarni Mavčiče in Medvode.
V projektu PGD in PZI upoštevati projekt prestavitve TK omrežja št. P600300998, julij 200, ki ga je izdelalo podjetje Tegrad d.d.
27. člen
Javna razsvetljava
Vso obstoječo javno razsvetljavo se demontira in zgradi novo po načrtu javne razsvetljave št. 183/00, ki ga je izdelalo podjetje Esprit d.o.o. Javna razsvetljava se bo napajala iz TP “Na klancu“, prižigališče pa je predvideno v omarici, locirani v profilu B1.
28. člen
Plinovod
V obravnavanem območju ni magistralnih plinovodov. Nizkotlačni plinovod poteka v Donovi ulici in prečka cesto R1-211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, med profilom A15 in A16, ter po Čarmanovi ulici.
Predvidena je prestavitev plinovoda v dolžini 63 m v območju Čarmanove ulice.
Za potrebe novega naselja Zbiljski gaj je predvidena trasa plinovoda v trasi pločnika ceste R2-413, odsek 4704 Medvode–Zbilje.
29. člen
Vročevod: v obravnavanem območju ni obstoječega niti predvidenega vročevodnega omrežja.
30. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Ohranja se obstoječe lokacije zbirnih mest za odpadke. V projektu PGD in PZI je po potrebi treba opredeliti začasna mesta za zbiranje in odvoz odpadkov med gradnjo.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
31. člen
Geološke in hidrogeološke razmere
Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati ničelno stanje podtalnice, to je stanje podtalnica pred pričetkom del.
Med rekonstrukcijo in med obratovanjem je potrebno morebitna razlitja nevarnih snovi takoj sanirati z odkopom onesnažene zemljine. V času rekonstrukcije križišča morajo biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo rekonstrukcijskih del.
32. člen
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem odseku rekonstruiranega križišča Medvode “Na klancu“ se v strugo naravnih recipientov spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom odloka o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) in strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85 – določbe drugega odstavka 1. člena in 14., 15. in 16. člena.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varovanja vodnih virov in podtalnice:
– preprečevanje onesnaževanja s cementnim mlekom, naftnimi derivati in drugimi strupenimi snovmi,
– pri načrtovanju sistema odvodnjavanja cestišča, je treba upoštevati hidrološke podatke.
33. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij naravne dediščine.
34. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda
Rekonstrukcija križišča Medvode “Na klancu“ ne tangira obstoječega gozdnega roba.
35. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni objektov in območij kulturne dediščine.
36. člen
Varstvo pred hrupom
Na podlagi ocene prometnih tokov na območju križišča v letu 2006 in 2021, so določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov pred čezmernim hrupom po končani gradnji.
Aktivna protihrupna zaščita za hrup občutljivih bivalnih prostorov stanovanjskega objekta lociranega na zemljišču, parc. št. 278/7 k.o. Medvode se izvede z:
– absorpcijsko protihrupno ograjo, od km 1,8 + 65 m do km 1,9 + 26 m, na vzhodni strani ceste R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, dolžine 72 m in višine 2,00 m. Ograja je locirana na vrhu ukopne brežine.
Pasivna protihrupna zaščita za hrup občutljivih bivalnih prostorov se izvede na 6 objektih, ki so locirani:
– stanovanjski objekt na parc. št. 295/36,
– stanovanjski objekt na parc. št. 295/28,
– stanovanjski objekt na parc. št. 278/7,
– poslovni objekt na parc. št. 277/4,
– poslovno stanovanjski objekt na parc. št. 277/6,
– poslovno stanovanjski objekt na parc. št. 276/18, vse k.o. Medvode.
Zaradi povečanja prometne obremenitve pa je potrebno po letu 2021 izvesti pasivno protihrupno zaščito še na dveh objektih lociranih na zemljišču, par. št. 276/18 in 290/4, vse k.o. Medvode.
Protihrupna ograja se izvede sočasno z rekonstrukcijo križišča, pasivna pritihrupna zaščita na naštetih objektih, pa se izvede na podlagi meritev pod prometom po končani gradnji.
Investitor mora ob gradnji rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“ izvesti zaščitne ukrepe pred prekomernim hrupom v obsegu, ki se jih določi na podlagi prometnih tokov po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 41. členu tega odloka.
37. člen
Varstvo zraka
Glede na predvidene koncentracije snovi, ki so značilne za emisije prometa, ukrepi niso potrebni.
38. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob rekonstruiranem križišču Medvode “Na klancu“ se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.
39. člen
Rušitve prestavitve:
Na celotnem območju rekonstruiranega križišča je predvidena odstranitev obstoječega vozišča (zgornji ustroj).
Rekonstrukcija krožnega križišča Medvode zahteva rušitev:
– ograje ob zahodni meji parc. št. 278/1 k.o. Medvode,
– prestavitev:
– dela ograje ob jugovzhodnem vogalu parc. št. 276/3 k.o. Medvode, v dolžini 1,7 m.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
40. člen
Izgradnja krožnega križišča Medvode “Na klancu“ se bo izvajala v treh etapah. Vsaka etapa mora izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave in zagotavljati ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
Gradnja bo potekala pod prometom s polovično zaporo cest. Promet bo potekal izmenično enosmerno in se ga bo urejalo s semaforji. Posebni obvozi med gradnjo niso predvideni.
Posamezna etapa obsega:
I. etapa:
gradnja krožišča z dvopasovnimi priključnimi kraki:
– na cesti R1–211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana (Gorenjska cesta), od km 1,6 + 21 m do km 1,9 + 40 m v dolžini 319 m,
– na cesti R2–413, odsek 4704 Medvode–Zbilje (Zbiljska cesta), od km 0,0 + 0,0 m do km 0,2 + 8,5 m, v dolžini 208,5 m,
– na Finžgarjevi ulici (cesti na Svetje) od km 0,0 + 05 m do km 0,0 + 34,2 m ter prehodno rampo do km 0,0 + 65,7 m, v dolžini 31,5 m,
– hodnikom za pešce in kolesarje, avtobusnima postajališčema lociranima na regionalni cesti Jeprca–Ljubljana, pred krožnim križiščem v smeri vožnje in
– gradnja priključka Čarmanove ulice.
II. etapa:
– preureditev dvopasovnih priključnih krakov na cesti R1/211, odsek 212, Jeprca–Ljubljana, v štiri pasove,
– gradnja podhoda z rampo za kolesarje in pešce,
– prestavitev avtobusnega postajališča, lociranega na zahodni strani ceste R1/211, odsek 212 Jeprca–Ljubljana iz profila A14 v profil A8, pred krožišče v smeri vožnje.
III. etapa:
gradnja Finžgarjeve ulice (ceste na Svetje) od km 0,0 + 34,2 m do km 0,1 + 40 m v dolžini 105,80 m in hodnika za pešce in kolesarje ob južni strani.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
41. člen
Monitoring
Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi ali so predvideni ukrepi in izvedbe le-teh učinkoviti zato investitor rekonstrukcije križišča Medvode “Na klancu“ mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa,
– zagotoviti izvedbo meritev pred izgradnjo krožišča,
– zagotoviti izvedbo meritev med izgradnjo krožišča,
– zagotoviti izvedbo meritev po izgradnji krožišča,
– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja,
– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Investitor gradnje krožnega križišča Medvode “Na klancu“ je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati na sestavine okolja na določenih mestih in v določenem časovnem obdobju:
Geologija in geomehanika – monitoring vplivov na geološke in geomehanske značilnosti v času rekonstrukcije in obratovanja krožišča ni potreben.
Relief – monitoring vplivov na relief v času rekonstrukcije in obratovanja krožišča ni potreben.
Tla in rastline – vpliv na tla in rastline bo največji v času rekonstrukcije križišča. Pričakovani vplivi v času obratovanja rekonstruiranega križišča so majhni, zato spremljanje onesnaženosti tal ni potrebno.
Površinske vode – monitoring vplivov na onesnaženost površinskih voda se izvaja v času gradnje, v času obratovanja pa ni potreben.
Hidrogeologija – v času gradnje se izvaja opazovalni monitoring, in sicer dogajanje na gradbišču ter spremljanje negativnih vplivov na podtalnico; to je stanje podtalnice pred pričetkom del, v času odkrivanja krovnih plasti in izkopov. Po končani gradnji se monitoring izvede še enkrat. Če se ne pokažejo večja odstopanja od ničelnega stanja, v negativnem smislu, v času obratovanja pa monitoring ni potreben.
Zrak – spremljanje vplivov na onesnaženost zraka med gradnjo in med obratovanjem ni potrebno.
Hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja in izračunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, določa pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
Vibracije – monitoring vibracij v času gradnje in obratovanja ni potreben.
42. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zagotoviti odvijanje prometa,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgradnji,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji ceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja rekonstruiranega križišča,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– vzdrževati oporne in podporne zidove in vegetacijo na ali ob njih.
X. TOLERANCE
43. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
XI. NADZOR
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
45. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste in na Občini Medvode.
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-36/00-60
Ljubljana, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost