Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2001 z dne 16. 11. 2001

Kazalo

4579. Programske zasnove za ureditveni načrt Brdo v območju Mestne občine Kranj - kot spremembo in dopolnitev družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990, stran 8959.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) je Svet mestne občine Kranj na podlagi 18. in 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) na 28. seji dne 14. 11. 2001 sprejel
P R O G R A M S K E Z A S N O V E
za ureditveni načrt Brdo v območju Mestne občine Kranj – kot spremembo in dopolnitev družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986–1990
1. Opredelitev območja urejanja
Območje ureditvenega načrta kompleksa Brdo je opredeljeno v družbenem planu za območje Mestne občine Kranj za obdobje 1986-1990. Meja območja poteka na jugu ob Cesti na Brdo (lokalna cesta Kokrica-Brdo-Britof), v ostalem delu pa ob obodni cesti, ki obkroža ograjeno posestvo kompleksa Brdo. Območja urejanja se v večini nahaja v območju Mestne občine Kranj, manjši severni del pa v Občini Preddvor.
2. Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Območje predvidenega ureditvenega načrta je razdeljeno na osem funkcionalnih celot (FC), in sicer:
FC1 – Preddverje
Preddverje zajema 2,34 ha površin najjužnejšega dela kompleksa ob glavnem vhodu. Določene so naslednje rabe prostora:
– parkirne površine ob glavnem vhodu za ca. 150 parkirnih mest, glavna uvozna cesta v smeri hotela Kokra, travnate površine in utrjene pešpoti;
– obstoječa vrtnarija se prestavi iz tega območja;
– gradnja novih objektov v tem območju ni predvidena.
Prometni tokovi so selekcionirani in usmerjeni. Z izjemo dovoza do hotela, za stacionirane turiste in del zaposlenih, se tukaj motorni promet ustavi – izloči (s parkiriščem) uredi in usmeri se peš promet za vse smeri. Za parkirišča za obiskovalce ob glavnem vhodu je predvidenih ca. 1000 m2 novih stavbnih zemljišč. Parkirišča naj bodo izvedena v travnati obliki – travne rešetke.
V osi gradu naj se ponovno vzpostavi povezava preddverja s parkovnim zaledjem.
FC2 – Grad
Grad zajema prostorsko zaokroženo območje velikosti 14,9 ha z naslednjo rabo:
– 7600 m2 stavbnega zemljišča gradu Brdo;
– 2100 m2 stavbnega zemljišča oranžerije;
– 3,2 ha internega grajskega parka jugozahodno od gradu;
– 10,7 ha grajskega parka;
– krožna cesta okoli gradu z lastnim protokolarnim vhodom, urejene pešpoti v smereh oranžerija-hotel-oranžerija-Račji otok in gozdni park, poti pod obema gabrovima drevoredoma zahodno od gradu ter manjše krožne poti po parku.
Grad se varuje v obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritih. Možna je prenova gospodarskega poslopja v obstoječih gabaritih za gostinsko turistično protokolarne namene.
Restavracija v nekdanjem konjskem hlevu se ohrani in ustrezno uredi zunanjost stavbe.
Parkovne površine naj se vzdržujejo v obstoječem stanju (drevoredi, zelenice…) druge nove parkovne površine znotraj tega območja niso dopustne. Predvidena je sanacija poti in razsvetljave (pešpoti naj bodo peščene).
FC3-Hotel
Hotel zajema 9900 m2 stavbnih zemljišč z naslednjo rabo:
– hotel Kokra;
– Zoisova pristava z dvoriščem;
– ozek pas površin – povezan med obema objektoma.
Za posodobitev gostinsko-nastavitvenih kapacitet, zagotovitev dodatne ponudbe za kongresni turizem, muzej ter pridobitev prostorov za upravo kompleksa je hotel Kokra možno dograditi z novimi objekti severno od enote FC3.
Pri oblikovanju novih objektov je potrebno ustvariti vtis celote, kar je moč doseči z uporabo materialov in konstrukcij, ki so prevladujoči v danem prostoru. V okviru dograditve hotela se izvede tudi dodatna TP.
Med območjema FC1 in FC3 naj se predvidi pas drevesne vegetacije, ki bo zakril nezaželen pogled na hotelski objekt, katerega videz ni prilagojen zgodovinskemu izročilu prostora.
FC4 – Park
Park zajema 15,2 ha zemljišč, od zaledja hotela, do vključno jezera z Račjim otokom z naslednjo rabo:
– parkovne površine krajinskega parka ob jezeru;
– 3000 m2 obstoječega stavbnega zemljišča na Račjem otoku, ki ostane v rabi gostinstva;
– manjše obstoječe površine tenis igrišča;
– vadbeno središče za konje 400 m2 stavbnih površin;
– glavne utrjene pešpoti v smereh hotel–gozdni park (rekreacijski center)–Račji otok–grad Brdo in manjše krožne poti.
Območje naj se še naprej obravnava kot vzdrževan park v krajinskem slogu. Večji posegi, ki bi spreminjali razmerja v krajinski strukturi niso dopustni. Za ureditev poti je potrebno pripraviti študijo (to velja za celotno območje).
FC5 – Konjeništvo
Konjeništvo zajema 22,3 ha kmetijskih, delno gozdnih zemljišč z naslednjo rabo:
– 4000 m2 stavbnega zemljišča za konjeniški center, v sklopu konjeniškega centra oziroma na pripadajočem stavbnem zemljišču so poleg konjeniških tudi druge servisne službe in delavnice kompleksa Brdo;
– več kot 2 ha ograjenih površin za vzrejo in šolanje konj;
– veliki hipodrom s tribuno;
– nova vrtnarija v obsegu ca. 2 ha površin;
– funkcionalne površine za potrebe kmetijskega vzdrževanja kompleksa Brdo;
– cesta in pešpoti v vseh smereh – cesta za goste konjeniškega centra in golf centra, ki je hkrati glavna uvozna cesta za delavce na področju konjeništva, golfa, zaposlene v vrtnariji, kmetijstvu ter servisnih delavnicah.
FC6 – Golf
Severozahodni del območja je namenjen za izgradnjo golf igrišča s tem, da se čim bolj ohranja obstoječa razmerja med gozdnimi in travnatimi površinami pri izdelavi ureditvenega načrta je potrebno izdelati predhodno lokacijsko presojo.
FC7 – Gozdni park
Gozdni park zajema 316,9 ha prvenstveno gozdnih površin z naslednjo rabo:
– gozdne površine;
– vodne površine v obsegu 12,6 ha;
– koče, lope, gospodarske ter lovske objekte in ribogojnica;
– gozdne ceste in poti, krožne poti okoli jezer in več nanjo navezanih poti v vseh smereh.
FC8 – Muzej na prostem
Območje predvideno za muzej na prostem sega v območje Občine Preddvor, le manjši del leži v območju Mestne občine Kranj.
Na že obstoječem spomeniškem objektu – sitarski hiši so dovoljena vzdrževalna dela, ki jih vršijo delavci Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine na enoti v Kranju v sodelovanju s Servisom za protokolarne storitve.
Vsi posegi v območju zavarovane lokacije Muzeja na prostem se izvajajo le na podlagi kulturno-varstvenih pogojev in soglasij pristojnega Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in Javnega zavoda RS za varstvo naravnih vrednot, enotah v Kranju.
3. Zasnova infrastrukturnih omrežij
Ceste
Ureditveno območje se prometno navezuje na obstoječo Cesto na Brdo, t.j. lokalno cesto Korica-Brdo-Britof, v zahodnem delu pa tudi na obodno cesto, ki obkroža večji del kompleksa. Organizacija uvozov sloni na treh rednih in dveh izrednih uvozih. Vse ceste do rednih uvozov se v celoti asfaltirajo. Vsak objekt ima zagotovljen dovoz, ki se niveletno prilagaja cestam. Manipulacijske površine in parkirišča so v ekološki izvedbi (neasfaltirana).
Vodovod in kanalizacija
Zaradi predvidenih novogradenj bo potrebno delno rekonstruirati in dograditi omrežja obeh sistemov. Omrežje je s kanalizacijo potrebno navezati na enega od glavnih zbiralnikov, ki vodijo na čistilno napravo Kranj.
Električna energija
Obstoječe sekundarno energetsko omrežje ne zadošča potrebam predlaganega programa in bo potrebna gradnja dodatne TP (v okviru dograditev hotela Kokre). Novi priključki, omrežje in razsvetljava se izvajajo kabelsko.
Območje bo priključeno tudi na plinsko omrežje.
TK omrežje
Obstoječe TK omrežje omogoča zadostno število priključkov. Novo omrežje se izvaja kabelsko.
Odpadki
Vsi komunalni odpadki bodo odstranjeni z ločenim zbiranjem v kontejnerjih na posebej določenih odjemalnih mestih in rednim odvozom in komunalno deponijo.
4. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
Kompleks gradu Brdo s pod enotami kulturne dediščine, ki so podane v kulturno-varstvenih smernicah, se nahaja na območju kompleksnega varstva Brdo, ki je od februarja leta 1999 eno od šestdesetih pomembnejših območij kulturne dediščine, ki vsa predstavljajo obvezno republiško izhodišče. Na teh območjih se kot obvezne usmeritve za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje upoštevajo specifične smernice, podane v 7. točki 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99).
Pri gospodarjenju z gozdovi je na obravnavanem območju potrebno upoštevati uredbo o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 76/01).
5. Faznost realizacije posegov
Gradnja v območju ureditvenega načrta Brdo fazno ni definirana. Odločitve o etapah in posegih po posameznih funkcionalnih conah so medsebojno neodvisne.
6. Strokovne podlage
Pri pripravi ureditvenega načrta in pri realizaciji posegov je potrebno upoštevati kulturno varstvene smernice, naravovarstvene smernice ter spomeniško-varstveno valorizacijo, katere je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju leta 2001 in 1991.
Z namenom usmerjanja posegov v prostor se v postopku priprave ureditvenega načrta za kompleks Brdo pri Kranju za posege, pri katerih se predvidevajo posegi v zemljišča naredi predhodna preveritev prisotnosti ogroženih habitatnih tipov.
7. Katografska dokumentacija
Sestavni del programskih zasnov je tudi katografska dokumentacija na kartah:
Obodna razmejitev (PKN v M 1:5000).
Namenska raba površin, organizacija dejavnosti, krajinske in arhitekturne usmeritve ter lokacije objektov kulturne dediščine v M 1:10000.
Ta programska zasnova začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35201-0300/99-2073/01-48/02
Kranj, dne 14. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost